วิสัยทัศน์

        การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บนพื้นฐานของความเป็นไทย