ติดต่อเรา

สถานที่ตั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ตั้งอยู่เลขที่ 193 หมู่ 12 ตำบลโคกหล่อ ถนนตรัง–ปะเหลียน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000
โทรศัพท์.
      075-572027 หน้าห้อง ผอ.
      075-572029 กลุ่มอำนวยการ
      075-572066 กลุ่มการเงินและสินทรัพย์
      075-572030 กลุ่มนโยบายและแผน
      075-572030 หน่วยตรวจสอบภายใน
      075-572030 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
      075-572031 กลุ่มบริหารงานบุคคล
      075-572031 กลุ่มพัฒนาครูฯ
      075-572031 กลุ่มกฎหมายและคดี
      075-572032 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
      075-572056 กลุ่มนิเทศติดตามฯ

โทรสาร. 075-291509
Website http://www.trang1.go.th
E-mail : trang1.go.th@gmail.com

แผนที่หน่วยงาน