จำนวนนักเรียน จำแนกตามการนับถือศาสนา

  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2567-1

ศาสนา ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนทั้งหมด4,17314,341958-19,472
พุทธ3,38011,560737-15,677
อิสลาม7842,748220-3,752
คริสต์421--25
ซิกส์1---1
พราหมณ์/ฮินดู-----
อื่นๆ4121-17
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
92010001 บ้านควนปริงเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง นักเรียนทั้งหมด2812784-239
92010001 บ้านควนปริงเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง พุทธ2511777-219
92010001 บ้านควนปริงเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง อิสลาม3107-20
92010001 บ้านควนปริงเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง คริสต์-----
92010001 บ้านควนปริงเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง ซิกส์-----
92010001 บ้านควนปริงเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง พราหมณ์/ฮินดู-----
92010001 บ้านควนปริงเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง อื่นๆ-----
92010001 บ้านควนปริงเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง ข้อมูลผิดปกติ-----
92010001 บ้านควนปริงเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง อายุนอกเกณฑ์-----
92010002 บ้านนาป้อเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง นักเรียนทั้งหมด29105--134
92010002 บ้านนาป้อเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง พุทธ-6--6
92010002 บ้านนาป้อเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง อิสลาม2999--128
92010002 บ้านนาป้อเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง คริสต์-----
92010002 บ้านนาป้อเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง ซิกส์-----
92010002 บ้านนาป้อเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง พราหมณ์/ฮินดู-----
92010002 บ้านนาป้อเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง อื่นๆ-----
92010002 บ้านนาป้อเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง ข้อมูลผิดปกติ-----
92010002 บ้านนาป้อเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง อายุนอกเกณฑ์-----
92010004 วัดนิคมประทีปเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด3597--132
92010004 วัดนิคมประทีปเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร พุทธ3296--128
92010004 วัดนิคมประทีปเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร อิสลาม31--4
92010004 วัดนิคมประทีปเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร คริสต์-----
92010004 วัดนิคมประทีปเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร ซิกส์-----
92010004 วัดนิคมประทีปเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร พราหมณ์/ฮินดู-----
92010004 วัดนิคมประทีปเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร อื่นๆ-----
92010004 วัดนิคมประทีปเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ-----
92010004 วัดนิคมประทีปเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์-----
92010005 วัดสาริการามเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด755--62
92010005 วัดสาริการามเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร พุทธ654--60
92010005 วัดสาริการามเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร อิสลาม11--2
92010005 วัดสาริการามเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร คริสต์-----
92010005 วัดสาริการามเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร ซิกส์-----
92010005 วัดสาริการามเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร พราหมณ์/ฮินดู-----
92010005 วัดสาริการามเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร อื่นๆ-----
92010005 วัดสาริการามเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ-----
92010005 วัดสาริการามเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์-----
92010006 "มิตรภาพที่ ๓๑ ""วัดทุ่งหวัง"""เมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด4981--130
92010006 "มิตรภาพที่ ๓๑ ""วัดทุ่งหวัง"""เมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร พุทธ4879--127
92010006 "มิตรภาพที่ ๓๑ ""วัดทุ่งหวัง"""เมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร อิสลาม12--3
92010006 "มิตรภาพที่ ๓๑ ""วัดทุ่งหวัง"""เมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร คริสต์-----
92010006 "มิตรภาพที่ ๓๑ ""วัดทุ่งหวัง"""เมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร ซิกส์-----
92010006 "มิตรภาพที่ ๓๑ ""วัดทุ่งหวัง"""เมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร พราหมณ์/ฮินดู-----
92010006 "มิตรภาพที่ ๓๑ ""วัดทุ่งหวัง"""เมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร อื่นๆ-----
92010006 "มิตรภาพที่ ๓๑ ""วัดทุ่งหวัง"""เมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ-----
92010006 "มิตรภาพที่ ๓๑ ""วัดทุ่งหวัง"""เมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์-----
92010007 วัดควนวิเศษเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง นักเรียนทั้งหมด3711,250--1,621
92010007 วัดควนวิเศษเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง พุทธ3441,174--1,518
92010007 วัดควนวิเศษเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง อิสลาม2772--99
92010007 วัดควนวิเศษเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง คริสต์-4--4
92010007 วัดควนวิเศษเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง ซิกส์-----
92010007 วัดควนวิเศษเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง พราหมณ์/ฮินดู-----
92010007 วัดควนวิเศษเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง อื่นๆ-----
92010007 วัดควนวิเศษเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง ข้อมูลผิดปกติ-----
92010007 วัดควนวิเศษเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง อายุนอกเกณฑ์-----
92010008 อนุบาลตรังเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง นักเรียนทั้งหมด3791,306--1,685
92010008 อนุบาลตรังเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง พุทธ3481,227--1,575
92010008 อนุบาลตรังเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง อิสลาม2977--106
92010008 อนุบาลตรังเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง คริสต์22--4
92010008 อนุบาลตรังเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง ซิกส์-----
92010008 อนุบาลตรังเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง พราหมณ์/ฮินดู-----
92010008 อนุบาลตรังเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง อื่นๆ-----
92010008 อนุบาลตรังเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง ข้อมูลผิดปกติ-----
92010008 อนุบาลตรังเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง อายุนอกเกณฑ์-----
92010009 วัดไทรงามเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง นักเรียนทั้งหมด47111--158
92010009 วัดไทรงามเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง พุทธ45107--152
92010009 วัดไทรงามเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง อิสลาม24--6
92010009 วัดไทรงามเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง คริสต์-----
92010009 วัดไทรงามเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง ซิกส์-----
92010009 วัดไทรงามเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง พราหมณ์/ฮินดู-----
92010009 วัดไทรงามเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง อื่นๆ-----
92010009 วัดไทรงามเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง ข้อมูลผิดปกติ-----
92010009 วัดไทรงามเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง อายุนอกเกณฑ์-----
92010010 วัดไพรสนฑ์เมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง นักเรียนทั้งหมด2492--116
92010010 วัดไพรสนฑ์เมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง พุทธ2389--112
92010010 วัดไพรสนฑ์เมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง อิสลาม12--3
92010010 วัดไพรสนฑ์เมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง คริสต์-----
92010010 วัดไพรสนฑ์เมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง ซิกส์-----
92010010 วัดไพรสนฑ์เมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง พราหมณ์/ฮินดู-----
92010010 วัดไพรสนฑ์เมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง อื่นๆ-1--1
92010010 วัดไพรสนฑ์เมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง ข้อมูลผิดปกติ-----
92010010 วัดไพรสนฑ์เมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง อายุนอกเกณฑ์-----
92010011 ไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง)เมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง นักเรียนทั้งหมด249747-168
92010011 ไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง)เมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง พุทธ249445-163
92010011 ไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง)เมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง อิสลาม-11-2
92010011 ไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง)เมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง คริสต์-----
92010011 ไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง)เมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง ซิกส์-----
92010011 ไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง)เมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง พราหมณ์/ฮินดู-----
92010011 ไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง)เมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง อื่นๆ-21-3
92010011 ไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง)เมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง ข้อมูลผิดปกติ-----
92010011 ไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง)เมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง อายุนอกเกณฑ์-----
92010015 บ้านควนสระแก้วเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง นักเรียนทั้งหมด1027--37
92010015 บ้านควนสระแก้วเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง พุทธ927--36
92010015 บ้านควนสระแก้วเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง อิสลาม1---1
92010015 บ้านควนสระแก้วเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง คริสต์-----
92010015 บ้านควนสระแก้วเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง ซิกส์-----
92010015 บ้านควนสระแก้วเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง พราหมณ์/ฮินดู-----
92010015 บ้านควนสระแก้วเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง อื่นๆ-----
92010015 บ้านควนสระแก้วเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง ข้อมูลผิดปกติ-----
92010015 บ้านควนสระแก้วเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง อายุนอกเกณฑ์-----
92010016 วัดศรีสุวรรณารามเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม นักเรียนทั้งหมด2598--123
92010016 วัดศรีสุวรรณารามเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม พุทธ2598--123
92010016 วัดศรีสุวรรณารามเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม อิสลาม-----
92010016 วัดศรีสุวรรณารามเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม คริสต์-----
92010016 วัดศรีสุวรรณารามเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม ซิกส์-----
92010016 วัดศรีสุวรรณารามเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม พราหมณ์/ฮินดู-----
92010016 วัดศรีสุวรรณารามเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม อื่นๆ-----
92010016 วัดศรีสุวรรณารามเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม ข้อมูลผิดปกติ-----
92010016 วัดศรีสุวรรณารามเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม อายุนอกเกณฑ์-----
92010017 วัดนานอนเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม นักเรียนทั้งหมด3911975-233
92010017 วัดนานอนเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม พุทธ3711873-228
92010017 วัดนานอนเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม อิสลาม212-5
92010017 วัดนานอนเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม คริสต์-----
92010017 วัดนานอนเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม ซิกส์-----
92010017 วัดนานอนเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม พราหมณ์/ฮินดู-----
92010017 วัดนานอนเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม อื่นๆ-----
92010017 วัดนานอนเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม ข้อมูลผิดปกติ-----
92010017 วัดนานอนเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม อายุนอกเกณฑ์-----
92010023 บ้านบางยางเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม นักเรียนทั้งหมด3295--127
92010023 บ้านบางยางเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม พุทธ3294--126
92010023 บ้านบางยางเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม อิสลาม-1--1
92010023 บ้านบางยางเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม คริสต์-----
92010023 บ้านบางยางเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม ซิกส์-----
92010023 บ้านบางยางเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม พราหมณ์/ฮินดู-----
92010023 บ้านบางยางเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม อื่นๆ-----
92010023 บ้านบางยางเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม ข้อมูลผิดปกติ-----
92010023 บ้านบางยางเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม อายุนอกเกณฑ์-----
92010025 บ้านคลองเต็งเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม นักเรียนทั้งหมด5816578-301
92010025 บ้านคลองเต็งเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม พุทธ5515976-290
92010025 บ้านคลองเต็งเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม อิสลาม-22-4
92010025 บ้านคลองเต็งเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม คริสต์-----
92010025 บ้านคลองเต็งเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม ซิกส์-----
92010025 บ้านคลองเต็งเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม พราหมณ์/ฮินดู-----
92010025 บ้านคลองเต็งเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม อื่นๆ34--7
92010025 บ้านคลองเต็งเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม ข้อมูลผิดปกติ-----
92010025 บ้านคลองเต็งเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม อายุนอกเกณฑ์-----
92010028 วัดทุ่งหินผุดเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด3162--93
92010028 วัดทุ่งหินผุดเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร พุทธ3061--91
92010028 วัดทุ่งหินผุดเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร อิสลาม11--2
92010028 วัดทุ่งหินผุดเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร คริสต์-----
92010028 วัดทุ่งหินผุดเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร ซิกส์-----
92010028 วัดทุ่งหินผุดเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร พราหมณ์/ฮินดู-----
92010028 วัดทุ่งหินผุดเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร อื่นๆ-----
92010028 วัดทุ่งหินผุดเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ-----
92010028 วัดทุ่งหินผุดเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์-----
92010029 บ้านโคกชะแง้เมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด3193--124
92010029 บ้านโคกชะแง้เมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร พุทธ3190--121
92010029 บ้านโคกชะแง้เมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร อิสลาม-3--3
92010029 บ้านโคกชะแง้เมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร คริสต์-----
92010029 บ้านโคกชะแง้เมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร ซิกส์-----
92010029 บ้านโคกชะแง้เมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร พราหมณ์/ฮินดู-----
92010029 บ้านโคกชะแง้เมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร อื่นๆ-----
92010029 บ้านโคกชะแง้เมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ-----
92010029 บ้านโคกชะแง้เมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์-----
92010031 บ้านหนองเรี้ยเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม นักเรียนทั้งหมด1746--63
92010031 บ้านหนองเรี้ยเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม พุทธ1645--61
92010031 บ้านหนองเรี้ยเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม อิสลาม11--2
92010031 บ้านหนองเรี้ยเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม คริสต์-----
92010031 บ้านหนองเรี้ยเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม ซิกส์-----
92010031 บ้านหนองเรี้ยเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม พราหมณ์/ฮินดู-----
92010031 บ้านหนองเรี้ยเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม อื่นๆ-----
92010031 บ้านหนองเรี้ยเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม ข้อมูลผิดปกติ-----
92010031 บ้านหนองเรี้ยเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม อายุนอกเกณฑ์-----
92010032 ต้นบากราษฎร์บำรุงเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม นักเรียนทั้งหมด1033--43
92010032 ต้นบากราษฎร์บำรุงเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม พุทธ1033--43
92010032 ต้นบากราษฎร์บำรุงเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม อิสลาม-----
92010032 ต้นบากราษฎร์บำรุงเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม คริสต์-----
92010032 ต้นบากราษฎร์บำรุงเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม ซิกส์-----
92010032 ต้นบากราษฎร์บำรุงเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม พราหมณ์/ฮินดู-----
92010032 ต้นบากราษฎร์บำรุงเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม อื่นๆ-----
92010032 ต้นบากราษฎร์บำรุงเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม ข้อมูลผิดปกติ-----
92010032 ต้นบากราษฎร์บำรุงเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม อายุนอกเกณฑ์-----
92010033 วัดขุนสิทธิ์เมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม นักเรียนทั้งหมด4013484-258
92010033 วัดขุนสิทธิ์เมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม พุทธ3912880-247
92010033 วัดขุนสิทธิ์เมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม อิสลาม164-11
92010033 วัดขุนสิทธิ์เมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม คริสต์-----
92010033 วัดขุนสิทธิ์เมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม ซิกส์-----
92010033 วัดขุนสิทธิ์เมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม พราหมณ์/ฮินดู-----
92010033 วัดขุนสิทธิ์เมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม อื่นๆ-----
92010033 วัดขุนสิทธิ์เมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม ข้อมูลผิดปกติ-----
92010033 วัดขุนสิทธิ์เมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม อายุนอกเกณฑ์-----
92010034 เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ ฯเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด62173--235
92010034 เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ ฯเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร พุทธ62167--229
92010034 เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ ฯเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร อิสลาม-6--6
92010034 เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ ฯเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร คริสต์-----
92010034 เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ ฯเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร ซิกส์-----
92010034 เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ ฯเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร พราหมณ์/ฮินดู-----
92010034 เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ ฯเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร อื่นๆ-----
92010034 เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ ฯเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ-----
92010034 เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ ฯเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์-----
92010037 วัดน้ำผุดเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม นักเรียนทั้งหมด2382--105
92010037 วัดน้ำผุดเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม พุทธ2381--104
92010037 วัดน้ำผุดเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม อิสลาม-1--1
92010037 วัดน้ำผุดเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม คริสต์-----
92010037 วัดน้ำผุดเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม ซิกส์-----
92010037 วัดน้ำผุดเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม พราหมณ์/ฮินดู-----
92010037 วัดน้ำผุดเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม อื่นๆ-----
92010037 วัดน้ำผุดเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม ข้อมูลผิดปกติ-----
92010037 วัดน้ำผุดเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม อายุนอกเกณฑ์-----
92010038 บ้านห้วยเร็จเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม นักเรียนทั้งหมด1854--72
92010038 บ้านห้วยเร็จเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม พุทธ1854--72
92010038 บ้านห้วยเร็จเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม อิสลาม-----
92010038 บ้านห้วยเร็จเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม คริสต์-----
92010038 บ้านห้วยเร็จเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม ซิกส์-----
92010038 บ้านห้วยเร็จเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม พราหมณ์/ฮินดู-----
92010038 บ้านห้วยเร็จเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม อื่นๆ-----
92010038 บ้านห้วยเร็จเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม ข้อมูลผิดปกติ-----
92010038 บ้านห้วยเร็จเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม อายุนอกเกณฑ์-----
92010039 บ้านปากห้วยเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม นักเรียนทั้งหมด2754--81
92010039 บ้านปากห้วยเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม พุทธ2753--80
92010039 บ้านปากห้วยเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม อิสลาม-1--1
92010039 บ้านปากห้วยเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม คริสต์-----
92010039 บ้านปากห้วยเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม ซิกส์-----
92010039 บ้านปากห้วยเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม พราหมณ์/ฮินดู-----
92010039 บ้านปากห้วยเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม อื่นๆ-----
92010039 บ้านปากห้วยเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม ข้อมูลผิดปกติ-----
92010039 บ้านปากห้วยเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม อายุนอกเกณฑ์-----
92010040 บ้านไร่พรุเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม นักเรียนทั้งหมด44200--244
92010040 บ้านไร่พรุเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม พุทธ44198--242
92010040 บ้านไร่พรุเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม อิสลาม-2--2
92010040 บ้านไร่พรุเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม คริสต์-----
92010040 บ้านไร่พรุเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม ซิกส์-----
92010040 บ้านไร่พรุเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม พราหมณ์/ฮินดู-----
92010040 บ้านไร่พรุเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม อื่นๆ-----
92010040 บ้านไร่พรุเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม ข้อมูลผิดปกติ-----
92010040 บ้านไร่พรุเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม อายุนอกเกณฑ์-----
92010041 บ้านทุ่งนาเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม นักเรียนทั้งหมด3092--122
92010041 บ้านทุ่งนาเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม พุทธ3091--121
92010041 บ้านทุ่งนาเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม อิสลาม-1--1
92010041 บ้านทุ่งนาเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม คริสต์-----
92010041 บ้านทุ่งนาเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม ซิกส์-----
92010041 บ้านทุ่งนาเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม พราหมณ์/ฮินดู-----
92010041 บ้านทุ่งนาเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม อื่นๆ-----
92010041 บ้านทุ่งนาเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม ข้อมูลผิดปกติ-----
92010041 บ้านทุ่งนาเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม อายุนอกเกณฑ์-----
92010042 บ้านเขาหลักเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม นักเรียนทั้งหมด1039--49
92010042 บ้านเขาหลักเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม พุทธ1039--49
92010042 บ้านเขาหลักเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม อิสลาม-----
92010042 บ้านเขาหลักเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม คริสต์-----
92010042 บ้านเขาหลักเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม ซิกส์-----
92010042 บ้านเขาหลักเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม พราหมณ์/ฮินดู-----
92010042 บ้านเขาหลักเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม อื่นๆ-----
92010042 บ้านเขาหลักเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม ข้อมูลผิดปกติ-----
92010042 บ้านเขาหลักเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม อายุนอกเกณฑ์-----
92010043 บ้านด่านเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม นักเรียนทั้งหมด319--22
92010043 บ้านด่านเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม พุทธ319--22
92010043 บ้านด่านเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม อิสลาม-----
92010043 บ้านด่านเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม คริสต์-----
92010043 บ้านด่านเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม ซิกส์-----
92010043 บ้านด่านเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม พราหมณ์/ฮินดู-----
92010043 บ้านด่านเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม อื่นๆ-----
92010043 บ้านด่านเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม ข้อมูลผิดปกติ-----
92010043 บ้านด่านเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม อายุนอกเกณฑ์-----
92010044 วัดแจ้งเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง นักเรียนทั้งหมด3168--99
92010044 วัดแจ้งเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง พุทธ2765--92
92010044 วัดแจ้งเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง อิสลาม43--7
92010044 วัดแจ้งเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง คริสต์-----
92010044 วัดแจ้งเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง ซิกส์-----
92010044 วัดแจ้งเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง พราหมณ์/ฮินดู-----
92010044 วัดแจ้งเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง อื่นๆ-----
92010044 วัดแจ้งเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง ข้อมูลผิดปกติ-----
92010044 วัดแจ้งเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง อายุนอกเกณฑ์-----
92010045 วัดเกาะมะม่วงเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด3094--124
92010045 วัดเกาะมะม่วงเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร พุทธ3090--120
92010045 วัดเกาะมะม่วงเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร อิสลาม-4--4
92010045 วัดเกาะมะม่วงเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร คริสต์-----
92010045 วัดเกาะมะม่วงเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร ซิกส์-----
92010045 วัดเกาะมะม่วงเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร พราหมณ์/ฮินดู-----
92010045 วัดเกาะมะม่วงเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร อื่นๆ-----
92010045 วัดเกาะมะม่วงเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ-----
92010045 วัดเกาะมะม่วงเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์-----
92010047 บ้านห้วยไทรเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม นักเรียนทั้งหมด1871--89
92010047 บ้านห้วยไทรเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม พุทธ1870--88
92010047 บ้านห้วยไทรเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม อิสลาม-----
92010047 บ้านห้วยไทรเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม คริสต์-1--1
92010047 บ้านห้วยไทรเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม ซิกส์-----
92010047 บ้านห้วยไทรเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม พราหมณ์/ฮินดู-----
92010047 บ้านห้วยไทรเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม อื่นๆ-----
92010047 บ้านห้วยไทรเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม ข้อมูลผิดปกติ-----
92010047 บ้านห้วยไทรเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม อายุนอกเกณฑ์-----
92010048 วัดโพธารามเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม นักเรียนทั้งหมด4698--144
92010048 วัดโพธารามเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม พุทธ4596--141
92010048 วัดโพธารามเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม อิสลาม12--3
92010048 วัดโพธารามเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม คริสต์-----
92010048 วัดโพธารามเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม ซิกส์-----
92010048 วัดโพธารามเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม พราหมณ์/ฮินดู-----
92010048 วัดโพธารามเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม อื่นๆ-----
92010048 วัดโพธารามเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม ข้อมูลผิดปกติ-----
92010048 วัดโพธารามเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม อายุนอกเกณฑ์-----
92010050 วัดเชี่ยวชาญกิจเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม นักเรียนทั้งหมด157338-126
92010050 วัดเชี่ยวชาญกิจเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม พุทธ157334-122
92010050 วัดเชี่ยวชาญกิจเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม อิสลาม--4-4
92010050 วัดเชี่ยวชาญกิจเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม คริสต์-----
92010050 วัดเชี่ยวชาญกิจเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม ซิกส์-----
92010050 วัดเชี่ยวชาญกิจเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม พราหมณ์/ฮินดู-----
92010050 วัดเชี่ยวชาญกิจเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม อื่นๆ-----
92010050 วัดเชี่ยวชาญกิจเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม ข้อมูลผิดปกติ-----
92010050 วัดเชี่ยวชาญกิจเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม อายุนอกเกณฑ์-----
92010051 บ้านปากไพเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม นักเรียนทั้งหมด-3--3
92010051 บ้านปากไพเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม พุทธ-3--3
92010051 บ้านปากไพเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม อิสลาม-----
92010051 บ้านปากไพเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม คริสต์-----
92010051 บ้านปากไพเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม ซิกส์-----
92010051 บ้านปากไพเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม พราหมณ์/ฮินดู-----
92010051 บ้านปากไพเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม อื่นๆ-----
92010051 บ้านปากไพเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม ข้อมูลผิดปกติ-----
92010051 บ้านปากไพเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม อายุนอกเกณฑ์-----
92010052 บ้านกลางนาเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม นักเรียนทั้งหมด1041--51
92010052 บ้านกลางนาเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม พุทธ1041--51
92010052 บ้านกลางนาเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม อิสลาม-----
92010052 บ้านกลางนาเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม คริสต์-----
92010052 บ้านกลางนาเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม ซิกส์-----
92010052 บ้านกลางนาเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม พราหมณ์/ฮินดู-----
92010052 บ้านกลางนาเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม อื่นๆ-----
92010052 บ้านกลางนาเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม ข้อมูลผิดปกติ-----
92010052 บ้านกลางนาเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม อายุนอกเกณฑ์-----
92010053 บ้านโพรงจระเข้ย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ นักเรียนทั้งหมด2480--104
92010053 บ้านโพรงจระเข้ย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ พุทธ2475--99
92010053 บ้านโพรงจระเข้ย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ อิสลาม-5--5
92010053 บ้านโพรงจระเข้ย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ คริสต์-----
92010053 บ้านโพรงจระเข้ย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ ซิกส์-----
92010053 บ้านโพรงจระเข้ย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ พราหมณ์/ฮินดู-----
92010053 บ้านโพรงจระเข้ย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ อื่นๆ-----
92010053 บ้านโพรงจระเข้ย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010053 บ้านโพรงจระเข้ย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ อายุนอกเกณฑ์-----
92010054 วัดโหละคล้าย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ นักเรียนทั้งหมด1537--52
92010054 วัดโหละคล้าย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ พุทธ1535--50
92010054 วัดโหละคล้าย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ อิสลาม-2--2
92010054 วัดโหละคล้าย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ คริสต์-----
92010054 วัดโหละคล้าย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ ซิกส์-----
92010054 วัดโหละคล้าย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ พราหมณ์/ฮินดู-----
92010054 วัดโหละคล้าย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ อื่นๆ-----
92010054 วัดโหละคล้าย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010054 วัดโหละคล้าย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ อายุนอกเกณฑ์-----
92010056 วัดอัมพวันย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ นักเรียนทั้งหมด3179--110
92010056 วัดอัมพวันย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ พุทธ2977--106
92010056 วัดอัมพวันย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ อิสลาม12--3
92010056 วัดอัมพวันย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ คริสต์-----
92010056 วัดอัมพวันย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ ซิกส์1---1
92010056 วัดอัมพวันย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ พราหมณ์/ฮินดู-----
92010056 วัดอัมพวันย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ อื่นๆ-----
92010056 วัดอัมพวันย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010056 วัดอัมพวันย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ อายุนอกเกณฑ์-----
92010057 บ้านคลองทรายขาวย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ นักเรียนทั้งหมด828--36
92010057 บ้านคลองทรายขาวย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ พุทธ825--33
92010057 บ้านคลองทรายขาวย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ อิสลาม-3--3
92010057 บ้านคลองทรายขาวย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ คริสต์-----
92010057 บ้านคลองทรายขาวย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ ซิกส์-----
92010057 บ้านคลองทรายขาวย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ พราหมณ์/ฮินดู-----
92010057 บ้านคลองทรายขาวย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ อื่นๆ-----
92010057 บ้านคลองทรายขาวย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010057 บ้านคลองทรายขาวย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ อายุนอกเกณฑ์-----
92010058 บ้านทุ่งนาย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ นักเรียนทั้งหมด522--27
92010058 บ้านทุ่งนาย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ พุทธ521--26
92010058 บ้านทุ่งนาย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ อิสลาม-1--1
92010058 บ้านทุ่งนาย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ คริสต์-----
92010058 บ้านทุ่งนาย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ ซิกส์-----
92010058 บ้านทุ่งนาย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ พราหมณ์/ฮินดู-----
92010058 บ้านทุ่งนาย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ อื่นๆ-----
92010058 บ้านทุ่งนาย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010058 บ้านทุ่งนาย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ อายุนอกเกณฑ์-----
92010059 บ้านหนองชวดย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ นักเรียนทั้งหมด1543--58
92010059 บ้านหนองชวดย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ พุทธ1441--55
92010059 บ้านหนองชวดย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ อิสลาม12--3
92010059 บ้านหนองชวดย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ คริสต์-----
92010059 บ้านหนองชวดย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ ซิกส์-----
92010059 บ้านหนองชวดย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ พราหมณ์/ฮินดู-----
92010059 บ้านหนองชวดย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ อื่นๆ-----
92010059 บ้านหนองชวดย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010059 บ้านหนองชวดย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ อายุนอกเกณฑ์-----
92010061 บ้านนาโตงย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ นักเรียนทั้งหมด1872--90
92010061 บ้านนาโตงย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ พุทธ1260--72
92010061 บ้านนาโตงย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ อิสลาม612--18
92010061 บ้านนาโตงย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ คริสต์-----
92010061 บ้านนาโตงย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ ซิกส์-----
92010061 บ้านนาโตงย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ พราหมณ์/ฮินดู-----
92010061 บ้านนาโตงย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ อื่นๆ-----
92010061 บ้านนาโตงย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010061 บ้านนาโตงย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ อายุนอกเกณฑ์-----
92010062 บ้านนานินย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ นักเรียนทั้งหมด1559--74
92010062 บ้านนานินย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ พุทธ511--16
92010062 บ้านนานินย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ อิสลาม1047--57
92010062 บ้านนานินย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ คริสต์-----
92010062 บ้านนานินย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ ซิกส์-----
92010062 บ้านนานินย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ พราหมณ์/ฮินดู-----
92010062 บ้านนานินย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ อื่นๆ-1--1
92010062 บ้านนานินย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010062 บ้านนานินย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ อายุนอกเกณฑ์-----
92010063 บ้านคลองปะเหลียนย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ นักเรียนทั้งหมด2669--95
92010063 บ้านคลองปะเหลียนย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ พุทธ825--33
92010063 บ้านคลองปะเหลียนย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ อิสลาม1844--62
92010063 บ้านคลองปะเหลียนย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ คริสต์-----
92010063 บ้านคลองปะเหลียนย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ ซิกส์-----
92010063 บ้านคลองปะเหลียนย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ พราหมณ์/ฮินดู-----
92010063 บ้านคลองปะเหลียนย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ อื่นๆ-----
92010063 บ้านคลองปะเหลียนย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010063 บ้านคลองปะเหลียนย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ อายุนอกเกณฑ์-----
92010064 บ้านท่าบันไดย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ นักเรียนทั้งหมด1070--80
92010064 บ้านท่าบันไดย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ พุทธ222--24
92010064 บ้านท่าบันไดย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ อิสลาม848--56
92010064 บ้านท่าบันไดย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ คริสต์-----
92010064 บ้านท่าบันไดย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ ซิกส์-----
92010064 บ้านท่าบันไดย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ พราหมณ์/ฮินดู-----
92010064 บ้านท่าบันไดย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ อื่นๆ-----
92010064 บ้านท่าบันไดย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010064 บ้านท่าบันไดย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ อายุนอกเกณฑ์-----
92010065 บ้านควนอินทนินงามย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ นักเรียนทั้งหมด11116--127
92010065 บ้านควนอินทนินงามย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ พุทธ8101--109
92010065 บ้านควนอินทนินงามย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ อิสลาม312--15
92010065 บ้านควนอินทนินงามย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ คริสต์-----
92010065 บ้านควนอินทนินงามย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ ซิกส์-----
92010065 บ้านควนอินทนินงามย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ พราหมณ์/ฮินดู-----
92010065 บ้านควนอินทนินงามย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ อื่นๆ-3--3
92010065 บ้านควนอินทนินงามย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010065 บ้านควนอินทนินงามย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ อายุนอกเกณฑ์-----
92010066 บ้านควนเคี่ยมย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ นักเรียนทั้งหมด1331--44
92010066 บ้านควนเคี่ยมย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ พุทธ1231--43
92010066 บ้านควนเคี่ยมย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ อิสลาม1---1
92010066 บ้านควนเคี่ยมย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ คริสต์-----
92010066 บ้านควนเคี่ยมย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ ซิกส์-----
92010066 บ้านควนเคี่ยมย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ พราหมณ์/ฮินดู-----
92010066 บ้านควนเคี่ยมย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ อื่นๆ-----
92010066 บ้านควนเคี่ยมย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010066 บ้านควนเคี่ยมย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ อายุนอกเกณฑ์-----
92010067 บ้านควนยางย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ นักเรียนทั้งหมด2894--122
92010067 บ้านควนยางย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ พุทธ2793--120
92010067 บ้านควนยางย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ อิสลาม-1--1
92010067 บ้านควนยางย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ คริสต์1---1
92010067 บ้านควนยางย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ ซิกส์-----
92010067 บ้านควนยางย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ พราหมณ์/ฮินดู-----
92010067 บ้านควนยางย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ อื่นๆ-----
92010067 บ้านควนยางย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010067 บ้านควนยางย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ อายุนอกเกณฑ์-----
92010068 บ้านควนยวนย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ นักเรียนทั้งหมด3299--131
92010068 บ้านควนยวนย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ พุทธ3299--131
92010068 บ้านควนยวนย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ อิสลาม-----
92010068 บ้านควนยวนย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ คริสต์-----
92010068 บ้านควนยวนย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ ซิกส์-----
92010068 บ้านควนยวนย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ พราหมณ์/ฮินดู-----
92010068 บ้านควนยวนย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ อื่นๆ-----
92010068 บ้านควนยวนย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010068 บ้านควนยวนย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ อายุนอกเกณฑ์-----
92010070 บ้านทุ่งค่ายย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ นักเรียนทั้งหมด55181--236
92010070 บ้านทุ่งค่ายย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ พุทธ51174--225
92010070 บ้านทุ่งค่ายย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ อิสลาม47--11
92010070 บ้านทุ่งค่ายย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ คริสต์-----
92010070 บ้านทุ่งค่ายย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ ซิกส์-----
92010070 บ้านทุ่งค่ายย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ พราหมณ์/ฮินดู-----
92010070 บ้านทุ่งค่ายย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ อื่นๆ-----
92010070 บ้านทุ่งค่ายย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010070 บ้านทุ่งค่ายย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ อายุนอกเกณฑ์-----
92010071 บ้านเขาไม้แก้วย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ นักเรียนทั้งหมด1330--43
92010071 บ้านเขาไม้แก้วย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ พุทธ1330--43
92010071 บ้านเขาไม้แก้วย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ อิสลาม-----
92010071 บ้านเขาไม้แก้วย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ คริสต์-----
92010071 บ้านเขาไม้แก้วย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ ซิกส์-----
92010071 บ้านเขาไม้แก้วย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ พราหมณ์/ฮินดู-----
92010071 บ้านเขาไม้แก้วย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ อื่นๆ-----
92010071 บ้านเขาไม้แก้วย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010071 บ้านเขาไม้แก้วย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ อายุนอกเกณฑ์-----
92010072 บ้านยูงงามย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ นักเรียนทั้งหมด1228--40
92010072 บ้านยูงงามย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ พุทธ1228--40
92010072 บ้านยูงงามย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ อิสลาม-----
92010072 บ้านยูงงามย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ คริสต์-----
92010072 บ้านยูงงามย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ ซิกส์-----
92010072 บ้านยูงงามย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ พราหมณ์/ฮินดู-----
92010072 บ้านยูงงามย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ อื่นๆ-----
92010072 บ้านยูงงามย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010072 บ้านยูงงามย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ อายุนอกเกณฑ์-----
92010073 วัดหนองเป็ดย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด1666--82
92010073 วัดหนองเป็ดย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ พุทธ1564--79
92010073 วัดหนองเป็ดย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ อิสลาม12--3
92010073 วัดหนองเป็ดย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ คริสต์-----
92010073 วัดหนองเป็ดย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ ซิกส์-----
92010073 วัดหนองเป็ดย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
92010073 วัดหนองเป็ดย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ อื่นๆ-----
92010073 วัดหนองเป็ดย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010073 วัดหนองเป็ดย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
92010074 บ้านหนองชุมแสงย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด636--42
92010074 บ้านหนองชุมแสงย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ พุทธ636--42
92010074 บ้านหนองชุมแสงย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ อิสลาม-----
92010074 บ้านหนองชุมแสงย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ คริสต์-----
92010074 บ้านหนองชุมแสงย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ ซิกส์-----
92010074 บ้านหนองชุมแสงย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
92010074 บ้านหนองชุมแสงย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ อื่นๆ-----
92010074 บ้านหนองชุมแสงย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010074 บ้านหนองชุมแสงย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
92010075 วัดควนนิมิตศิลาย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2165--86
92010075 วัดควนนิมิตศิลาย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ พุทธ2163--84
92010075 วัดควนนิมิตศิลาย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ อิสลาม-2--2
92010075 วัดควนนิมิตศิลาย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ คริสต์-----
92010075 วัดควนนิมิตศิลาย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ ซิกส์-----
92010075 วัดควนนิมิตศิลาย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
92010075 วัดควนนิมิตศิลาย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ อื่นๆ-----
92010075 วัดควนนิมิตศิลาย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010075 วัดควนนิมิตศิลาย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
92010076 บ้านไทรงามย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด369413-143
92010076 บ้านไทรงามย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ พุทธ349213-139
92010076 บ้านไทรงามย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ อิสลาม22--4
92010076 บ้านไทรงามย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ คริสต์-----
92010076 บ้านไทรงามย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ ซิกส์-----
92010076 บ้านไทรงามย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
92010076 บ้านไทรงามย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ อื่นๆ-----
92010076 บ้านไทรงามย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010076 บ้านไทรงามย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
92010077 บ้านลำพิกุลย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด60170--230
92010077 บ้านลำพิกุลย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ พุทธ59166--225
92010077 บ้านลำพิกุลย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ อิสลาม14--5
92010077 บ้านลำพิกุลย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ คริสต์-----
92010077 บ้านลำพิกุลย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ ซิกส์-----
92010077 บ้านลำพิกุลย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
92010077 บ้านลำพิกุลย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ อื่นๆ-----
92010077 บ้านลำพิกุลย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010077 บ้านลำพิกุลย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
92010078 บ้านทอนพลาย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2143--64
92010078 บ้านทอนพลาย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ พุทธ1943--62
92010078 บ้านทอนพลาย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ อิสลาม2---2
92010078 บ้านทอนพลาย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ คริสต์-----
92010078 บ้านทอนพลาย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ ซิกส์-----
92010078 บ้านทอนพลาย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
92010078 บ้านทอนพลาย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ อื่นๆ-----
92010078 บ้านทอนพลาย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010078 บ้านทอนพลาย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
92010079 บ้านทุ่งศาลาย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ นักเรียนทั้งหมด854--62
92010079 บ้านทุ่งศาลาย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ พุทธ853--61
92010079 บ้านทุ่งศาลาย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ อิสลาม-1--1
92010079 บ้านทุ่งศาลาย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ คริสต์-----
92010079 บ้านทุ่งศาลาย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ ซิกส์-----
92010079 บ้านทุ่งศาลาย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ พราหมณ์/ฮินดู-----
92010079 บ้านทุ่งศาลาย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ อื่นๆ-----
92010079 บ้านทุ่งศาลาย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010079 บ้านทุ่งศาลาย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ อายุนอกเกณฑ์-----
92010080 บ้านห้วยด้วนย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ นักเรียนทั้งหมด1843--61
92010080 บ้านห้วยด้วนย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ พุทธ1739--56
92010080 บ้านห้วยด้วนย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ อิสลาม14--5
92010080 บ้านห้วยด้วนย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ คริสต์-----
92010080 บ้านห้วยด้วนย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ ซิกส์-----
92010080 บ้านห้วยด้วนย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ พราหมณ์/ฮินดู-----
92010080 บ้านห้วยด้วนย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ อื่นๆ-----
92010080 บ้านห้วยด้วนย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010080 บ้านห้วยด้วนย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ อายุนอกเกณฑ์-----
92010081 บ้านในควนย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ นักเรียนทั้งหมด1471--85
92010081 บ้านในควนย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ พุทธ217--19
92010081 บ้านในควนย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ อิสลาม1254--66
92010081 บ้านในควนย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ คริสต์-----
92010081 บ้านในควนย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ ซิกส์-----
92010081 บ้านในควนย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ พราหมณ์/ฮินดู-----
92010081 บ้านในควนย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ อื่นๆ-----
92010081 บ้านในควนย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010081 บ้านในควนย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ อายุนอกเกณฑ์-----
92010082 บ้านทุ่งหนองแห้งย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ นักเรียนทั้งหมด49157--206
92010082 บ้านทุ่งหนองแห้งย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ พุทธ28112--140
92010082 บ้านทุ่งหนองแห้งย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ อิสลาม2145--66
92010082 บ้านทุ่งหนองแห้งย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ คริสต์-----
92010082 บ้านทุ่งหนองแห้งย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ ซิกส์-----
92010082 บ้านทุ่งหนองแห้งย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ พราหมณ์/ฮินดู-----
92010082 บ้านทุ่งหนองแห้งย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ อื่นๆ-----
92010082 บ้านทุ่งหนองแห้งย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010082 บ้านทุ่งหนองแห้งย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ อายุนอกเกณฑ์-----
92010086 บ้านโคกทรายย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ นักเรียนทั้งหมด37148--185
92010086 บ้านโคกทรายย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ พุทธ31125--156
92010086 บ้านโคกทรายย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ อิสลาม621--27
92010086 บ้านโคกทรายย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ คริสต์-2--2
92010086 บ้านโคกทรายย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ ซิกส์-----
92010086 บ้านโคกทรายย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ พราหมณ์/ฮินดู-----
92010086 บ้านโคกทรายย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ อื่นๆ-----
92010086 บ้านโคกทรายย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010086 บ้านโคกทรายย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ อายุนอกเกณฑ์-----
92010087 บ้านย่านตาขาวย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ นักเรียนทั้งหมด110737--847
92010087 บ้านย่านตาขาวย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ พุทธ94616--710
92010087 บ้านย่านตาขาวย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ อิสลาม16119--135
92010087 บ้านย่านตาขาวย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ คริสต์-2--2
92010087 บ้านย่านตาขาวย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ ซิกส์-----
92010087 บ้านย่านตาขาวย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ พราหมณ์/ฮินดู-----
92010087 บ้านย่านตาขาวย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ อื่นๆ-----
92010087 บ้านย่านตาขาวย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010087 บ้านย่านตาขาวย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ อายุนอกเกณฑ์-----
92010088 บ้านนายายหม่อมย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ นักเรียนทั้งหมด849--57
92010088 บ้านนายายหม่อมย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ พุทธ633--39
92010088 บ้านนายายหม่อมย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ อิสลาม216--18
92010088 บ้านนายายหม่อมย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ คริสต์-----
92010088 บ้านนายายหม่อมย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ ซิกส์-----
92010088 บ้านนายายหม่อมย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ พราหมณ์/ฮินดู-----
92010088 บ้านนายายหม่อมย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ อื่นๆ-----
92010088 บ้านนายายหม่อมย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010088 บ้านนายายหม่อมย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ อายุนอกเกณฑ์-----
92010089 บ้านควนโพธิ์ย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ นักเรียนทั้งหมด42121--163
92010089 บ้านควนโพธิ์ย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ พุทธ38121--159
92010089 บ้านควนโพธิ์ย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ อิสลาม4---4
92010089 บ้านควนโพธิ์ย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ คริสต์-----
92010089 บ้านควนโพธิ์ย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ ซิกส์-----
92010089 บ้านควนโพธิ์ย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ พราหมณ์/ฮินดู-----
92010089 บ้านควนโพธิ์ย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ อื่นๆ-----
92010089 บ้านควนโพธิ์ย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010089 บ้านควนโพธิ์ย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ อายุนอกเกณฑ์-----
92010091 วัดชลวาปีวิหารย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด4995--144
92010091 วัดชลวาปีวิหารย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ พุทธ4890--138
92010091 วัดชลวาปีวิหารย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ อิสลาม14--5
92010091 วัดชลวาปีวิหารย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ คริสต์-1--1
92010091 วัดชลวาปีวิหารย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ ซิกส์-----
92010091 วัดชลวาปีวิหารย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
92010091 วัดชลวาปีวิหารย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ อื่นๆ-----
92010091 วัดชลวาปีวิหารย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010091 วัดชลวาปีวิหารย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
92010094 บ้านทุ่งเกาะญวนย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด317--20
92010094 บ้านทุ่งเกาะญวนย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ พุทธ315--18
92010094 บ้านทุ่งเกาะญวนย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ อิสลาม-2--2
92010094 บ้านทุ่งเกาะญวนย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ คริสต์-----
92010094 บ้านทุ่งเกาะญวนย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ ซิกส์-----
92010094 บ้านทุ่งเกาะญวนย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
92010094 บ้านทุ่งเกาะญวนย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ อื่นๆ-----
92010094 บ้านทุ่งเกาะญวนย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010094 บ้านทุ่งเกาะญวนย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
92010095 หาดทรายทองปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว นักเรียนทั้งหมด96355-127
92010095 หาดทรายทองปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว พุทธ-76-13
92010095 หาดทรายทองปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว อิสลาม95649-114
92010095 หาดทรายทองปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว คริสต์-----
92010095 หาดทรายทองปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว ซิกส์-----
92010095 หาดทรายทองปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว พราหมณ์/ฮินดู-----
92010095 หาดทรายทองปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว อื่นๆ-----
92010095 หาดทรายทองปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว ข้อมูลผิดปกติ-----
92010095 หาดทรายทองปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว อายุนอกเกณฑ์-----
92010096 บ้านแหลมปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว นักเรียนทั้งหมด1355--68
92010096 บ้านแหลมปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว พุทธ13--4
92010096 บ้านแหลมปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว อิสลาม1252--64
92010096 บ้านแหลมปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว คริสต์-----
92010096 บ้านแหลมปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว ซิกส์-----
92010096 บ้านแหลมปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว พราหมณ์/ฮินดู-----
92010096 บ้านแหลมปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว อื่นๆ-----
92010096 บ้านแหลมปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว ข้อมูลผิดปกติ-----
92010096 บ้านแหลมปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว อายุนอกเกณฑ์-----
92010098 บ้านสามแยกปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว นักเรียนทั้งหมด3191--122
92010098 บ้านสามแยกปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว พุทธ529--34
92010098 บ้านสามแยกปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว อิสลาม2662--88
92010098 บ้านสามแยกปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว คริสต์-----
92010098 บ้านสามแยกปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว ซิกส์-----
92010098 บ้านสามแยกปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว พราหมณ์/ฮินดู-----
92010098 บ้านสามแยกปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว อื่นๆ-----
92010098 บ้านสามแยกปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว ข้อมูลผิดปกติ-----
92010098 บ้านสามแยกปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว อายุนอกเกณฑ์-----
92010099 บ้านทอนหานปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว นักเรียนทั้งหมด1257--69
92010099 บ้านทอนหานปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว พุทธ12--3
92010099 บ้านทอนหานปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว อิสลาม1155--66
92010099 บ้านทอนหานปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว คริสต์-----
92010099 บ้านทอนหานปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว ซิกส์-----
92010099 บ้านทอนหานปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว พราหมณ์/ฮินดู-----
92010099 บ้านทอนหานปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว อื่นๆ-----
92010099 บ้านทอนหานปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว ข้อมูลผิดปกติ-----
92010099 บ้านทอนหานปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว อายุนอกเกณฑ์-----
92010100 บ้านท่าข้ามปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว นักเรียนทั้งหมด1146--57
92010100 บ้านท่าข้ามปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว พุทธ935--44
92010100 บ้านท่าข้ามปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว อิสลาม211--13
92010100 บ้านท่าข้ามปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว คริสต์-----
92010100 บ้านท่าข้ามปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว ซิกส์-----
92010100 บ้านท่าข้ามปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว พราหมณ์/ฮินดู-----
92010100 บ้านท่าข้ามปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว อื่นๆ-----
92010100 บ้านท่าข้ามปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว ข้อมูลผิดปกติ-----
92010100 บ้านท่าข้ามปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว อายุนอกเกณฑ์-----
92010101 บ้านหยงสตาร์ปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว นักเรียนทั้งหมด3982--121
92010101 บ้านหยงสตาร์ปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว พุทธ520--25
92010101 บ้านหยงสตาร์ปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว อิสลาม3462--96
92010101 บ้านหยงสตาร์ปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว คริสต์-----
92010101 บ้านหยงสตาร์ปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว ซิกส์-----
92010101 บ้านหยงสตาร์ปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว พราหมณ์/ฮินดู-----
92010101 บ้านหยงสตาร์ปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว อื่นๆ-----
92010101 บ้านหยงสตาร์ปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว ข้อมูลผิดปกติ-----
92010101 บ้านหยงสตาร์ปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว อายุนอกเกณฑ์-----
92010102 ทุ่งรวงทองปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว นักเรียนทั้งหมด1150--61
92010102 ทุ่งรวงทองปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว พุทธ23--5
92010102 ทุ่งรวงทองปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว อิสลาม947--56
92010102 ทุ่งรวงทองปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว คริสต์-----
92010102 ทุ่งรวงทองปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว ซิกส์-----
92010102 ทุ่งรวงทองปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว พราหมณ์/ฮินดู-----
92010102 ทุ่งรวงทองปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว อื่นๆ-----
92010102 ทุ่งรวงทองปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว ข้อมูลผิดปกติ-----
92010102 ทุ่งรวงทองปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว อายุนอกเกณฑ์-----
92010103 วัดท่าพญาปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน นักเรียนทั้งหมด741--48
92010103 วัดท่าพญาปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน พุทธ638--44
92010103 วัดท่าพญาปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน อิสลาม13--4
92010103 วัดท่าพญาปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน คริสต์-----
92010103 วัดท่าพญาปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน ซิกส์-----
92010103 วัดท่าพญาปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน พราหมณ์/ฮินดู-----
92010103 วัดท่าพญาปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน อื่นๆ-----
92010103 วัดท่าพญาปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน ข้อมูลผิดปกติ-----
92010103 วัดท่าพญาปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน อายุนอกเกณฑ์-----
92010104 บ้านทุ่งยาวปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว นักเรียนทั้งหมด47299--346
92010104 บ้านทุ่งยาวปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว พุทธ33216--249
92010104 บ้านทุ่งยาวปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว อิสลาม1482--96
92010104 บ้านทุ่งยาวปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว คริสต์-1--1
92010104 บ้านทุ่งยาวปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว ซิกส์-----
92010104 บ้านทุ่งยาวปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว พราหมณ์/ฮินดู-----
92010104 บ้านทุ่งยาวปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว อื่นๆ-----
92010104 บ้านทุ่งยาวปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว ข้อมูลผิดปกติ-----
92010104 บ้านทุ่งยาวปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว อายุนอกเกณฑ์-----
92010105 บ้านหนองหว้าปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว นักเรียนทั้งหมด3288--120
92010105 บ้านหนองหว้าปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว พุทธ919--28
92010105 บ้านหนองหว้าปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว อิสลาม2369--92
92010105 บ้านหนองหว้าปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว คริสต์-----
92010105 บ้านหนองหว้าปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว ซิกส์-----
92010105 บ้านหนองหว้าปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว พราหมณ์/ฮินดู-----
92010105 บ้านหนองหว้าปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว อื่นๆ-----
92010105 บ้านหนองหว้าปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว ข้อมูลผิดปกติ-----
92010105 บ้านหนองหว้าปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว อายุนอกเกณฑ์-----
92010107 บ้านทุ่งมะขามป้อมปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว นักเรียนทั้งหมด3093--123
92010107 บ้านทุ่งมะขามป้อมปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว พุทธ2383--106
92010107 บ้านทุ่งมะขามป้อมปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว อิสลาม710--17
92010107 บ้านทุ่งมะขามป้อมปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว คริสต์-----
92010107 บ้านทุ่งมะขามป้อมปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว ซิกส์-----
92010107 บ้านทุ่งมะขามป้อมปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว พราหมณ์/ฮินดู-----
92010107 บ้านทุ่งมะขามป้อมปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว อื่นๆ-----
92010107 บ้านทุ่งมะขามป้อมปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว ข้อมูลผิดปกติ-----
92010107 บ้านทุ่งมะขามป้อมปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว อายุนอกเกณฑ์-----
92010108 บ้านยวนโปะปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน นักเรียนทั้งหมด253--55
92010108 บ้านยวนโปะปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน พุทธ252--54
92010108 บ้านยวนโปะปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน อิสลาม-1--1
92010108 บ้านยวนโปะปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน คริสต์-----
92010108 บ้านยวนโปะปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน ซิกส์-----
92010108 บ้านยวนโปะปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน พราหมณ์/ฮินดู-----
92010108 บ้านยวนโปะปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน อื่นๆ-----
92010108 บ้านยวนโปะปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน ข้อมูลผิดปกติ-----
92010108 บ้านยวนโปะปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน อายุนอกเกณฑ์-----
92010109 บ้านป่าแก่ปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน นักเรียนทั้งหมด756--63
92010109 บ้านป่าแก่ปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน พุทธ754--61
92010109 บ้านป่าแก่ปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน อิสลาม-2--2
92010109 บ้านป่าแก่ปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน คริสต์-----
92010109 บ้านป่าแก่ปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน ซิกส์-----
92010109 บ้านป่าแก่ปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน พราหมณ์/ฮินดู-----
92010109 บ้านป่าแก่ปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน อื่นๆ-----
92010109 บ้านป่าแก่ปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน ข้อมูลผิดปกติ-----
92010109 บ้านป่าแก่ปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน อายุนอกเกณฑ์-----
92010110 บ้านบางด้วนปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา นักเรียนทั้งหมด1490--104
92010110 บ้านบางด้วนปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา พุทธ1273--85
92010110 บ้านบางด้วนปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา อิสลาม217--19
92010110 บ้านบางด้วนปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา คริสต์-----
92010110 บ้านบางด้วนปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา ซิกส์-----
92010110 บ้านบางด้วนปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา พราหมณ์/ฮินดู-----
92010110 บ้านบางด้วนปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา อื่นๆ-----
92010110 บ้านบางด้วนปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา ข้อมูลผิดปกติ-----
92010110 บ้านบางด้วนปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา อายุนอกเกณฑ์-----
92010111 วัดควนวิไลปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน นักเรียนทั้งหมด441--45
92010111 วัดควนวิไลปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน พุทธ438--42
92010111 วัดควนวิไลปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน อิสลาม-3--3
92010111 วัดควนวิไลปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน คริสต์-----
92010111 วัดควนวิไลปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน ซิกส์-----
92010111 วัดควนวิไลปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน พราหมณ์/ฮินดู-----
92010111 วัดควนวิไลปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน อื่นๆ-----
92010111 วัดควนวิไลปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน ข้อมูลผิดปกติ-----
92010111 วัดควนวิไลปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน อายุนอกเกณฑ์-----
92010113 บ้านหนองยายแม็มปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา นักเรียนทั้งหมด30105--135
92010113 บ้านหนองยายแม็มปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา พุทธ929--38
92010113 บ้านหนองยายแม็มปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา อิสลาม2176--97
92010113 บ้านหนองยายแม็มปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา คริสต์-----
92010113 บ้านหนองยายแม็มปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา ซิกส์-----
92010113 บ้านหนองยายแม็มปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา พราหมณ์/ฮินดู-----
92010113 บ้านหนองยายแม็มปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา อื่นๆ-----
92010113 บ้านหนองยายแม็มปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา ข้อมูลผิดปกติ-----
92010113 บ้านหนองยายแม็มปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา อายุนอกเกณฑ์-----
92010114 บ้านหนองโต๊ะปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา นักเรียนทั้งหมด447--51
92010114 บ้านหนองโต๊ะปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา พุทธ340--43
92010114 บ้านหนองโต๊ะปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา อิสลาม17--8
92010114 บ้านหนองโต๊ะปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา คริสต์-----
92010114 บ้านหนองโต๊ะปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา ซิกส์-----
92010114 บ้านหนองโต๊ะปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา พราหมณ์/ฮินดู-----
92010114 บ้านหนองโต๊ะปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา อื่นๆ-----
92010114 บ้านหนองโต๊ะปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา ข้อมูลผิดปกติ-----
92010114 บ้านหนองโต๊ะปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา อายุนอกเกณฑ์-----
92010115 บ้านห้วยม่วงปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา นักเรียนทั้งหมด35119--154
92010115 บ้านห้วยม่วงปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา พุทธ634--40
92010115 บ้านห้วยม่วงปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา อิสลาม2984--113
92010115 บ้านห้วยม่วงปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา คริสต์-1--1
92010115 บ้านห้วยม่วงปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา ซิกส์-----
92010115 บ้านห้วยม่วงปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา พราหมณ์/ฮินดู-----
92010115 บ้านห้วยม่วงปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา อื่นๆ-----
92010115 บ้านห้วยม่วงปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา ข้อมูลผิดปกติ-----
92010115 บ้านห้วยม่วงปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา อายุนอกเกณฑ์-----
92010116 บ้านหินคอกควายปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา นักเรียนทั้งหมด279045-162
92010116 บ้านหินคอกควายปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา พุทธ185430-102
92010116 บ้านหินคอกควายปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา อิสลาม93615-60
92010116 บ้านหินคอกควายปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา คริสต์-----
92010116 บ้านหินคอกควายปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา ซิกส์-----
92010116 บ้านหินคอกควายปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา พราหมณ์/ฮินดู-----
92010116 บ้านหินคอกควายปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา อื่นๆ-----
92010116 บ้านหินคอกควายปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา ข้อมูลผิดปกติ-----
92010116 บ้านหินคอกควายปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา อายุนอกเกณฑ์-----
92010117 บ้านหัวควนปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา นักเรียนทั้งหมด1122--33
92010117 บ้านหัวควนปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา พุทธ45--9
92010117 บ้านหัวควนปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา อิสลาม717--24
92010117 บ้านหัวควนปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา คริสต์-----
92010117 บ้านหัวควนปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา ซิกส์-----
92010117 บ้านหัวควนปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา พราหมณ์/ฮินดู-----
92010117 บ้านหัวควนปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา อื่นๆ-----
92010117 บ้านหัวควนปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา ข้อมูลผิดปกติ-----
92010117 บ้านหัวควนปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา อายุนอกเกณฑ์-----
92010118 บ้านวังศิลาปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา นักเรียนทั้งหมด1759--76
92010118 บ้านวังศิลาปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา พุทธ619--25
92010118 บ้านวังศิลาปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา อิสลาม1140--51
92010118 บ้านวังศิลาปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา คริสต์-----
92010118 บ้านวังศิลาปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา ซิกส์-----
92010118 บ้านวังศิลาปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา พราหมณ์/ฮินดู-----
92010118 บ้านวังศิลาปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา อื่นๆ-----
92010118 บ้านวังศิลาปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา ข้อมูลผิดปกติ-----
92010118 บ้านวังศิลาปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา อายุนอกเกณฑ์-----
92010119 บ้านควนไม้ดำปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน นักเรียนทั้งหมด2667--93
92010119 บ้านควนไม้ดำปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน พุทธ718--25
92010119 บ้านควนไม้ดำปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน อิสลาม1948--67
92010119 บ้านควนไม้ดำปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน คริสต์-1--1
92010119 บ้านควนไม้ดำปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน ซิกส์-----
92010119 บ้านควนไม้ดำปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน พราหมณ์/ฮินดู-----
92010119 บ้านควนไม้ดำปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน อื่นๆ-----
92010119 บ้านควนไม้ดำปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน ข้อมูลผิดปกติ-----
92010119 บ้านควนไม้ดำปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน อายุนอกเกณฑ์-----
92010121 บ้านลำปลอกเหนือปะเหลียนกลุ่มไพรสวรรค์ นักเรียนทั้งหมด1488--102
92010121 บ้านลำปลอกเหนือปะเหลียนกลุ่มไพรสวรรค์ พุทธ1381--94
92010121 บ้านลำปลอกเหนือปะเหลียนกลุ่มไพรสวรรค์ อิสลาม17--8
92010121 บ้านลำปลอกเหนือปะเหลียนกลุ่มไพรสวรรค์ คริสต์-----
92010121 บ้านลำปลอกเหนือปะเหลียนกลุ่มไพรสวรรค์ ซิกส์-----
92010121 บ้านลำปลอกเหนือปะเหลียนกลุ่มไพรสวรรค์ พราหมณ์/ฮินดู-----
92010121 บ้านลำปลอกเหนือปะเหลียนกลุ่มไพรสวรรค์ อื่นๆ-----
92010121 บ้านลำปลอกเหนือปะเหลียนกลุ่มไพรสวรรค์ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010121 บ้านลำปลอกเหนือปะเหลียนกลุ่มไพรสวรรค์ อายุนอกเกณฑ์-----
92010122 บ้านหาดเลาปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน นักเรียนทั้งหมด24117--141
92010122 บ้านหาดเลาปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน พุทธ1750--67
92010122 บ้านหาดเลาปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน อิสลาม766--73
92010122 บ้านหาดเลาปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน คริสต์-----
92010122 บ้านหาดเลาปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน ซิกส์-----
92010122 บ้านหาดเลาปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน พราหมณ์/ฮินดู-----
92010122 บ้านหาดเลาปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน อื่นๆ-1--1
92010122 บ้านหาดเลาปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน ข้อมูลผิดปกติ-----
92010122 บ้านหาดเลาปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน อายุนอกเกณฑ์-----
92010123 บ้านปะเหลียนปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน นักเรียนทั้งหมด6633145-442
92010123 บ้านปะเหลียนปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน พุทธ2315828-209
92010123 บ้านปะเหลียนปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน อิสลาม4317217-232
92010123 บ้านปะเหลียนปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน คริสต์-1--1
92010123 บ้านปะเหลียนปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน ซิกส์-----
92010123 บ้านปะเหลียนปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน พราหมณ์/ฮินดู-----
92010123 บ้านปะเหลียนปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน อื่นๆ-----
92010123 บ้านปะเหลียนปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน ข้อมูลผิดปกติ-----
92010123 บ้านปะเหลียนปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน อายุนอกเกณฑ์-----
92010124 บ้านลำแคลงปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน นักเรียนทั้งหมด199724-140
92010124 บ้านลำแคลงปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน พุทธ5119-25
92010124 บ้านลำแคลงปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน อิสลาม148615-115
92010124 บ้านลำแคลงปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน คริสต์-----
92010124 บ้านลำแคลงปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน ซิกส์-----
92010124 บ้านลำแคลงปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน พราหมณ์/ฮินดู-----
92010124 บ้านลำแคลงปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน อื่นๆ-----
92010124 บ้านลำแคลงปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน ข้อมูลผิดปกติ-----
92010124 บ้านลำแคลงปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน อายุนอกเกณฑ์-----
92010125 บ้านเขาติงปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว นักเรียนทั้งหมด1994--113
92010125 บ้านเขาติงปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว พุทธ1368--81
92010125 บ้านเขาติงปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว อิสลาม625--31
92010125 บ้านเขาติงปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว คริสต์-1--1
92010125 บ้านเขาติงปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว ซิกส์-----
92010125 บ้านเขาติงปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว พราหมณ์/ฮินดู-----
92010125 บ้านเขาติงปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว อื่นๆ-----
92010125 บ้านเขาติงปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว ข้อมูลผิดปกติ-----
92010125 บ้านเขาติงปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว อายุนอกเกณฑ์-----
92010126 บ้านลิพังปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว นักเรียนทั้งหมด3012059-209
92010126 บ้านลิพังปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว พุทธ2116-19
92010126 บ้านลิพังปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว อิสลาม2810953-190
92010126 บ้านลิพังปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว คริสต์-----
92010126 บ้านลิพังปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว ซิกส์-----
92010126 บ้านลิพังปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว พราหมณ์/ฮินดู-----
92010126 บ้านลิพังปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว อื่นๆ-----
92010126 บ้านลิพังปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว ข้อมูลผิดปกติ-----
92010126 บ้านลิพังปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว อายุนอกเกณฑ์-----
92010127 บ้านทุ่งปาหนันปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว นักเรียนทั้งหมด2072--92
92010127 บ้านทุ่งปาหนันปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว พุทธ1867--85
92010127 บ้านทุ่งปาหนันปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว อิสลาม25--7
92010127 บ้านทุ่งปาหนันปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว คริสต์-----
92010127 บ้านทุ่งปาหนันปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว ซิกส์-----
92010127 บ้านทุ่งปาหนันปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว พราหมณ์/ฮินดู-----
92010127 บ้านทุ่งปาหนันปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว อื่นๆ-----
92010127 บ้านทุ่งปาหนันปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว ข้อมูลผิดปกติ-----
92010127 บ้านทุ่งปาหนันปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว อายุนอกเกณฑ์-----
92010128 บ้านสุโสะปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา นักเรียนทั้งหมด-7--7
92010128 บ้านสุโสะปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา พุทธ-2--2
92010128 บ้านสุโสะปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา อิสลาม-5--5
92010128 บ้านสุโสะปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา คริสต์-----
92010128 บ้านสุโสะปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา ซิกส์-----
92010128 บ้านสุโสะปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา พราหมณ์/ฮินดู-----
92010128 บ้านสุโสะปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา อื่นๆ-----
92010128 บ้านสุโสะปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา ข้อมูลผิดปกติ-----
92010128 บ้านสุโสะปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา อายุนอกเกณฑ์-----
92010129 บ้านท่าคลองปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา นักเรียนทั้งหมด1143--54
92010129 บ้านท่าคลองปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา พุทธ49--13
92010129 บ้านท่าคลองปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา อิสลาม734--41
92010129 บ้านท่าคลองปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา คริสต์-----
92010129 บ้านท่าคลองปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา ซิกส์-----
92010129 บ้านท่าคลองปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา พราหมณ์/ฮินดู-----
92010129 บ้านท่าคลองปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา อื่นๆ-----
92010129 บ้านท่าคลองปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา ข้อมูลผิดปกติ-----
92010129 บ้านท่าคลองปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา อายุนอกเกณฑ์-----
92010130 ทุ่งไทรทองปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา นักเรียนทั้งหมด830--38
92010130 ทุ่งไทรทองปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา พุทธ415--19
92010130 ทุ่งไทรทองปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา อิสลาม415--19
92010130 ทุ่งไทรทองปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา คริสต์-----
92010130 ทุ่งไทรทองปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา ซิกส์-----
92010130 ทุ่งไทรทองปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา พราหมณ์/ฮินดู-----
92010130 ทุ่งไทรทองปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา อื่นๆ-----
92010130 ทุ่งไทรทองปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา ข้อมูลผิดปกติ-----
92010130 ทุ่งไทรทองปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา อายุนอกเกณฑ์-----
92010131 บ้านท่าเทศปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา นักเรียนทั้งหมด1935--54
92010131 บ้านท่าเทศปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา พุทธ27--9
92010131 บ้านท่าเทศปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา อิสลาม1728--45
92010131 บ้านท่าเทศปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา คริสต์-----
92010131 บ้านท่าเทศปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา ซิกส์-----
92010131 บ้านท่าเทศปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา พราหมณ์/ฮินดู-----
92010131 บ้านท่าเทศปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา อื่นๆ-----
92010131 บ้านท่าเทศปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา ข้อมูลผิดปกติ-----
92010131 บ้านท่าเทศปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา อายุนอกเกณฑ์-----
92010132 หนองผักฉีดปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา นักเรียนทั้งหมด1934--53
92010132 หนองผักฉีดปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา พุทธ1121--32
92010132 หนองผักฉีดปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา อิสลาม813--21
92010132 หนองผักฉีดปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา คริสต์-----
92010132 หนองผักฉีดปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา ซิกส์-----
92010132 หนองผักฉีดปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา พราหมณ์/ฮินดู-----
92010132 หนองผักฉีดปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา อื่นๆ-----
92010132 หนองผักฉีดปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา ข้อมูลผิดปกติ-----
92010132 หนองผักฉีดปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา อายุนอกเกณฑ์-----
92010133 บ้านหนองเจ็ดบาทปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน นักเรียนทั้งหมด1177--88
92010133 บ้านหนองเจ็ดบาทปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน พุทธ1069--79
92010133 บ้านหนองเจ็ดบาทปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน อิสลาม14--5
92010133 บ้านหนองเจ็ดบาทปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน คริสต์-4--4
92010133 บ้านหนองเจ็ดบาทปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน ซิกส์-----
92010133 บ้านหนองเจ็ดบาทปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน พราหมณ์/ฮินดู-----
92010133 บ้านหนองเจ็ดบาทปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน อื่นๆ-----
92010133 บ้านหนองเจ็ดบาทปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน ข้อมูลผิดปกติ-----
92010133 บ้านหนองเจ็ดบาทปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน อายุนอกเกณฑ์-----
92010134 บ้านแหลมสอมปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน นักเรียนทั้งหมด26138--164
92010134 บ้านแหลมสอมปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน พุทธ761--68
92010134 บ้านแหลมสอมปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน อิสลาม1977--96
92010134 บ้านแหลมสอมปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน คริสต์-----
92010134 บ้านแหลมสอมปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน ซิกส์-----
92010134 บ้านแหลมสอมปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน พราหมณ์/ฮินดู-----
92010134 บ้านแหลมสอมปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน อื่นๆ-----
92010134 บ้านแหลมสอมปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน ข้อมูลผิดปกติ-----
92010134 บ้านแหลมสอมปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน อายุนอกเกณฑ์-----
92010135 บ้านนาทุ่งปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน นักเรียนทั้งหมด19103--122
92010135 บ้านนาทุ่งปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน พุทธ1360--73
92010135 บ้านนาทุ่งปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน อิสลาม643--49
92010135 บ้านนาทุ่งปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน คริสต์-----
92010135 บ้านนาทุ่งปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน ซิกส์-----
92010135 บ้านนาทุ่งปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน พราหมณ์/ฮินดู-----
92010135 บ้านนาทุ่งปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน อื่นๆ-----
92010135 บ้านนาทุ่งปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน ข้อมูลผิดปกติ-----
92010135 บ้านนาทุ่งปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน อายุนอกเกณฑ์-----
92010136 วัดไทรทองนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด86217--303
92010136 วัดไทรทองนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ พุทธ83214--297
92010136 วัดไทรทองนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ อิสลาม33--6
92010136 วัดไทรทองนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ คริสต์-----
92010136 วัดไทรทองนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ ซิกส์-----
92010136 วัดไทรทองนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
92010136 วัดไทรทองนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ อื่นๆ-----
92010136 วัดไทรทองนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010136 วัดไทรทองนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
92010137 วัดนางประหลาดนาโยงกลุ่มวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด3274--106
92010137 วัดนางประหลาดนาโยงกลุ่มวชิรมิตร พุทธ3174--105
92010137 วัดนางประหลาดนาโยงกลุ่มวชิรมิตร อิสลาม-----
92010137 วัดนางประหลาดนาโยงกลุ่มวชิรมิตร คริสต์1---1
92010137 วัดนางประหลาดนาโยงกลุ่มวชิรมิตร ซิกส์-----
92010137 วัดนางประหลาดนาโยงกลุ่มวชิรมิตร พราหมณ์/ฮินดู-----
92010137 วัดนางประหลาดนาโยงกลุ่มวชิรมิตร อื่นๆ-----
92010137 วัดนางประหลาดนาโยงกลุ่มวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ-----
92010137 วัดนางประหลาดนาโยงกลุ่มวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์-----
92010138 บ้านไร่หลวงนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด2477--101
92010138 บ้านไร่หลวงนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ พุทธ2375--98
92010138 บ้านไร่หลวงนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ อิสลาม12--3
92010138 บ้านไร่หลวงนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ คริสต์-----
92010138 บ้านไร่หลวงนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ ซิกส์-----
92010138 บ้านไร่หลวงนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
92010138 บ้านไร่หลวงนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ อื่นๆ-----
92010138 บ้านไร่หลวงนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010138 บ้านไร่หลวงนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
92010139 บ้านช่องนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด1447--61
92010139 บ้านช่องนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ พุทธ1446--60
92010139 บ้านช่องนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ อิสลาม-1--1
92010139 บ้านช่องนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ คริสต์-----
92010139 บ้านช่องนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ ซิกส์-----
92010139 บ้านช่องนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
92010139 บ้านช่องนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ อื่นๆ-----
92010139 บ้านช่องนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010139 บ้านช่องนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
92010140 วัดช่องเปี่ยมราษฎร์นาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด228739-148
92010140 วัดช่องเปี่ยมราษฎร์นาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ พุทธ228739-148
92010140 วัดช่องเปี่ยมราษฎร์นาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ อิสลาม-----
92010140 วัดช่องเปี่ยมราษฎร์นาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ คริสต์-----
92010140 วัดช่องเปี่ยมราษฎร์นาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ ซิกส์-----
92010140 วัดช่องเปี่ยมราษฎร์นาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
92010140 วัดช่องเปี่ยมราษฎร์นาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ อื่นๆ-----
92010140 วัดช่องเปี่ยมราษฎร์นาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010140 วัดช่องเปี่ยมราษฎร์นาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
92010141 บ้านห้วยลึกนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด3494--128
92010141 บ้านห้วยลึกนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ พุทธ3493--127
92010141 บ้านห้วยลึกนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ อิสลาม-1--1
92010141 บ้านห้วยลึกนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ คริสต์-----
92010141 บ้านห้วยลึกนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ ซิกส์-----
92010141 บ้านห้วยลึกนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
92010141 บ้านห้วยลึกนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ อื่นๆ-----
92010141 บ้านห้วยลึกนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010141 บ้านห้วยลึกนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
92010142 วัดธรรมารามนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด379245-174
92010142 วัดธรรมารามนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ พุทธ379144-172
92010142 วัดธรรมารามนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ อิสลาม-11-2
92010142 วัดธรรมารามนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ คริสต์-----
92010142 วัดธรรมารามนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ ซิกส์-----
92010142 วัดธรรมารามนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
92010142 วัดธรรมารามนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ อื่นๆ-----
92010142 วัดธรรมารามนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010142 วัดธรรมารามนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
92010143 บ้านเกาะปุดนาโยงกลุ่มวชิรมิตร นักเรียนทั้งหมด2375--98
92010143 บ้านเกาะปุดนาโยงกลุ่มวชิรมิตร พุทธ2274--96
92010143 บ้านเกาะปุดนาโยงกลุ่มวชิรมิตร อิสลาม11--2
92010143 บ้านเกาะปุดนาโยงกลุ่มวชิรมิตร คริสต์-----
92010143 บ้านเกาะปุดนาโยงกลุ่มวชิรมิตร ซิกส์-----
92010143 บ้านเกาะปุดนาโยงกลุ่มวชิรมิตร พราหมณ์/ฮินดู-----
92010143 บ้านเกาะปุดนาโยงกลุ่มวชิรมิตร อื่นๆ-----
92010143 บ้านเกาะปุดนาโยงกลุ่มวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ-----
92010143 บ้านเกาะปุดนาโยงกลุ่มวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์-----
92010144 วัดควนสีนวลนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ นักเรียนทั้งหมด78229113-420
92010144 วัดควนสีนวลนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ พุทธ75223111-409
92010144 วัดควนสีนวลนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ อิสลาม362-11
92010144 วัดควนสีนวลนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ คริสต์-----
92010144 วัดควนสีนวลนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ ซิกส์-----
92010144 วัดควนสีนวลนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ พราหมณ์/ฮินดู-----
92010144 วัดควนสีนวลนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ อื่นๆ-----
92010144 วัดควนสีนวลนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010144 วัดควนสีนวลนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
92010147 บ้านหนองไทรนาโยงกลุ่มนาโยง นักเรียนทั้งหมด140357--497
92010147 บ้านหนองไทรนาโยงกลุ่มนาโยง พุทธ137347--484
92010147 บ้านหนองไทรนาโยงกลุ่มนาโยง อิสลาม310--13
92010147 บ้านหนองไทรนาโยงกลุ่มนาโยง คริสต์-----
92010147 บ้านหนองไทรนาโยงกลุ่มนาโยง ซิกส์-----
92010147 บ้านหนองไทรนาโยงกลุ่มนาโยง พราหมณ์/ฮินดู-----
92010147 บ้านหนองไทรนาโยงกลุ่มนาโยง อื่นๆ-----
92010147 บ้านหนองไทรนาโยงกลุ่มนาโยง ข้อมูลผิดปกติ-----
92010147 บ้านหนองไทรนาโยงกลุ่มนาโยง อายุนอกเกณฑ์-----
92010148 วัดจอมไตรนาโยงกลุ่มนาโยง นักเรียนทั้งหมด2494--118
92010148 วัดจอมไตรนาโยงกลุ่มนาโยง พุทธ2392--115
92010148 วัดจอมไตรนาโยงกลุ่มนาโยง อิสลาม12--3
92010148 วัดจอมไตรนาโยงกลุ่มนาโยง คริสต์-----
92010148 วัดจอมไตรนาโยงกลุ่มนาโยง ซิกส์-----
92010148 วัดจอมไตรนาโยงกลุ่มนาโยง พราหมณ์/ฮินดู-----
92010148 วัดจอมไตรนาโยงกลุ่มนาโยง อื่นๆ-----
92010148 วัดจอมไตรนาโยงกลุ่มนาโยง ข้อมูลผิดปกติ-----
92010148 วัดจอมไตรนาโยงกลุ่มนาโยง อายุนอกเกณฑ์-----
92010149 ไทรงามนาโยงกลุ่มนาโยง นักเรียนทั้งหมด2367--90
92010149 ไทรงามนาโยงกลุ่มนาโยง พุทธ2267--89
92010149 ไทรงามนาโยงกลุ่มนาโยง อิสลาม1---1
92010149 ไทรงามนาโยงกลุ่มนาโยง คริสต์-----
92010149 ไทรงามนาโยงกลุ่มนาโยง ซิกส์-----
92010149 ไทรงามนาโยงกลุ่มนาโยง พราหมณ์/ฮินดู-----
92010149 ไทรงามนาโยงกลุ่มนาโยง อื่นๆ-----
92010149 ไทรงามนาโยงกลุ่มนาโยง ข้อมูลผิดปกติ-----
92010149 ไทรงามนาโยงกลุ่มนาโยง อายุนอกเกณฑ์-----
92010150 บ้านควนสวรรค์นาโยงกลุ่มนาโยง นักเรียนทั้งหมด388264-184
92010150 บ้านควนสวรรค์นาโยงกลุ่มนาโยง พุทธ378061-178
92010150 บ้านควนสวรรค์นาโยงกลุ่มนาโยง อิสลาม123-6
92010150 บ้านควนสวรรค์นาโยงกลุ่มนาโยง คริสต์-----
92010150 บ้านควนสวรรค์นาโยงกลุ่มนาโยง ซิกส์-----
92010150 บ้านควนสวรรค์นาโยงกลุ่มนาโยง พราหมณ์/ฮินดู-----
92010150 บ้านควนสวรรค์นาโยงกลุ่มนาโยง อื่นๆ-----
92010150 บ้านควนสวรรค์นาโยงกลุ่มนาโยง ข้อมูลผิดปกติ-----
92010150 บ้านควนสวรรค์นาโยงกลุ่มนาโยง อายุนอกเกณฑ์-----
92010151 บ้านคลองลำปริงนาโยงกลุ่มนาโยง นักเรียนทั้งหมด2268--90
92010151 บ้านคลองลำปริงนาโยงกลุ่มนาโยง พุทธ2268--90
92010151 บ้านคลองลำปริงนาโยงกลุ่มนาโยง อิสลาม-----
92010151 บ้านคลองลำปริงนาโยงกลุ่มนาโยง คริสต์-----
92010151 บ้านคลองลำปริงนาโยงกลุ่มนาโยง ซิกส์-----
92010151 บ้านคลองลำปริงนาโยงกลุ่มนาโยง พราหมณ์/ฮินดู-----
92010151 บ้านคลองลำปริงนาโยงกลุ่มนาโยง อื่นๆ-----
92010151 บ้านคลองลำปริงนาโยงกลุ่มนาโยง ข้อมูลผิดปกติ-----
92010151 บ้านคลองลำปริงนาโยงกลุ่มนาโยง อายุนอกเกณฑ์-----
92010152 บ้านหนองยวนนาโยงกลุ่มนาโยง นักเรียนทั้งหมด3270--102
92010152 บ้านหนองยวนนาโยงกลุ่มนาโยง พุทธ3170--101
92010152 บ้านหนองยวนนาโยงกลุ่มนาโยง อิสลาม-----
92010152 บ้านหนองยวนนาโยงกลุ่มนาโยง คริสต์-----
92010152 บ้านหนองยวนนาโยงกลุ่มนาโยง ซิกส์-----
92010152 บ้านหนองยวนนาโยงกลุ่มนาโยง พราหมณ์/ฮินดู-----
92010152 บ้านหนองยวนนาโยงกลุ่มนาโยง อื่นๆ1---1
92010152 บ้านหนองยวนนาโยงกลุ่มนาโยง ข้อมูลผิดปกติ-----
92010152 บ้านหนองยวนนาโยงกลุ่มนาโยง อายุนอกเกณฑ์-----
92010153 บ้านทุ่งส้มป่อยนาโยงกลุ่มนาโยง นักเรียนทั้งหมด1740--57
92010153 บ้านทุ่งส้มป่อยนาโยงกลุ่มนาโยง พุทธ1740--57
92010153 บ้านทุ่งส้มป่อยนาโยงกลุ่มนาโยง อิสลาม-----
92010153 บ้านทุ่งส้มป่อยนาโยงกลุ่มนาโยง คริสต์-----
92010153 บ้านทุ่งส้มป่อยนาโยงกลุ่มนาโยง ซิกส์-----
92010153 บ้านทุ่งส้มป่อยนาโยงกลุ่มนาโยง พราหมณ์/ฮินดู-----
92010153 บ้านทุ่งส้มป่อยนาโยงกลุ่มนาโยง อื่นๆ-----
92010153 บ้านทุ่งส้มป่อยนาโยงกลุ่มนาโยง ข้อมูลผิดปกติ-----
92010153 บ้านทุ่งส้มป่อยนาโยงกลุ่มนาโยง อายุนอกเกณฑ์-----
92010154 วัดมงคลสถานนาโยงกลุ่มนาโยง นักเรียนทั้งหมด41101--142
92010154 วัดมงคลสถานนาโยงกลุ่มนาโยง พุทธ41100--141
92010154 วัดมงคลสถานนาโยงกลุ่มนาโยง อิสลาม-1--1
92010154 วัดมงคลสถานนาโยงกลุ่มนาโยง คริสต์-----
92010154 วัดมงคลสถานนาโยงกลุ่มนาโยง ซิกส์-----
92010154 วัดมงคลสถานนาโยงกลุ่มนาโยง พราหมณ์/ฮินดู-----
92010154 วัดมงคลสถานนาโยงกลุ่มนาโยง อื่นๆ-----
92010154 วัดมงคลสถานนาโยงกลุ่มนาโยง ข้อมูลผิดปกติ-----
92010154 วัดมงคลสถานนาโยงกลุ่มนาโยง อายุนอกเกณฑ์-----
92010155 บ้านตะเสะหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ นักเรียนทั้งหมด2895--123
92010155 บ้านตะเสะหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ พุทธ411--15
92010155 บ้านตะเสะหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ อิสลาม2484--108
92010155 บ้านตะเสะหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ คริสต์-----
92010155 บ้านตะเสะหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ ซิกส์-----
92010155 บ้านตะเสะหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ พราหมณ์/ฮินดู-----
92010155 บ้านตะเสะหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ อื่นๆ-----
92010155 บ้านตะเสะหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010155 บ้านตะเสะหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ อายุนอกเกณฑ์-----
92010156 บ้านนาทะเลหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ นักเรียนทั้งหมด4112950-220
92010156 บ้านนาทะเลหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ พุทธ6245-35
92010156 บ้านนาทะเลหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ อิสลาม3510545-185
92010156 บ้านนาทะเลหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ คริสต์-----
92010156 บ้านนาทะเลหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ ซิกส์-----
92010156 บ้านนาทะเลหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ พราหมณ์/ฮินดู-----
92010156 บ้านนาทะเลหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ อื่นๆ-----
92010156 บ้านนาทะเลหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010156 บ้านนาทะเลหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ อายุนอกเกณฑ์-----
92010157 บ้านโคกรักหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ นักเรียนทั้งหมด3696--132
92010157 บ้านโคกรักหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ พุทธ1131--42
92010157 บ้านโคกรักหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ อิสลาม2565--90
92010157 บ้านโคกรักหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ คริสต์-----
92010157 บ้านโคกรักหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ ซิกส์-----
92010157 บ้านโคกรักหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ พราหมณ์/ฮินดู-----
92010157 บ้านโคกรักหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ อื่นๆ-----
92010157 บ้านโคกรักหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010157 บ้านโคกรักหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ อายุนอกเกณฑ์-----
92010158 บ้านทุ่งกอหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ นักเรียนทั้งหมด23110--133
92010158 บ้านทุ่งกอหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ พุทธ25--7
92010158 บ้านทุ่งกอหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ อิสลาม21105--126
92010158 บ้านทุ่งกอหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ คริสต์-----
92010158 บ้านทุ่งกอหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ ซิกส์-----
92010158 บ้านทุ่งกอหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ พราหมณ์/ฮินดู-----
92010158 บ้านทุ่งกอหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ อื่นๆ-----
92010158 บ้านทุ่งกอหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010158 บ้านทุ่งกอหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ อายุนอกเกณฑ์-----
92010159 บ้านบ้าหวีหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ นักเรียนทั้งหมด2456--80
92010159 บ้านบ้าหวีหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ พุทธ1638--54
92010159 บ้านบ้าหวีหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ อิสลาม818--26
92010159 บ้านบ้าหวีหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ คริสต์-----
92010159 บ้านบ้าหวีหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ ซิกส์-----
92010159 บ้านบ้าหวีหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ พราหมณ์/ฮินดู-----
92010159 บ้านบ้าหวีหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ อื่นๆ-----
92010159 บ้านบ้าหวีหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010159 บ้านบ้าหวีหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ อายุนอกเกณฑ์-----
92010160 บ้านบกหักหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ นักเรียนทั้งหมด1861--79
92010160 บ้านบกหักหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ พุทธ1756--73
92010160 บ้านบกหักหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ อิสลาม15--6
92010160 บ้านบกหักหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ คริสต์-----
92010160 บ้านบกหักหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ ซิกส์-----
92010160 บ้านบกหักหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ พราหมณ์/ฮินดู-----
92010160 บ้านบกหักหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ อื่นๆ-----
92010160 บ้านบกหักหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010160 บ้านบกหักหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ อายุนอกเกณฑ์-----
92010161 หาดสำราญหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ นักเรียนทั้งหมด1153--64
92010161 หาดสำราญหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ พุทธ841--49
92010161 หาดสำราญหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ อิสลาม312--15
92010161 หาดสำราญหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ คริสต์-----
92010161 หาดสำราญหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ ซิกส์-----
92010161 หาดสำราญหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ พราหมณ์/ฮินดู-----
92010161 หาดสำราญหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ อื่นๆ-----
92010161 หาดสำราญหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010161 หาดสำราญหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ อายุนอกเกณฑ์-----
92010162 วัดหนองสมานหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ นักเรียนทั้งหมด38112--150
92010162 วัดหนองสมานหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ พุทธ36109--145
92010162 วัดหนองสมานหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ อิสลาม23--5
92010162 วัดหนองสมานหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ คริสต์-----
92010162 วัดหนองสมานหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ ซิกส์-----
92010162 วัดหนองสมานหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ พราหมณ์/ฮินดู-----
92010162 วัดหนองสมานหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ อื่นๆ-----
92010162 วัดหนองสมานหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010162 วัดหนองสมานหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ อายุนอกเกณฑ์-----
92010163 บ้านปากปรนหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ นักเรียนทั้งหมด31110--141
92010163 บ้านปากปรนหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ พุทธ2186--107
92010163 บ้านปากปรนหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ อิสลาม1024--34
92010163 บ้านปากปรนหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ คริสต์-----
92010163 บ้านปากปรนหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ ซิกส์-----
92010163 บ้านปากปรนหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ พราหมณ์/ฮินดู-----
92010163 บ้านปากปรนหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ อื่นๆ-----
92010163 บ้านปากปรนหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010163 บ้านปากปรนหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ อายุนอกเกณฑ์-----
92010164 วัดปากปรนหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ นักเรียนทั้งหมด3090--120
92010164 วัดปากปรนหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ พุทธ2788--115
92010164 วัดปากปรนหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ อิสลาม32--5
92010164 วัดปากปรนหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ คริสต์-----
92010164 วัดปากปรนหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ ซิกส์-----
92010164 วัดปากปรนหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ พราหมณ์/ฮินดู-----
92010164 วัดปากปรนหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ อื่นๆ-----
92010164 วัดปากปรนหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010164 วัดปากปรนหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ อายุนอกเกณฑ์-----


เลขที่ 200 หมู่ 12 ถนนตรัง - ปะเหลียน ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
Version.DTE.2024.06.10