กลับหน้าแรก
 
 

มาตรฐานการเรียนร่วม เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2555
นำเข้าเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2556 โดย ผลงานวิชาการ สพท.ตรัง เขต 1
อ่าน [442]

.....

สพฐ. ศธ จัดทำมาตรฐานการเรียนร่วม เพื่อใช้เป็นกลไกลในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนร่วมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเป็นการยกระดับคุณภาพผู้เรียน
คุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน คุณภาพด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม รวมทั้ง
คุณภาพด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา

 คู่มือ "มาตรฐานการเรียนร่วม "


5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การพัฒนาตัวบ่งชี้ความพร้อมการบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคใต้
บทคัดย่อ รายงานการใช้หนังสือนิทานคติธรรมประกอบการเล่นบทบาทสมมติ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว
รายงานการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง สระ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com