จำนวนนักเรียนเดินทางเกิน 3 กิโลเมตร

  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2567-1

การเดินทาง ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น
นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1,6505,849432-7,931
เดินเท้า10222-34
ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1,5455,145388-7,078
เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ9568142-818
จักรยานยืมเรียน-1--1
ข้อมูลผิดปกติ-----
อายุนอกเกณฑ์-----

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโอกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
92010001 บ้านควนปริงเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.145262-128
92010001 บ้านควนปริงเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง เดินเท้า--1-1
92010001 บ้านควนปริงเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ145157-122
92010001 บ้านควนปริงเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-14-5
92010001 บ้านควนปริงเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง จักรยานยืมเรียน-----
92010001 บ้านควนปริงเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง ข้อมูลผิดปกติ-----
92010001 บ้านควนปริงเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง อายุนอกเกณฑ์-----
92010002 บ้านนาป้อเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-18--18
92010002 บ้านนาป้อเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง เดินเท้า-----
92010002 บ้านนาป้อเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-18--18
92010002 บ้านนาป้อเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010002 บ้านนาป้อเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง จักรยานยืมเรียน-----
92010002 บ้านนาป้อเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง ข้อมูลผิดปกติ-----
92010002 บ้านนาป้อเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง อายุนอกเกณฑ์-----
92010004 วัดนิคมประทีปเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-9--9
92010004 วัดนิคมประทีปเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร เดินเท้า-----
92010004 วัดนิคมประทีปเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-9--9
92010004 วัดนิคมประทีปเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010004 วัดนิคมประทีปเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร จักรยานยืมเรียน-----
92010004 วัดนิคมประทีปเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ-----
92010004 วัดนิคมประทีปเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์-----
92010005 วัดสาริการามเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.638--44
92010005 วัดสาริการามเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร เดินเท้า-1--1
92010005 วัดสาริการามเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ636--42
92010005 วัดสาริการามเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
92010005 วัดสาริการามเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร จักรยานยืมเรียน-----
92010005 วัดสาริการามเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ-----
92010005 วัดสาริการามเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์-----
92010006 "มิตรภาพที่ ๓๑ ""วัดทุ่งหวัง"""เมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3042--72
92010006 "มิตรภาพที่ ๓๑ ""วัดทุ่งหวัง"""เมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร เดินเท้า-----
92010006 "มิตรภาพที่ ๓๑ ""วัดทุ่งหวัง"""เมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3042--72
92010006 "มิตรภาพที่ ๓๑ ""วัดทุ่งหวัง"""เมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010006 "มิตรภาพที่ ๓๑ ""วัดทุ่งหวัง"""เมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร จักรยานยืมเรียน-----
92010006 "มิตรภาพที่ ๓๑ ""วัดทุ่งหวัง"""เมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ-----
92010006 "มิตรภาพที่ ๓๑ ""วัดทุ่งหวัง"""เมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์-----
92010007 วัดควนวิเศษเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.113729--842
92010007 วัดควนวิเศษเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง เดินเท้า-1--1
92010007 วัดควนวิเศษเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ106561--667
92010007 วัดควนวิเศษเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ7167--174
92010007 วัดควนวิเศษเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง จักรยานยืมเรียน-----
92010007 วัดควนวิเศษเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง ข้อมูลผิดปกติ-----
92010007 วัดควนวิเศษเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง อายุนอกเกณฑ์-----
92010008 อนุบาลตรังเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.254964--1,218
92010008 อนุบาลตรังเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง เดินเท้า-4--4
92010008 อนุบาลตรังเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ228722--950
92010008 อนุบาลตรังเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ26237--263
92010008 อนุบาลตรังเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง จักรยานยืมเรียน-1--1
92010008 อนุบาลตรังเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง ข้อมูลผิดปกติ-----
92010008 อนุบาลตรังเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง อายุนอกเกณฑ์-----
92010009 วัดไทรงามเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1457--71
92010009 วัดไทรงามเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง เดินเท้า1---1
92010009 วัดไทรงามเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1356--69
92010009 วัดไทรงามเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
92010009 วัดไทรงามเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง จักรยานยืมเรียน-----
92010009 วัดไทรงามเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง ข้อมูลผิดปกติ-----
92010009 วัดไทรงามเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง อายุนอกเกณฑ์-----
92010010 วัดไพรสนฑ์เมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1324--37
92010010 วัดไพรสนฑ์เมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง เดินเท้า2---2
92010010 วัดไพรสนฑ์เมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1024--34
92010010 วัดไพรสนฑ์เมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
92010010 วัดไพรสนฑ์เมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง จักรยานยืมเรียน-----
92010010 วัดไพรสนฑ์เมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง ข้อมูลผิดปกติ-----
92010010 วัดไพรสนฑ์เมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง อายุนอกเกณฑ์-----
92010011 ไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง)เมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.95936-104
92010011 ไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง)เมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง เดินเท้า-----
92010011 ไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง)เมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ95428-91
92010011 ไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง)เมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-58-13
92010011 ไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง)เมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง จักรยานยืมเรียน-----
92010011 ไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง)เมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง ข้อมูลผิดปกติ-----
92010011 ไทยรัฐวิทยา ๓๙ (บ้านนาโต๊ะหมิง)เมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง อายุนอกเกณฑ์-----
92010015 บ้านควนสระแก้วเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.58--13
92010015 บ้านควนสระแก้วเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง เดินเท้า-----
92010015 บ้านควนสระแก้วเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ58--13
92010015 บ้านควนสระแก้วเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010015 บ้านควนสระแก้วเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง จักรยานยืมเรียน-----
92010015 บ้านควนสระแก้วเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง ข้อมูลผิดปกติ-----
92010015 บ้านควนสระแก้วเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง อายุนอกเกณฑ์-----
92010016 วัดศรีสุวรรณารามเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1426--40
92010016 วัดศรีสุวรรณารามเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม เดินเท้า-----
92010016 วัดศรีสุวรรณารามเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1424--38
92010016 วัดศรีสุวรรณารามเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
92010016 วัดศรีสุวรรณารามเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม จักรยานยืมเรียน-----
92010016 วัดศรีสุวรรณารามเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม ข้อมูลผิดปกติ-----
92010016 วัดศรีสุวรรณารามเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม อายุนอกเกณฑ์-----
92010017 วัดนานอนเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.146750-131
92010017 วัดนานอนเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม เดินเท้า-1--1
92010017 วัดนานอนเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ136342-118
92010017 วัดนานอนเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ138-12
92010017 วัดนานอนเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม จักรยานยืมเรียน-----
92010017 วัดนานอนเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม ข้อมูลผิดปกติ-----
92010017 วัดนานอนเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม อายุนอกเกณฑ์-----
92010023 บ้านบางยางเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.920--29
92010023 บ้านบางยางเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม เดินเท้า-----
92010023 บ้านบางยางเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ819--27
92010023 บ้านบางยางเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
92010023 บ้านบางยางเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม จักรยานยืมเรียน-----
92010023 บ้านบางยางเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม ข้อมูลผิดปกติ-----
92010023 บ้านบางยางเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม อายุนอกเกณฑ์-----
92010025 บ้านคลองเต็งเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.4311657-216
92010025 บ้านคลองเต็งเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม เดินเท้า--1-1
92010025 บ้านคลองเต็งเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4311352-208
92010025 บ้านคลองเต็งเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-34-7
92010025 บ้านคลองเต็งเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม จักรยานยืมเรียน-----
92010025 บ้านคลองเต็งเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม ข้อมูลผิดปกติ-----
92010025 บ้านคลองเต็งเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม อายุนอกเกณฑ์-----
92010028 วัดทุ่งหินผุดเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.819--27
92010028 วัดทุ่งหินผุดเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร เดินเท้า-----
92010028 วัดทุ่งหินผุดเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ819--27
92010028 วัดทุ่งหินผุดเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010028 วัดทุ่งหินผุดเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร จักรยานยืมเรียน-----
92010028 วัดทุ่งหินผุดเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ-----
92010028 วัดทุ่งหินผุดเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์-----
92010029 บ้านโคกชะแง้เมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.218--20
92010029 บ้านโคกชะแง้เมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร เดินเท้า-----
92010029 บ้านโคกชะแง้เมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ218--20
92010029 บ้านโคกชะแง้เมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010029 บ้านโคกชะแง้เมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร จักรยานยืมเรียน-----
92010029 บ้านโคกชะแง้เมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ-----
92010029 บ้านโคกชะแง้เมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์-----
92010031 บ้านหนองเรี้ยเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.514--19
92010031 บ้านหนองเรี้ยเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม เดินเท้า-----
92010031 บ้านหนองเรี้ยเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ514--19
92010031 บ้านหนองเรี้ยเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010031 บ้านหนองเรี้ยเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม จักรยานยืมเรียน-----
92010031 บ้านหนองเรี้ยเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม ข้อมูลผิดปกติ-----
92010031 บ้านหนองเรี้ยเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม อายุนอกเกณฑ์-----
92010032 ต้นบากราษฎร์บำรุงเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1024--34
92010032 ต้นบากราษฎร์บำรุงเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม เดินเท้า-----
92010032 ต้นบากราษฎร์บำรุงเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ823--31
92010032 ต้นบากราษฎร์บำรุงเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21--3
92010032 ต้นบากราษฎร์บำรุงเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม จักรยานยืมเรียน-----
92010032 ต้นบากราษฎร์บำรุงเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม ข้อมูลผิดปกติ-----
92010032 ต้นบากราษฎร์บำรุงเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม อายุนอกเกณฑ์-----
92010033 วัดขุนสิทธิ์เมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.135327-93
92010033 วัดขุนสิทธิ์เมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม เดินเท้า-----
92010033 วัดขุนสิทธิ์เมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ135226-91
92010033 วัดขุนสิทธิ์เมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-2
92010033 วัดขุนสิทธิ์เมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม จักรยานยืมเรียน-----
92010033 วัดขุนสิทธิ์เมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม ข้อมูลผิดปกติ-----
92010033 วัดขุนสิทธิ์เมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม อายุนอกเกณฑ์-----
92010034 เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ ฯเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.514--19
92010034 เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ ฯเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร เดินเท้า-----
92010034 เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ ฯเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ514--19
92010034 เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ ฯเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010034 เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ ฯเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร จักรยานยืมเรียน-----
92010034 เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ ฯเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ-----
92010034 เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ ฯเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์-----
92010037 วัดน้ำผุดเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.145--46
92010037 วัดน้ำผุดเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม เดินเท้า-----
92010037 วัดน้ำผุดเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-45--45
92010037 วัดน้ำผุดเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
92010037 วัดน้ำผุดเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม จักรยานยืมเรียน-----
92010037 วัดน้ำผุดเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม ข้อมูลผิดปกติ-----
92010037 วัดน้ำผุดเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม อายุนอกเกณฑ์-----
92010038 บ้านห้วยเร็จเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.622--28
92010038 บ้านห้วยเร็จเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม เดินเท้า-----
92010038 บ้านห้วยเร็จเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ621--27
92010038 บ้านห้วยเร็จเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
92010038 บ้านห้วยเร็จเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม จักรยานยืมเรียน-----
92010038 บ้านห้วยเร็จเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม ข้อมูลผิดปกติ-----
92010038 บ้านห้วยเร็จเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม อายุนอกเกณฑ์-----
92010039 บ้านปากห้วยเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.712--19
92010039 บ้านปากห้วยเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม เดินเท้า-1--1
92010039 บ้านปากห้วยเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ46--10
92010039 บ้านปากห้วยเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ35--8
92010039 บ้านปากห้วยเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม จักรยานยืมเรียน-----
92010039 บ้านปากห้วยเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม ข้อมูลผิดปกติ-----
92010039 บ้านปากห้วยเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม อายุนอกเกณฑ์-----
92010040 บ้านไร่พรุเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1656--72
92010040 บ้านไร่พรุเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม เดินเท้า-----
92010040 บ้านไร่พรุเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1656--72
92010040 บ้านไร่พรุเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010040 บ้านไร่พรุเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม จักรยานยืมเรียน-----
92010040 บ้านไร่พรุเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม ข้อมูลผิดปกติ-----
92010040 บ้านไร่พรุเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม อายุนอกเกณฑ์-----
92010041 บ้านทุ่งนาเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.938--47
92010041 บ้านทุ่งนาเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม เดินเท้า-----
92010041 บ้านทุ่งนาเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ935--44
92010041 บ้านทุ่งนาเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
92010041 บ้านทุ่งนาเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม จักรยานยืมเรียน-----
92010041 บ้านทุ่งนาเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม ข้อมูลผิดปกติ-----
92010041 บ้านทุ่งนาเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม อายุนอกเกณฑ์-----
92010042 บ้านเขาหลักเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.67--13
92010042 บ้านเขาหลักเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม เดินเท้า-----
92010042 บ้านเขาหลักเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ47--11
92010042 บ้านเขาหลักเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2---2
92010042 บ้านเขาหลักเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม จักรยานยืมเรียน-----
92010042 บ้านเขาหลักเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม ข้อมูลผิดปกติ-----
92010042 บ้านเขาหลักเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม อายุนอกเกณฑ์-----
92010043 บ้านด่านเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-8--8
92010043 บ้านด่านเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม เดินเท้า-----
92010043 บ้านด่านเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-8--8
92010043 บ้านด่านเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010043 บ้านด่านเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม จักรยานยืมเรียน-----
92010043 บ้านด่านเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม ข้อมูลผิดปกติ-----
92010043 บ้านด่านเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม อายุนอกเกณฑ์-----
92010044 วัดแจ้งเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.923--32
92010044 วัดแจ้งเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง เดินเท้า-----
92010044 วัดแจ้งเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ920--29
92010044 วัดแจ้งเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
92010044 วัดแจ้งเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง จักรยานยืมเรียน-----
92010044 วัดแจ้งเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง ข้อมูลผิดปกติ-----
92010044 วัดแจ้งเมืองตรังกลุ่มทับเที่ยง อายุนอกเกณฑ์-----
92010045 วัดเกาะมะม่วงเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.822--30
92010045 วัดเกาะมะม่วงเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร เดินเท้า-1--1
92010045 วัดเกาะมะม่วงเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ820--28
92010045 วัดเกาะมะม่วงเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
92010045 วัดเกาะมะม่วงเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร จักรยานยืมเรียน-----
92010045 วัดเกาะมะม่วงเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ-----
92010045 วัดเกาะมะม่วงเมืองตรังกลุ่มวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์-----
92010047 บ้านห้วยไทรเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.17--8
92010047 บ้านห้วยไทรเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม เดินเท้า-----
92010047 บ้านห้วยไทรเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ17--8
92010047 บ้านห้วยไทรเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010047 บ้านห้วยไทรเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม จักรยานยืมเรียน-----
92010047 บ้านห้วยไทรเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม ข้อมูลผิดปกติ-----
92010047 บ้านห้วยไทรเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม อายุนอกเกณฑ์-----
92010048 วัดโพธารามเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1413--27
92010048 วัดโพธารามเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม เดินเท้า-----
92010048 วัดโพธารามเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1313--26
92010048 วัดโพธารามเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1---1
92010048 วัดโพธารามเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม จักรยานยืมเรียน-----
92010048 วัดโพธารามเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม ข้อมูลผิดปกติ-----
92010048 วัดโพธารามเมืองตรังกลุ่มน้ำผุด-โพธาราม อายุนอกเกณฑ์-----
92010050 วัดเชี่ยวชาญกิจเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.102617-53
92010050 วัดเชี่ยวชาญกิจเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม เดินเท้า-----
92010050 วัดเชี่ยวชาญกิจเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ102616-52
92010050 วัดเชี่ยวชาญกิจเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
92010050 วัดเชี่ยวชาญกิจเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม จักรยานยืมเรียน-----
92010050 วัดเชี่ยวชาญกิจเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม ข้อมูลผิดปกติ-----
92010050 วัดเชี่ยวชาญกิจเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม อายุนอกเกณฑ์-----
92010051 บ้านปากไพเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
92010051 บ้านปากไพเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม เดินเท้า-----
92010051 บ้านปากไพเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
92010051 บ้านปากไพเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010051 บ้านปากไพเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม จักรยานยืมเรียน-----
92010051 บ้านปากไพเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม ข้อมูลผิดปกติ-----
92010051 บ้านปากไพเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม อายุนอกเกณฑ์-----
92010052 บ้านกลางนาเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.211--13
92010052 บ้านกลางนาเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม เดินเท้า-----
92010052 บ้านกลางนาเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-9--9
92010052 บ้านกลางนาเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ22--4
92010052 บ้านกลางนาเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม จักรยานยืมเรียน-----
92010052 บ้านกลางนาเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม ข้อมูลผิดปกติ-----
92010052 บ้านกลางนาเมืองตรังกลุ่มหนองตรุด-นาท่าม อายุนอกเกณฑ์-----
92010053 บ้านโพรงจระเข้ย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1014--24
92010053 บ้านโพรงจระเข้ย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ เดินเท้า-----
92010053 บ้านโพรงจระเข้ย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1014--24
92010053 บ้านโพรงจระเข้ย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010053 บ้านโพรงจระเข้ย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ จักรยานยืมเรียน-----
92010053 บ้านโพรงจระเข้ย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010053 บ้านโพรงจระเข้ย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ อายุนอกเกณฑ์-----
92010054 วัดโหละคล้าย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.917--26
92010054 วัดโหละคล้าย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ เดินเท้า-----
92010054 วัดโหละคล้าย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ917--26
92010054 วัดโหละคล้าย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010054 วัดโหละคล้าย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ จักรยานยืมเรียน-----
92010054 วัดโหละคล้าย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010054 วัดโหละคล้าย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ อายุนอกเกณฑ์-----
92010056 วัดอัมพวันย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.97--16
92010056 วัดอัมพวันย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ เดินเท้า-----
92010056 วัดอัมพวันย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ96--15
92010056 วัดอัมพวันย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
92010056 วัดอัมพวันย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ จักรยานยืมเรียน-----
92010056 วัดอัมพวันย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010056 วัดอัมพวันย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ อายุนอกเกณฑ์-----
92010057 บ้านคลองทรายขาวย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.14--5
92010057 บ้านคลองทรายขาวย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ เดินเท้า-----
92010057 บ้านคลองทรายขาวย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14--5
92010057 บ้านคลองทรายขาวย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010057 บ้านคลองทรายขาวย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ จักรยานยืมเรียน-----
92010057 บ้านคลองทรายขาวย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010057 บ้านคลองทรายขาวย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ อายุนอกเกณฑ์-----
92010058 บ้านทุ่งนาย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.37--10
92010058 บ้านทุ่งนาย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ เดินเท้า-----
92010058 บ้านทุ่งนาย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ37--10
92010058 บ้านทุ่งนาย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010058 บ้านทุ่งนาย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ จักรยานยืมเรียน-----
92010058 บ้านทุ่งนาย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010058 บ้านทุ่งนาย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ อายุนอกเกณฑ์-----
92010059 บ้านหนองชวดย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.17--8
92010059 บ้านหนองชวดย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ เดินเท้า-----
92010059 บ้านหนองชวดย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ17--8
92010059 บ้านหนองชวดย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010059 บ้านหนองชวดย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ จักรยานยืมเรียน-----
92010059 บ้านหนองชวดย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010059 บ้านหนองชวดย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ อายุนอกเกณฑ์-----
92010061 บ้านนาโตงย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.29--11
92010061 บ้านนาโตงย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ เดินเท้า-----
92010061 บ้านนาโตงย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ29--11
92010061 บ้านนาโตงย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010061 บ้านนาโตงย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ จักรยานยืมเรียน-----
92010061 บ้านนาโตงย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010061 บ้านนาโตงย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ อายุนอกเกณฑ์-----
92010062 บ้านนานินย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.110--11
92010062 บ้านนานินย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ เดินเท้า-----
92010062 บ้านนานินย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ110--11
92010062 บ้านนานินย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010062 บ้านนานินย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ จักรยานยืมเรียน-----
92010062 บ้านนานินย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010062 บ้านนานินย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ อายุนอกเกณฑ์-----
92010063 บ้านคลองปะเหลียนย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.717--24
92010063 บ้านคลองปะเหลียนย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ เดินเท้า-----
92010063 บ้านคลองปะเหลียนย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ717--24
92010063 บ้านคลองปะเหลียนย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010063 บ้านคลองปะเหลียนย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ จักรยานยืมเรียน-----
92010063 บ้านคลองปะเหลียนย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010063 บ้านคลองปะเหลียนย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ อายุนอกเกณฑ์-----
92010064 บ้านท่าบันไดย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-9--9
92010064 บ้านท่าบันไดย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ เดินเท้า-----
92010064 บ้านท่าบันไดย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-9--9
92010064 บ้านท่าบันไดย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010064 บ้านท่าบันไดย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ จักรยานยืมเรียน-----
92010064 บ้านท่าบันไดย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010064 บ้านท่าบันไดย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ อายุนอกเกณฑ์-----
92010065 บ้านควนอินทนินงามย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.329--32
92010065 บ้านควนอินทนินงามย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ เดินเท้า-----
92010065 บ้านควนอินทนินงามย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ328--31
92010065 บ้านควนอินทนินงามย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
92010065 บ้านควนอินทนินงามย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ จักรยานยืมเรียน-----
92010065 บ้านควนอินทนินงามย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010065 บ้านควนอินทนินงามย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ อายุนอกเกณฑ์-----
92010066 บ้านควนเคี่ยมย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.34--7
92010066 บ้านควนเคี่ยมย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ เดินเท้า-----
92010066 บ้านควนเคี่ยมย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ34--7
92010066 บ้านควนเคี่ยมย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010066 บ้านควนเคี่ยมย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ จักรยานยืมเรียน-----
92010066 บ้านควนเคี่ยมย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010066 บ้านควนเคี่ยมย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ อายุนอกเกณฑ์-----
92010067 บ้านควนยางย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.424--28
92010067 บ้านควนยางย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ เดินเท้า-----
92010067 บ้านควนยางย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ424--28
92010067 บ้านควนยางย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010067 บ้านควนยางย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ จักรยานยืมเรียน-----
92010067 บ้านควนยางย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010067 บ้านควนยางย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ อายุนอกเกณฑ์-----
92010068 บ้านควนยวนย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.820--28
92010068 บ้านควนยวนย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ เดินเท้า-----
92010068 บ้านควนยวนย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ820--28
92010068 บ้านควนยวนย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010068 บ้านควนยวนย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ จักรยานยืมเรียน-----
92010068 บ้านควนยวนย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010068 บ้านควนยวนย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ อายุนอกเกณฑ์-----
92010070 บ้านทุ่งค่ายย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.41115--156
92010070 บ้านทุ่งค่ายย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ เดินเท้า-1--1
92010070 บ้านทุ่งค่ายย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ41114--155
92010070 บ้านทุ่งค่ายย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010070 บ้านทุ่งค่ายย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ จักรยานยืมเรียน-----
92010070 บ้านทุ่งค่ายย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010070 บ้านทุ่งค่ายย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ อายุนอกเกณฑ์-----
92010071 บ้านเขาไม้แก้วย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-7--7
92010071 บ้านเขาไม้แก้วย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ เดินเท้า-----
92010071 บ้านเขาไม้แก้วย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-7--7
92010071 บ้านเขาไม้แก้วย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010071 บ้านเขาไม้แก้วย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ จักรยานยืมเรียน-----
92010071 บ้านเขาไม้แก้วย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010071 บ้านเขาไม้แก้วย่านตาขาวกลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ อายุนอกเกณฑ์-----
92010072 บ้านยูงงามย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
92010072 บ้านยูงงามย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ เดินเท้า-----
92010072 บ้านยูงงามย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
92010072 บ้านยูงงามย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010072 บ้านยูงงามย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ จักรยานยืมเรียน-----
92010072 บ้านยูงงามย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010072 บ้านยูงงามย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ อายุนอกเกณฑ์-----
92010073 วัดหนองเป็ดย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1026--36
92010073 วัดหนองเป็ดย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ เดินเท้า-----
92010073 วัดหนองเป็ดย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ621--27
92010073 วัดหนองเป็ดย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ45--9
92010073 วัดหนองเป็ดย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ จักรยานยืมเรียน-----
92010073 วัดหนองเป็ดย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010073 วัดหนองเป็ดย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
92010074 บ้านหนองชุมแสงย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-12--12
92010074 บ้านหนองชุมแสงย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ เดินเท้า-----
92010074 บ้านหนองชุมแสงย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-12--12
92010074 บ้านหนองชุมแสงย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010074 บ้านหนองชุมแสงย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ จักรยานยืมเรียน-----
92010074 บ้านหนองชุมแสงย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010074 บ้านหนองชุมแสงย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
92010075 วัดควนนิมิตศิลาย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1154--65
92010075 วัดควนนิมิตศิลาย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ เดินเท้า-----
92010075 วัดควนนิมิตศิลาย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1154--65
92010075 วัดควนนิมิตศิลาย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010075 วัดควนนิมิตศิลาย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ จักรยานยืมเรียน-----
92010075 วัดควนนิมิตศิลาย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010075 วัดควนนิมิตศิลาย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
92010076 บ้านไทรงามย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1217-29
92010076 บ้านไทรงามย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ เดินเท้า-----
92010076 บ้านไทรงามย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1207-28
92010076 บ้านไทรงามย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
92010076 บ้านไทรงามย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ จักรยานยืมเรียน-----
92010076 บ้านไทรงามย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010076 บ้านไทรงามย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
92010077 บ้านลำพิกุลย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1142--53
92010077 บ้านลำพิกุลย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ เดินเท้า-----
92010077 บ้านลำพิกุลย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1141--52
92010077 บ้านลำพิกุลย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
92010077 บ้านลำพิกุลย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ จักรยานยืมเรียน-----
92010077 บ้านลำพิกุลย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010077 บ้านลำพิกุลย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
92010078 บ้านทอนพลาย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.96--15
92010078 บ้านทอนพลาย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ เดินเท้า-----
92010078 บ้านทอนพลาย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ96--15
92010078 บ้านทอนพลาย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010078 บ้านทอนพลาย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ จักรยานยืมเรียน-----
92010078 บ้านทอนพลาย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010078 บ้านทอนพลาย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
92010079 บ้านทุ่งศาลาย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-6--6
92010079 บ้านทุ่งศาลาย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ เดินเท้า-----
92010079 บ้านทุ่งศาลาย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-6--6
92010079 บ้านทุ่งศาลาย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010079 บ้านทุ่งศาลาย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ จักรยานยืมเรียน-----
92010079 บ้านทุ่งศาลาย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010079 บ้านทุ่งศาลาย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ อายุนอกเกณฑ์-----
92010080 บ้านห้วยด้วนย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.610--16
92010080 บ้านห้วยด้วนย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ เดินเท้า-----
92010080 บ้านห้วยด้วนย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ610--16
92010080 บ้านห้วยด้วนย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010080 บ้านห้วยด้วนย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ จักรยานยืมเรียน-----
92010080 บ้านห้วยด้วนย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010080 บ้านห้วยด้วนย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ อายุนอกเกณฑ์-----
92010081 บ้านในควนย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.112--13
92010081 บ้านในควนย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ เดินเท้า-----
92010081 บ้านในควนย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ112--13
92010081 บ้านในควนย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010081 บ้านในควนย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ จักรยานยืมเรียน-----
92010081 บ้านในควนย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010081 บ้านในควนย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ อายุนอกเกณฑ์-----
92010082 บ้านทุ่งหนองแห้งย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3262--94
92010082 บ้านทุ่งหนองแห้งย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ เดินเท้า-1--1
92010082 บ้านทุ่งหนองแห้งย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3260--92
92010082 บ้านทุ่งหนองแห้งย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
92010082 บ้านทุ่งหนองแห้งย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ จักรยานยืมเรียน-----
92010082 บ้านทุ่งหนองแห้งย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010082 บ้านทุ่งหนองแห้งย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ อายุนอกเกณฑ์-----
92010086 บ้านโคกทรายย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1845--63
92010086 บ้านโคกทรายย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ เดินเท้า-----
92010086 บ้านโคกทรายย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1744--61
92010086 บ้านโคกทรายย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
92010086 บ้านโคกทรายย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ จักรยานยืมเรียน-----
92010086 บ้านโคกทรายย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010086 บ้านโคกทรายย่านตาขาวกลุ่มไพรสวรรค์ อายุนอกเกณฑ์-----
92010087 บ้านย่านตาขาวย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.79444--523
92010087 บ้านย่านตาขาวย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ เดินเท้า13--4
92010087 บ้านย่านตาขาวย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ51270--321
92010087 บ้านย่านตาขาวย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ27171--198
92010087 บ้านย่านตาขาวย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ จักรยานยืมเรียน-----
92010087 บ้านย่านตาขาวย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010087 บ้านย่านตาขาวย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ อายุนอกเกณฑ์-----
92010088 บ้านนายายหม่อมย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.432--36
92010088 บ้านนายายหม่อมย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ เดินเท้า-----
92010088 บ้านนายายหม่อมย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ432--36
92010088 บ้านนายายหม่อมย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010088 บ้านนายายหม่อมย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ จักรยานยืมเรียน-----
92010088 บ้านนายายหม่อมย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010088 บ้านนายายหม่อมย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ อายุนอกเกณฑ์-----
92010089 บ้านควนโพธิ์ย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3386--119
92010089 บ้านควนโพธิ์ย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ เดินเท้า-----
92010089 บ้านควนโพธิ์ย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3281--113
92010089 บ้านควนโพธิ์ย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ15--6
92010089 บ้านควนโพธิ์ย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ จักรยานยืมเรียน-----
92010089 บ้านควนโพธิ์ย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010089 บ้านควนโพธิ์ย่านตาขาวกลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ อายุนอกเกณฑ์-----
92010091 วัดชลวาปีวิหารย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.3148--79
92010091 วัดชลวาปีวิหารย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ เดินเท้า-1--1
92010091 วัดชลวาปีวิหารย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ3146--77
92010091 วัดชลวาปีวิหารย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
92010091 วัดชลวาปีวิหารย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ จักรยานยืมเรียน-----
92010091 วัดชลวาปีวิหารย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010091 วัดชลวาปีวิหารย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
92010094 บ้านทุ่งเกาะญวนย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.25--7
92010094 บ้านทุ่งเกาะญวนย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ เดินเท้า-----
92010094 บ้านทุ่งเกาะญวนย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ24--6
92010094 บ้านทุ่งเกาะญวนย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
92010094 บ้านทุ่งเกาะญวนย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ จักรยานยืมเรียน-----
92010094 บ้านทุ่งเกาะญวนย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010094 บ้านทุ่งเกาะญวนย่านตาขาวกลุ่มสายชลสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
92010095 หาดทรายทองปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-1510-25
92010095 หาดทรายทองปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว เดินเท้า-----
92010095 หาดทรายทองปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-149-23
92010095 หาดทรายทองปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-11-2
92010095 หาดทรายทองปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว จักรยานยืมเรียน-----
92010095 หาดทรายทองปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว ข้อมูลผิดปกติ-----
92010095 หาดทรายทองปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว อายุนอกเกณฑ์-----
92010096 บ้านแหลมปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-4--4
92010096 บ้านแหลมปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว เดินเท้า-----
92010096 บ้านแหลมปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
92010096 บ้านแหลมปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
92010096 บ้านแหลมปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว จักรยานยืมเรียน-----
92010096 บ้านแหลมปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว ข้อมูลผิดปกติ-----
92010096 บ้านแหลมปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว อายุนอกเกณฑ์-----
92010098 บ้านสามแยกปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2322--45
92010098 บ้านสามแยกปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว เดินเท้า-----
92010098 บ้านสามแยกปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2322--45
92010098 บ้านสามแยกปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010098 บ้านสามแยกปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว จักรยานยืมเรียน-----
92010098 บ้านสามแยกปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว ข้อมูลผิดปกติ-----
92010098 บ้านสามแยกปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว อายุนอกเกณฑ์-----
92010099 บ้านทอนหานปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-3--3
92010099 บ้านทอนหานปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว เดินเท้า-----
92010099 บ้านทอนหานปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
92010099 บ้านทอนหานปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010099 บ้านทอนหานปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว จักรยานยืมเรียน-----
92010099 บ้านทอนหานปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว ข้อมูลผิดปกติ-----
92010099 บ้านทอนหานปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว อายุนอกเกณฑ์-----
92010100 บ้านท่าข้ามปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12--3
92010100 บ้านท่าข้ามปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว เดินเท้า-----
92010100 บ้านท่าข้ามปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
92010100 บ้านท่าข้ามปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010100 บ้านท่าข้ามปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว จักรยานยืมเรียน-----
92010100 บ้านท่าข้ามปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว ข้อมูลผิดปกติ-----
92010100 บ้านท่าข้ามปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว อายุนอกเกณฑ์-----
92010101 บ้านหยงสตาร์ปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.51--6
92010101 บ้านหยงสตาร์ปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว เดินเท้า-----
92010101 บ้านหยงสตาร์ปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ51--6
92010101 บ้านหยงสตาร์ปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010101 บ้านหยงสตาร์ปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว จักรยานยืมเรียน-----
92010101 บ้านหยงสตาร์ปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว ข้อมูลผิดปกติ-----
92010101 บ้านหยงสตาร์ปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว อายุนอกเกณฑ์-----
92010102 ทุ่งรวงทองปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.24--6
92010102 ทุ่งรวงทองปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว เดินเท้า-----
92010102 ทุ่งรวงทองปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ24--6
92010102 ทุ่งรวงทองปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010102 ทุ่งรวงทองปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว จักรยานยืมเรียน-----
92010102 ทุ่งรวงทองปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว ข้อมูลผิดปกติ-----
92010102 ทุ่งรวงทองปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว อายุนอกเกณฑ์-----
92010103 วัดท่าพญาปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.29--11
92010103 วัดท่าพญาปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน เดินเท้า-----
92010103 วัดท่าพญาปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ29--11
92010103 วัดท่าพญาปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010103 วัดท่าพญาปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน จักรยานยืมเรียน-----
92010103 วัดท่าพญาปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน ข้อมูลผิดปกติ-----
92010103 วัดท่าพญาปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน อายุนอกเกณฑ์-----
92010104 บ้านทุ่งยาวปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.31165--196
92010104 บ้านทุ่งยาวปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว เดินเท้า22--4
92010104 บ้านทุ่งยาวปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ29161--190
92010104 บ้านทุ่งยาวปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
92010104 บ้านทุ่งยาวปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว จักรยานยืมเรียน-----
92010104 บ้านทุ่งยาวปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว ข้อมูลผิดปกติ-----
92010104 บ้านทุ่งยาวปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว อายุนอกเกณฑ์-----
92010105 บ้านหนองหว้าปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.613--19
92010105 บ้านหนองหว้าปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว เดินเท้า1---1
92010105 บ้านหนองหว้าปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ513--18
92010105 บ้านหนองหว้าปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010105 บ้านหนองหว้าปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว จักรยานยืมเรียน-----
92010105 บ้านหนองหว้าปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว ข้อมูลผิดปกติ-----
92010105 บ้านหนองหว้าปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว อายุนอกเกณฑ์-----
92010107 บ้านทุ่งมะขามป้อมปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.744--51
92010107 บ้านทุ่งมะขามป้อมปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว เดินเท้า-----
92010107 บ้านทุ่งมะขามป้อมปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ543--48
92010107 บ้านทุ่งมะขามป้อมปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ21--3
92010107 บ้านทุ่งมะขามป้อมปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว จักรยานยืมเรียน-----
92010107 บ้านทุ่งมะขามป้อมปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว ข้อมูลผิดปกติ-----
92010107 บ้านทุ่งมะขามป้อมปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว อายุนอกเกณฑ์-----
92010108 บ้านยวนโปะปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.123--24
92010108 บ้านยวนโปะปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน เดินเท้า-----
92010108 บ้านยวนโปะปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ123--24
92010108 บ้านยวนโปะปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010108 บ้านยวนโปะปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน จักรยานยืมเรียน-----
92010108 บ้านยวนโปะปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน ข้อมูลผิดปกติ-----
92010108 บ้านยวนโปะปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน อายุนอกเกณฑ์-----
92010109 บ้านป่าแก่ปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.57--12
92010109 บ้านป่าแก่ปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน เดินเท้า-----
92010109 บ้านป่าแก่ปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ57--12
92010109 บ้านป่าแก่ปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010109 บ้านป่าแก่ปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน จักรยานยืมเรียน-----
92010109 บ้านป่าแก่ปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน ข้อมูลผิดปกติ-----
92010109 บ้านป่าแก่ปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน อายุนอกเกณฑ์-----
92010110 บ้านบางด้วนปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.546--51
92010110 บ้านบางด้วนปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา เดินเท้า-----
92010110 บ้านบางด้วนปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ543--48
92010110 บ้านบางด้วนปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
92010110 บ้านบางด้วนปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา จักรยานยืมเรียน-----
92010110 บ้านบางด้วนปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา ข้อมูลผิดปกติ-----
92010110 บ้านบางด้วนปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา อายุนอกเกณฑ์-----
92010111 วัดควนวิไลปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-6--6
92010111 วัดควนวิไลปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน เดินเท้า-----
92010111 วัดควนวิไลปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
92010111 วัดควนวิไลปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
92010111 วัดควนวิไลปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน จักรยานยืมเรียน-----
92010111 วัดควนวิไลปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน ข้อมูลผิดปกติ-----
92010111 วัดควนวิไลปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน อายุนอกเกณฑ์-----
92010113 บ้านหนองยายแม็มปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1647--63
92010113 บ้านหนองยายแม็มปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา เดินเท้า-----
92010113 บ้านหนองยายแม็มปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1647--63
92010113 บ้านหนองยายแม็มปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010113 บ้านหนองยายแม็มปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา จักรยานยืมเรียน-----
92010113 บ้านหนองยายแม็มปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา ข้อมูลผิดปกติ-----
92010113 บ้านหนองยายแม็มปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา อายุนอกเกณฑ์-----
92010114 บ้านหนองโต๊ะปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.39--12
92010114 บ้านหนองโต๊ะปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา เดินเท้า-----
92010114 บ้านหนองโต๊ะปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ38--11
92010114 บ้านหนองโต๊ะปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
92010114 บ้านหนองโต๊ะปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา จักรยานยืมเรียน-----
92010114 บ้านหนองโต๊ะปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา ข้อมูลผิดปกติ-----
92010114 บ้านหนองโต๊ะปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา อายุนอกเกณฑ์-----
92010115 บ้านห้วยม่วงปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2469--93
92010115 บ้านห้วยม่วงปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา เดินเท้า-----
92010115 บ้านห้วยม่วงปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2468--92
92010115 บ้านห้วยม่วงปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
92010115 บ้านห้วยม่วงปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา จักรยานยืมเรียน-----
92010115 บ้านห้วยม่วงปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา ข้อมูลผิดปกติ-----
92010115 บ้านห้วยม่วงปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา อายุนอกเกณฑ์-----
92010116 บ้านหินคอกควายปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.153222-69
92010116 บ้านหินคอกควายปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา เดินเท้า1---1
92010116 บ้านหินคอกควายปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ143221-67
92010116 บ้านหินคอกควายปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
92010116 บ้านหินคอกควายปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา จักรยานยืมเรียน-----
92010116 บ้านหินคอกควายปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา ข้อมูลผิดปกติ-----
92010116 บ้านหินคอกควายปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา อายุนอกเกณฑ์-----
92010117 บ้านหัวควนปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13--4
92010117 บ้านหัวควนปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา เดินเท้า-----
92010117 บ้านหัวควนปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13--4
92010117 บ้านหัวควนปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010117 บ้านหัวควนปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา จักรยานยืมเรียน-----
92010117 บ้านหัวควนปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา ข้อมูลผิดปกติ-----
92010117 บ้านหัวควนปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา อายุนอกเกณฑ์-----
92010118 บ้านวังศิลาปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.123--24
92010118 บ้านวังศิลาปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา เดินเท้า-----
92010118 บ้านวังศิลาปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ123--24
92010118 บ้านวังศิลาปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010118 บ้านวังศิลาปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา จักรยานยืมเรียน-----
92010118 บ้านวังศิลาปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา ข้อมูลผิดปกติ-----
92010118 บ้านวังศิลาปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา อายุนอกเกณฑ์-----
92010119 บ้านควนไม้ดำปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.811--19
92010119 บ้านควนไม้ดำปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน เดินเท้า-----
92010119 บ้านควนไม้ดำปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ811--19
92010119 บ้านควนไม้ดำปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010119 บ้านควนไม้ดำปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน จักรยานยืมเรียน-----
92010119 บ้านควนไม้ดำปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน ข้อมูลผิดปกติ-----
92010119 บ้านควนไม้ดำปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน อายุนอกเกณฑ์-----
92010121 บ้านลำปลอกเหนือปะเหลียนกลุ่มไพรสวรรค์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.318--21
92010121 บ้านลำปลอกเหนือปะเหลียนกลุ่มไพรสวรรค์ เดินเท้า-----
92010121 บ้านลำปลอกเหนือปะเหลียนกลุ่มไพรสวรรค์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ116--17
92010121 บ้านลำปลอกเหนือปะเหลียนกลุ่มไพรสวรรค์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ22--4
92010121 บ้านลำปลอกเหนือปะเหลียนกลุ่มไพรสวรรค์ จักรยานยืมเรียน-----
92010121 บ้านลำปลอกเหนือปะเหลียนกลุ่มไพรสวรรค์ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010121 บ้านลำปลอกเหนือปะเหลียนกลุ่มไพรสวรรค์ อายุนอกเกณฑ์-----
92010122 บ้านหาดเลาปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1129--40
92010122 บ้านหาดเลาปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน เดินเท้า-----
92010122 บ้านหาดเลาปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1128--39
92010122 บ้านหาดเลาปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
92010122 บ้านหาดเลาปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน จักรยานยืมเรียน-----
92010122 บ้านหาดเลาปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน ข้อมูลผิดปกติ-----
92010122 บ้านหาดเลาปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน อายุนอกเกณฑ์-----
92010123 บ้านปะเหลียนปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2412228-174
92010123 บ้านปะเหลียนปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน เดินเท้า-----
92010123 บ้านปะเหลียนปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2412126-171
92010123 บ้านปะเหลียนปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-12-3
92010123 บ้านปะเหลียนปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน จักรยานยืมเรียน-----
92010123 บ้านปะเหลียนปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน ข้อมูลผิดปกติ-----
92010123 บ้านปะเหลียนปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน อายุนอกเกณฑ์-----
92010124 บ้านลำแคลงปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.113712-60
92010124 บ้านลำแคลงปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน เดินเท้า-----
92010124 บ้านลำแคลงปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ113711-59
92010124 บ้านลำแคลงปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--1-1
92010124 บ้านลำแคลงปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน จักรยานยืมเรียน-----
92010124 บ้านลำแคลงปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน ข้อมูลผิดปกติ-----
92010124 บ้านลำแคลงปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน อายุนอกเกณฑ์-----
92010125 บ้านเขาติงปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1241--53
92010125 บ้านเขาติงปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว เดินเท้า-1--1
92010125 บ้านเขาติงปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1239--51
92010125 บ้านเขาติงปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
92010125 บ้านเขาติงปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว จักรยานยืมเรียน-----
92010125 บ้านเขาติงปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว ข้อมูลผิดปกติ-----
92010125 บ้านเขาติงปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว อายุนอกเกณฑ์-----
92010126 บ้านลิพังปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.4159-28
92010126 บ้านลิพังปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว เดินเท้า-----
92010126 บ้านลิพังปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ4157-26
92010126 บ้านลิพังปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--2-2
92010126 บ้านลิพังปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว จักรยานยืมเรียน-----
92010126 บ้านลิพังปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว ข้อมูลผิดปกติ-----
92010126 บ้านลิพังปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว อายุนอกเกณฑ์-----
92010127 บ้านทุ่งปาหนันปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.740--47
92010127 บ้านทุ่งปาหนันปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว เดินเท้า-----
92010127 บ้านทุ่งปาหนันปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ540--45
92010127 บ้านทุ่งปาหนันปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2---2
92010127 บ้านทุ่งปาหนันปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว จักรยานยืมเรียน-----
92010127 บ้านทุ่งปาหนันปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว ข้อมูลผิดปกติ-----
92010127 บ้านทุ่งปาหนันปะเหลียนกลุ่มทุ่งยาว อายุนอกเกณฑ์-----
92010128 บ้านสุโสะปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-----
92010128 บ้านสุโสะปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา เดินเท้า-----
92010128 บ้านสุโสะปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010128 บ้านสุโสะปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010128 บ้านสุโสะปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา จักรยานยืมเรียน-----
92010128 บ้านสุโสะปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา ข้อมูลผิดปกติ-----
92010128 บ้านสุโสะปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา อายุนอกเกณฑ์-----
92010129 บ้านท่าคลองปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13--4
92010129 บ้านท่าคลองปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา เดินเท้า-----
92010129 บ้านท่าคลองปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13--4
92010129 บ้านท่าคลองปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010129 บ้านท่าคลองปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา จักรยานยืมเรียน-----
92010129 บ้านท่าคลองปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา ข้อมูลผิดปกติ-----
92010129 บ้านท่าคลองปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา อายุนอกเกณฑ์-----
92010130 ทุ่งไทรทองปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.210--12
92010130 ทุ่งไทรทองปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา เดินเท้า-----
92010130 ทุ่งไทรทองปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ210--12
92010130 ทุ่งไทรทองปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010130 ทุ่งไทรทองปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา จักรยานยืมเรียน-----
92010130 ทุ่งไทรทองปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา ข้อมูลผิดปกติ-----
92010130 ทุ่งไทรทองปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา อายุนอกเกณฑ์-----
92010131 บ้านท่าเทศปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1313--26
92010131 บ้านท่าเทศปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา เดินเท้า-----
92010131 บ้านท่าเทศปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1313--26
92010131 บ้านท่าเทศปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010131 บ้านท่าเทศปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา จักรยานยืมเรียน-----
92010131 บ้านท่าเทศปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา ข้อมูลผิดปกติ-----
92010131 บ้านท่าเทศปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา อายุนอกเกณฑ์-----
92010132 หนองผักฉีดปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1518--33
92010132 หนองผักฉีดปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา เดินเท้า1---1
92010132 หนองผักฉีดปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1216--28
92010132 หนองผักฉีดปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ22--4
92010132 หนองผักฉีดปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา จักรยานยืมเรียน-----
92010132 หนองผักฉีดปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา ข้อมูลผิดปกติ-----
92010132 หนองผักฉีดปะเหลียนกลุ่มสุโสะบ้านนา อายุนอกเกณฑ์-----
92010133 บ้านหนองเจ็ดบาทปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.646--52
92010133 บ้านหนองเจ็ดบาทปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน เดินเท้า-----
92010133 บ้านหนองเจ็ดบาทปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ646--52
92010133 บ้านหนองเจ็ดบาทปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010133 บ้านหนองเจ็ดบาทปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน จักรยานยืมเรียน-----
92010133 บ้านหนองเจ็ดบาทปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน ข้อมูลผิดปกติ-----
92010133 บ้านหนองเจ็ดบาทปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน อายุนอกเกณฑ์-----
92010134 บ้านแหลมสอมปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.-13--13
92010134 บ้านแหลมสอมปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน เดินเท้า-----
92010134 บ้านแหลมสอมปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-13--13
92010134 บ้านแหลมสอมปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010134 บ้านแหลมสอมปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน จักรยานยืมเรียน-----
92010134 บ้านแหลมสอมปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน ข้อมูลผิดปกติ-----
92010134 บ้านแหลมสอมปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน อายุนอกเกณฑ์-----
92010135 บ้านนาทุ่งปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1052--62
92010135 บ้านนาทุ่งปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน เดินเท้า-----
92010135 บ้านนาทุ่งปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1052--62
92010135 บ้านนาทุ่งปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010135 บ้านนาทุ่งปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน จักรยานยืมเรียน-----
92010135 บ้านนาทุ่งปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน ข้อมูลผิดปกติ-----
92010135 บ้านนาทุ่งปะเหลียนกลุ่มปะเหลียน อายุนอกเกณฑ์-----
92010136 วัดไทรทองนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2870--98
92010136 วัดไทรทองนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ เดินเท้า-----
92010136 วัดไทรทองนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2766--93
92010136 วัดไทรทองนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ14--5
92010136 วัดไทรทองนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ จักรยานยืมเรียน-----
92010136 วัดไทรทองนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010136 วัดไทรทองนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
92010137 วัดนางประหลาดนาโยงกลุ่มวชิรมิตร นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.27--9
92010137 วัดนางประหลาดนาโยงกลุ่มวชิรมิตร เดินเท้า-----
92010137 วัดนางประหลาดนาโยงกลุ่มวชิรมิตร ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ27--9
92010137 วัดนางประหลาดนาโยงกลุ่มวชิรมิตร เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010137 วัดนางประหลาดนาโยงกลุ่มวชิรมิตร จักรยานยืมเรียน-----
92010137 วัดนางประหลาดนาโยงกลุ่มวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ-----
92010137 วัดนางประหลาดนาโยงกลุ่มวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์-----
92010138 บ้านไร่หลวงนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1554--69
92010138 บ้านไร่หลวงนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ เดินเท้า-----
92010138 บ้านไร่หลวงนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1053--63
92010138 บ้านไร่หลวงนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ51--6
92010138 บ้านไร่หลวงนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ จักรยานยืมเรียน-----
92010138 บ้านไร่หลวงนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010138 บ้านไร่หลวงนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
92010139 บ้านช่องนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.13--4
92010139 บ้านช่องนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ เดินเท้า-----
92010139 บ้านช่องนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ13--4
92010139 บ้านช่องนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010139 บ้านช่องนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ จักรยานยืมเรียน-----
92010139 บ้านช่องนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010139 บ้านช่องนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
92010140 วัดช่องเปี่ยมราษฎร์นาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.92016-45
92010140 วัดช่องเปี่ยมราษฎร์นาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ เดินเท้า-----
92010140 วัดช่องเปี่ยมราษฎร์นาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ92014-43
92010140 วัดช่องเปี่ยมราษฎร์นาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ--2-2
92010140 วัดช่องเปี่ยมราษฎร์นาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ จักรยานยืมเรียน-----
92010140 วัดช่องเปี่ยมราษฎร์นาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010140 วัดช่องเปี่ยมราษฎร์นาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
92010141 บ้านห้วยลึกนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.115--16
92010141 บ้านห้วยลึกนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ เดินเท้า-----
92010141 บ้านห้วยลึกนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ115--16
92010141 บ้านห้วยลึกนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010141 บ้านห้วยลึกนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ จักรยานยืมเรียน-----
92010141 บ้านห้วยลึกนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010141 บ้านห้วยลึกนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
92010142 วัดธรรมารามนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.9254-38
92010142 วัดธรรมารามนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ เดินเท้า-----
92010142 วัดธรรมารามนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ9254-38
92010142 วัดธรรมารามนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010142 วัดธรรมารามนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ จักรยานยืมเรียน-----
92010142 วัดธรรมารามนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010142 วัดธรรมารามนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
92010143 บ้านเกาะปุดนาโยงกลุ่มวชิรมิตร นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.112--13
92010143 บ้านเกาะปุดนาโยงกลุ่มวชิรมิตร เดินเท้า-----
92010143 บ้านเกาะปุดนาโยงกลุ่มวชิรมิตร ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ112--13
92010143 บ้านเกาะปุดนาโยงกลุ่มวชิรมิตร เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010143 บ้านเกาะปุดนาโยงกลุ่มวชิรมิตร จักรยานยืมเรียน-----
92010143 บ้านเกาะปุดนาโยงกลุ่มวชิรมิตร ข้อมูลผิดปกติ-----
92010143 บ้านเกาะปุดนาโยงกลุ่มวชิรมิตร อายุนอกเกณฑ์-----
92010144 วัดควนสีนวลนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.265224-102
92010144 วัดควนสีนวลนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ เดินเท้า-----
92010144 วัดควนสีนวลนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ265120-97
92010144 วัดควนสีนวลนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-14-5
92010144 วัดควนสีนวลนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ จักรยานยืมเรียน-----
92010144 วัดควนสีนวลนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010144 วัดควนสีนวลนาโยงกลุ่มนาโยงสัมพันธ์ อายุนอกเกณฑ์-----
92010147 บ้านหนองไทรนาโยงกลุ่มนาโยง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.62198--260
92010147 บ้านหนองไทรนาโยงกลุ่มนาโยง เดินเท้า-3--3
92010147 บ้านหนองไทรนาโยงกลุ่มนาโยง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ62191--253
92010147 บ้านหนองไทรนาโยงกลุ่มนาโยง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-4--4
92010147 บ้านหนองไทรนาโยงกลุ่มนาโยง จักรยานยืมเรียน-----
92010147 บ้านหนองไทรนาโยงกลุ่มนาโยง ข้อมูลผิดปกติ-----
92010147 บ้านหนองไทรนาโยงกลุ่มนาโยง อายุนอกเกณฑ์-----
92010148 วัดจอมไตรนาโยงกลุ่มนาโยง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1037--47
92010148 วัดจอมไตรนาโยงกลุ่มนาโยง เดินเท้า-----
92010148 วัดจอมไตรนาโยงกลุ่มนาโยง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1034--44
92010148 วัดจอมไตรนาโยงกลุ่มนาโยง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-3--3
92010148 วัดจอมไตรนาโยงกลุ่มนาโยง จักรยานยืมเรียน-----
92010148 วัดจอมไตรนาโยงกลุ่มนาโยง ข้อมูลผิดปกติ-----
92010148 วัดจอมไตรนาโยงกลุ่มนาโยง อายุนอกเกณฑ์-----
92010149 ไทรงามนาโยงกลุ่มนาโยง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1019--29
92010149 ไทรงามนาโยงกลุ่มนาโยง เดินเท้า-----
92010149 ไทรงามนาโยงกลุ่มนาโยง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ1019--29
92010149 ไทรงามนาโยงกลุ่มนาโยง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010149 ไทรงามนาโยงกลุ่มนาโยง จักรยานยืมเรียน-----
92010149 ไทรงามนาโยงกลุ่มนาโยง ข้อมูลผิดปกติ-----
92010149 ไทรงามนาโยงกลุ่มนาโยง อายุนอกเกณฑ์-----
92010150 บ้านควนสวรรค์นาโยงกลุ่มนาโยง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.42316-43
92010150 บ้านควนสวรรค์นาโยงกลุ่มนาโยง เดินเท้า-----
92010150 บ้านควนสวรรค์นาโยงกลุ่มนาโยง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ42316-43
92010150 บ้านควนสวรรค์นาโยงกลุ่มนาโยง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010150 บ้านควนสวรรค์นาโยงกลุ่มนาโยง จักรยานยืมเรียน-----
92010150 บ้านควนสวรรค์นาโยงกลุ่มนาโยง ข้อมูลผิดปกติ-----
92010150 บ้านควนสวรรค์นาโยงกลุ่มนาโยง อายุนอกเกณฑ์-----
92010151 บ้านคลองลำปริงนาโยงกลุ่มนาโยง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.738--45
92010151 บ้านคลองลำปริงนาโยงกลุ่มนาโยง เดินเท้า-----
92010151 บ้านคลองลำปริงนาโยงกลุ่มนาโยง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ738--45
92010151 บ้านคลองลำปริงนาโยงกลุ่มนาโยง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010151 บ้านคลองลำปริงนาโยงกลุ่มนาโยง จักรยานยืมเรียน-----
92010151 บ้านคลองลำปริงนาโยงกลุ่มนาโยง ข้อมูลผิดปกติ-----
92010151 บ้านคลองลำปริงนาโยงกลุ่มนาโยง อายุนอกเกณฑ์-----
92010152 บ้านหนองยวนนาโยงกลุ่มนาโยง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.114--15
92010152 บ้านหนองยวนนาโยงกลุ่มนาโยง เดินเท้า-----
92010152 บ้านหนองยวนนาโยงกลุ่มนาโยง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ114--15
92010152 บ้านหนองยวนนาโยงกลุ่มนาโยง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010152 บ้านหนองยวนนาโยงกลุ่มนาโยง จักรยานยืมเรียน-----
92010152 บ้านหนองยวนนาโยงกลุ่มนาโยง ข้อมูลผิดปกติ-----
92010152 บ้านหนองยวนนาโยงกลุ่มนาโยง อายุนอกเกณฑ์-----
92010153 บ้านทุ่งส้มป่อยนาโยงกลุ่มนาโยง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.12--3
92010153 บ้านทุ่งส้มป่อยนาโยงกลุ่มนาโยง เดินเท้า-----
92010153 บ้านทุ่งส้มป่อยนาโยงกลุ่มนาโยง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ12--3
92010153 บ้านทุ่งส้มป่อยนาโยงกลุ่มนาโยง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010153 บ้านทุ่งส้มป่อยนาโยงกลุ่มนาโยง จักรยานยืมเรียน-----
92010153 บ้านทุ่งส้มป่อยนาโยงกลุ่มนาโยง ข้อมูลผิดปกติ-----
92010153 บ้านทุ่งส้มป่อยนาโยงกลุ่มนาโยง อายุนอกเกณฑ์-----
92010154 วัดมงคลสถานนาโยงกลุ่มนาโยง นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.519--24
92010154 วัดมงคลสถานนาโยงกลุ่มนาโยง เดินเท้า-----
92010154 วัดมงคลสถานนาโยงกลุ่มนาโยง ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ519--24
92010154 วัดมงคลสถานนาโยงกลุ่มนาโยง เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010154 วัดมงคลสถานนาโยงกลุ่มนาโยง จักรยานยืมเรียน-----
92010154 วัดมงคลสถานนาโยงกลุ่มนาโยง ข้อมูลผิดปกติ-----
92010154 วัดมงคลสถานนาโยงกลุ่มนาโยง อายุนอกเกณฑ์-----
92010155 บ้านตะเสะหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2870--98
92010155 บ้านตะเสะหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ เดินเท้า-----
92010155 บ้านตะเสะหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2769--96
92010155 บ้านตะเสะหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ11--2
92010155 บ้านตะเสะหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ จักรยานยืมเรียน-----
92010155 บ้านตะเสะหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010155 บ้านตะเสะหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ อายุนอกเกณฑ์-----
92010156 บ้านนาทะเลหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.358935-159
92010156 บ้านนาทะเลหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ เดินเท้า-----
92010156 บ้านนาทะเลหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ358832-155
92010156 บ้านนาทะเลหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-13-4
92010156 บ้านนาทะเลหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ จักรยานยืมเรียน-----
92010156 บ้านนาทะเลหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010156 บ้านนาทะเลหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ อายุนอกเกณฑ์-----
92010157 บ้านโคกรักหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2256--78
92010157 บ้านโคกรักหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ เดินเท้า-----
92010157 บ้านโคกรักหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2247--69
92010157 บ้านโคกรักหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-9--9
92010157 บ้านโคกรักหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ จักรยานยืมเรียน-----
92010157 บ้านโคกรักหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010157 บ้านโคกรักหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ อายุนอกเกณฑ์-----
92010158 บ้านทุ่งกอหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.1037--47
92010158 บ้านทุ่งกอหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ เดินเท้า1---1
92010158 บ้านทุ่งกอหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ932--41
92010158 บ้านทุ่งกอหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-5--5
92010158 บ้านทุ่งกอหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ จักรยานยืมเรียน-----
92010158 บ้านทุ่งกอหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010158 บ้านทุ่งกอหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ อายุนอกเกณฑ์-----
92010159 บ้านบ้าหวีหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2016--36
92010159 บ้านบ้าหวีหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ เดินเท้า-----
92010159 บ้านบ้าหวีหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2015--35
92010159 บ้านบ้าหวีหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
92010159 บ้านบ้าหวีหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ จักรยานยืมเรียน-----
92010159 บ้านบ้าหวีหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010159 บ้านบ้าหวีหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ อายุนอกเกณฑ์-----
92010160 บ้านบกหักหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.611--17
92010160 บ้านบกหักหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ เดินเท้า-----
92010160 บ้านบกหักหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ611--17
92010160 บ้านบกหักหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010160 บ้านบกหักหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ จักรยานยืมเรียน-----
92010160 บ้านบกหักหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010160 บ้านบกหักหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ อายุนอกเกณฑ์-----
92010161 หาดสำราญหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.324--27
92010161 หาดสำราญหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ เดินเท้า-----
92010161 หาดสำราญหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ324--27
92010161 หาดสำราญหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-----
92010161 หาดสำราญหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ จักรยานยืมเรียน-----
92010161 หาดสำราญหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010161 หาดสำราญหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ อายุนอกเกณฑ์-----
92010162 วัดหนองสมานหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.411--15
92010162 วัดหนองสมานหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ เดินเท้า-----
92010162 วัดหนองสมานหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ410--14
92010162 วัดหนองสมานหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
92010162 วัดหนองสมานหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ จักรยานยืมเรียน-----
92010162 วัดหนองสมานหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010162 วัดหนองสมานหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ อายุนอกเกณฑ์-----
92010163 บ้านปากปรนหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.527--32
92010163 บ้านปากปรนหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ เดินเท้า-----
92010163 บ้านปากปรนหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ525--30
92010163 บ้านปากปรนหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-2--2
92010163 บ้านปากปรนหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ จักรยานยืมเรียน-----
92010163 บ้านปากปรนหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010163 บ้านปากปรนหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ อายุนอกเกณฑ์-----
92010164 วัดปากปรนหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ นักเรียนอยู่ห่างเกิน 3 กม.2017--37
92010164 วัดปากปรนหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ เดินเท้า-1--1
92010164 วัดปากปรนหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ ไม่เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ2015--35
92010164 วัดปากปรนหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ เสียค่าโดยสารโดยใช้พาหนะ-1--1
92010164 วัดปากปรนหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ จักรยานยืมเรียน-----
92010164 วัดปากปรนหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ ข้อมูลผิดปกติ-----
92010164 วัดปากปรนหาดสำราญกลุ่มหาดสำราญ อายุนอกเกณฑ์-----


เลขที่ 200 หมู่ 12 ถนนตรัง - ปะเหลียน ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
Version.DTE.2024.06.10