ระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ

132

โรงเรียน

ดูข้อมูล
รร.ขนาดเล็ก
66
ดูข้อมูล
รร.เปิดสอนปฐมวัย
131
ดูข้อมูล
รร.ขยายโอกาส
19
ดูข้อมูล

0

โครงการในโรงเรียน

ดูข้อมูล

0.00

O-NET ป.6

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ดูข้อมูล

0.00

O-NET ม.3

สพฐ. 0.00

ประเทศ 0.00

ดูข้อมูล

1,335

ห้องเรียน

-8
ดูข้อมูล

0

ครูและบุคลากร

สนง.
0
รร.
0
ดูข้อมูล

0

เกษียณอายุ 2565

ดูข้อมูล

21,066

นักเรียน

-292
ดูข้อมูล
นร.ปฐมวัย
4,623
40
นร.ประถมศึกษา
15,442
-373
นร.ม.ต้น
1,001
41
รร.จำแนกตาม - การจัดการเรียนการสอน
ดูข้อมูล
รร.จำแนกตาม - ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ดูข้อมูล
ปฐมวัย /0%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา 112 /85%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น 19 /14%
ประถมศึกษา 1 /1%
ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น /0%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดเล็ก 66 /50%
ขนาดกลาง 63 /48%
ขนาดใหญ่ 1 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ 2 /2%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดที่ 1 66 /50%
ขนาดที่ 2 46 /35%
ขนาดที่ 3 11 /8%
ขนาดที่ 4 6 /5%
ขนาดที่ 5 1 /1%
ขนาดที่ 6 2 /2%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3
ขออภัย! ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2563 2564 2565
นร.จำแนกตาม - ความพิการ
ดูข้อมูล
นร.จำแนกตาม - ความด้อยโอกาส
ดูข้อมูล
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ดูข้อมูล
นร.น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
ดูข้อมูล
น้ำหนัก ส่วนสูง น้ำหนัง/ส่วนสูง
นร.จบการศึกษาขั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แผนที่ตั้ง
แนะนำ คณะกรรมการอำนวยการ
แนะนำ คณะกรรมการพัฒนาระบบ
  • Osowki
  • Osowk
  • Kimak
  • Osowk
  • Osowk
  • Osowki
  • Hacked by Satura
  • Osowk
เมืองตรัง

35 โรงเรียน

ดูข้อมูล
นาโยง

17 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ย่านตาขาว

33 โรงเรียน

ดูข้อมูล
หาดสำราญ

10 โรงเรียน

ดูข้อมูล
ปะเหลียน

37 โรงเรียน

ดูข้อมูล
เลขที่ 200 หมู่ 12 ตำบลโคกหล่อ ถนนตรัง–ปะเหลียน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000
Version 2020.07