คลินิก PA Support Team

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน

20 พฤษภาคม 2564
ว10/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
20 พฤษภาคม 2564
ว11/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
20 พฤษภาคม 2564
ว12/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา
20 พฤษภาคม 2564
ว9/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

คู่มือการดำเนินการ

10 พฤศจิกายน 2565
ว31/2565 แนวปฏิบัติการกำหนดรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
10 พฤศจิกายน 2565
ว30/2565 การนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA เพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
19 กันยายน 2565
ว22/2565 แนวปฏิบัติการลงทะเบียนผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาในระบบ DPA
19 กันยายน 2565
คู่มือการใช้งานระบบ DPA
01 กรกฎาคม 2565
ว15/2565 รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์
26 พฤษภาคม 2565
คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว12/2564 (สช.) ตำแหน่ง ผบ. การศึกษา
26 พฤษภาคม 2565
คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว12/2564 (กศน.) ตำแหน่ง ผบ. การศึกษา
26 พฤษภาคม 2565
คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว12/2564 (สพฐ.) ตำแหน่ง ผบ. การศึกษา
26 พฤษภาคม 2565
คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว11/256 ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
26 พฤษภาคม 2565
คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว10/2564 ตำแหน่ง ผบ. สถานศึกษา
26 พฤษภาคม 2565
คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว9/2564 ตำแหน่งครู

อื่นๆ

20 ตุลาคม 2565
ประกาศเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะในช่วงเปลี่ยนผ่าน
20 ตุลาคม 2565
เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุม PA Support Team
04 ตุลาคม 2565
ดาวน์โหลดรหัสวิชาเอก / สาขา / โปรแกรมวิชา ประกอบการปรับปรุงข้อมูลข้าราชการครูฯ ในระบบ DPA
01 ตุลาคม 2565
ประกาศการนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA
30 กันยายน 2565
เอกสารแนบคำขอในระบบ DPA
26 กันยายน 2565
ประกาศรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษเพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการลดระยะเวลาการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับสายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา
06 กันยายน 2565
ว20/2565 ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน
01 กันยายน 2565
หลักเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบ และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประจำปี 2563 – 2565 (คุรุสภา)
03 กันยายน 2564
ว22/2564 การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ และคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
03 กันยายน 2564
ว22/2564 การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ และคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2)
30 สิงหาคม 2564
ว21/2564 ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา
29 มกราคม 2564
ว3/2564 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน

20 พฤษภาคม 2564
ว10/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
20 พฤษภาคม 2564
ว11/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
20 พฤษภาคม 2564
ว12/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา
20 พฤษภาคม 2564
ว9/2564 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

คู่มือการดำเนินการ

10 พฤศจิกายน 2565
ว31/2565 แนวปฏิบัติการกำหนดรายวิชา/วิชา/สาขา/กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ขอรับการประเมินเพื่อให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
10 พฤศจิกายน 2565
ว30/2565 การนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA เพื่อขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ
19 กันยายน 2565
ว22/2565 แนวปฏิบัติการลงทะเบียนผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาในระบบ DPA
19 กันยายน 2565
คู่มือการใช้งานระบบ DPA
01 กรกฎาคม 2565
ว15/2565 รูปแบบการจัดทำไฟล์วีดิทัศน์ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และตำแหน่งศึกษานิเทศก์
26 พฤษภาคม 2565
คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว12/2564 (สช.) ตำแหน่ง ผบ. การศึกษา
26 พฤษภาคม 2565
คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว12/2564 (กศน.) ตำแหน่ง ผบ. การศึกษา
26 พฤษภาคม 2565
คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว12/2564 (สพฐ.) ตำแหน่ง ผบ. การศึกษา
26 พฤษภาคม 2565
คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว11/256 ตำแหน่งศึกษานิเทศก์
26 พฤษภาคม 2565
คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว10/2564 ตำแหน่ง ผบ. สถานศึกษา
26 พฤษภาคม 2565
คู่มือการดำเนินการฯ ตาม ว9/2564 ตำแหน่งครู

อื่นๆ

20 ตุลาคม 2565
ประกาศเกี่ยวกับการประเมินวิทยฐานะในช่วงเปลี่ยนผ่าน
20 ตุลาคม 2565
เอกสารประกอบการบรรยายในการประชุม PA Support Team
04 ตุลาคม 2565
ดาวน์โหลดรหัสวิชาเอก / สาขา / โปรแกรมวิชา ประกอบการปรับปรุงข้อมูลข้าราชการครูฯ ในระบบ DPA
01 ตุลาคม 2565
ประกาศการนำเข้าข้อมูลในระบบ DPA
30 กันยายน 2565
เอกสารแนบคำขอในระบบ DPA
26 กันยายน 2565
ประกาศรายชื่อสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษเพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในการลดระยะเวลาการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับสายงานการสอนและสายงานบริหารสถานศึกษา
06 กันยายน 2565
ว20/2565 ซักซ้อมแนวปฏิบัติในการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน
01 กันยายน 2565
หลักเกณฑ์การเทียบเคียงผลการทดสอบ และประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ประจำปี 2563 – 2565 (คุรุสภา)
03 กันยายน 2564
ว22/2564 การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ และคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
03 กันยายน 2564
ว22/2564 การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ฯ และคู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (2)
30 สิงหาคม 2564
ว21/2564 ภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา
29 มกราคม 2564
ว3/2564 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา