กลับหน้าแรก
 
 

มาตรฐานการเรียนร่วม เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.2555
นำเข้าเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2556 โดย ผลงานวิชาการ สพท.ตรัง เขต 1
อ่าน [466]

.....

สพฐ. ศธ จัดทำมาตรฐานการเรียนร่วม เพื่อใช้เป็นกลไกลในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนร่วมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเป็นการยกระดับคุณภาพผู้เรียน
คุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน คุณภาพด้านการบริหารจัดการเรียนร่วม รวมทั้ง
คุณภาพด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา

 คู่มือ "มาตรฐานการเรียนร่วม "


5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รายงานการใช้ชุดฝึกเมโลเดียนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตสากล วิชาศิลปะ ศ 14101 (สาระที่ 2 ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รายงานผลการใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงเพื่อพัฒนาความ เชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 โรงเรียนบ้านไร่พรุ
การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม โดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะตาม แนวคิดใช้สมองเป็นฐานของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดโพธาราม
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านท่าคลอง ปีการศึกษา 2555

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com