วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี

2563 2564 2565 2566 2567

ห้องเรียนปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566ปี 2567
ระดับปฐมวัย0377377376 -1374 -2
ระดับประถมศึกษา0909904 -5896 -8884 -12
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น05758 155 -353 -2
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า00000
รวม01,3431,339 -41,327 -121,311 -16