ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA

132

โรงเรียน

ตาราง
รร.ขนาดเล็ก

73

ตาราง
1.1. ไม่มีนักเรียน 0 /0%
1.2. นร.1 - 20 3 /2%
1.3. นร.21 - 40 7 /5%
1.4. นร.41 - 60 18 /14%
1.5. นร.61 - 80 17 /13%
1.6. นร.81 - 100 15 /11%
1.7. นร.101 - 120 13 /10%
รร.เปิด อ.3 ขวบ

98

ตาราง
รร.เปิดปฐมวัย

130

ตาราง
รร.เปิดประถมฯ

132

ตาราง
รร.ขยายโอกาส

17

ตาราง

1,311

ห้องเรียน
-16
ตาราง

19,472

นักเรียน
-874
ตาราง
นร.ปฐมวัย

4,173

-261
ตาราง
นร.ประถมศึกษา

14,341

-624
ตาราง
นร.ขยายโอกาส

958

11
ตาราง

132

ขนาดโรงเรียน

เล็ก
73
กลาง
56
ใหญ่
1
ใหญ่พิเศษ
2
ตาราง

อัตราส่วน

นร./ครู ห้องเรียน/ครู
นร./ห้องเรียน
ครู/รร. นร./รร.
DATA MAX .500  

0.00

O-NET ป.6 -42.64

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

O-NET ม.3 -32.92

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

NT ป.3 -60.34

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0.00

RT ป.1 -79.22

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ตาราง

0

รร.โครงการพิเศษ

ตาราง

1

BEST PRACTICES

ตาราง

0

ครูและบุคลากร

สนง.
0
รร.
0
ตาราง

33

เกษียณอายุ 2568

สนง.
4
รร.
29
ตาราง

1,363

สภาพอัตรากำลัง/รร.

ก่อน 1 ตค.
-8.13%
ตั้งแต่ 1 ตค.
-8.28%
ก่อน 1 ตค. (-ขาด +เกิน)
ผอ.
-5
รอง
-51
ครู
-112
ตั้งแต่ 1 ตค. (-ขาด +เกิน)
ผอ.
-5
รอง
-51
ครู
-114
by HRMS  
ตาราง
รร.จำแนกตาม. ระดับช่วงชั้น
รร.จำแนกตาม. การจัดการเรียนการสอน
สถานะโรงเรียนในสังกัด
รร.จำแนกตาม. ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ปฐมวัย - ประถมฯ113 /86%
ปฐมวัย - ม.ต้น17 /13%
ประถมฯ2 /2%
รร.จำแนกขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ขนาดเล็ก (0 - 120) 73 /55%
ขนาดกลาง (121 - 600) 56 /42%
ขนาดใหญ่ (601 - 1500) 1 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ (ตั้งแต่ 1501 ขึ้นไป) 2 /2%
รร.จำแนกขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ขนาดที่ 1 (0 - 120) 73 /55%
ขนาดที่ 2 (121 - 200) 40 /30%
ขนาดที่ 3 (201 - 300) 10 /8%
ขนาดที่ 4 (301 - 499) 6 /5%
ขนาดที่ 5 (500 - 1499) 1 /1%
ขนาดที่ 6 (1500 - 2499) 2 /2%
ขนาดที่ 7 (ตั้งแต่ 2500 ขึ้นไป) /0%
รร.จำแนกขนาดโรงเรียน - เกณฑ์บุคคล
ขนาดเล็ก (0 - 119) 71 /54%
ขนาดกลาง (120 - 719) 58 /44%
ขนาดใหญ่ (720 - 1679) 2 /2%
ขนาดใหญ่พิเศษ (ตั้งแต่ 1680 ขึ้นไป) 1 /1%
นร.จบการศึกษาขั้น ป.6 ปี 2566 (2652 คน)
นร.จบการศึกษา ม.3 ปี 2566 (241 คน)
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในจังหวัดเดิม 133 /55%
ศึกษาต่อ ม.4 โรงศึกษาอื่น ในต่างจังหวัด 3 /1%
สถาบันอาชีวศึกษาของรัฐบาล 68 /28%
ศึกษาต่อสถาบันอื่น ๆ 32 /13%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานรับจ้างทั่วไป 2 /1%
ไม่ศึกษาต่อ ทำงานอื่น ๆ 3 /1%
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2565 2566 2567
นร.จำแนกตาม. ความพิการ
นร.จำแนกตาม. ความด้อยโอกาส
นร.จำแนกตาม. ความขาดแคลน
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ภาวะโภชนาการ-ความสูงตามเกณฑ์อายุ
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ภาวะโภชนาการ-น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง
นร.ชาย นร.หญิง รวม
ที่ตั้ง
คณะกรรมการอำนวยการ
  • นางชุลีกร ทองด้วง
  • นางรัตนี ลิ่มพานิช
  • นางสาวศิริวรรณ ยิวสิว
คณะกรรมการพัฒนาระบบ
  • นางสาวศิริวรรณ ยิวสิว
132 โรงเรียน

5 อำเภอ
เมืองตรัง

3 โรงเรียน

ตาราง
ย่านตาขาว

3 โรงเรียน

ตาราง
ปะเหลียน

3 โรงเรียน

ตาราง
นาโยง

1 โรงเรียน

ตาราง
หาดสำราญ

1 โรงเรียน

ตาราง

14 เครือข่าย
กลุ่มทับเที่ยง

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มปะเหลียน

11 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มสุโสะบ้านนา

12 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มนาโยงสัมพันธ์

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มนาโยง

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มหาดสำราญ

10 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มวชิรมิตร

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มหนองตรุด-นาท่าม

7 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มน้ำผุด-โพธาราม

12 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มไพรสวรรค์

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มทุ่งค่าย-เกาะเปียะ

9 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มสายชลสัมพันธ์

8 โรงเรียน

ตาราง
กลุ่มทุ่งยาว

13 โรงเรียน

ตาราง
เลขที่ 200 หมู่ 12 ถนนตรัง - ปะเหลียน ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
Version.DTE.2024.06.10