กลับหน้าแรก
 
 

การปรับแบบพิมพ์ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ1)
นำเข้าเมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2556 โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการฯ กุหลาบ
อ่าน [1376]

.....

กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศใช้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนที่จบการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ให้ใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป  โดยให้บันทึกผลการเรียนของผู้เรียนและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานในสัดส่วนที่กำหนดไว้ในระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ1) นั้น

     1. สถานศึกษาใดมีแบบพิมพ์มีแบบพิมพ์ ปพ 1 ใฃ้กรอกข้อมูลด้วยการเขียนหรือพิมพ์ดีด  สถานศึกษาไม่สามารถใช้แบบพิมพ์ที่มีอยู่เดิมได้ ต้องสั่งซื้อแบบพิมพ์ฉบับปรับปรุงใหม่
     2.  สถานศึกษาใดมีแบบพิมพ์มีแบบพิมพ์ ปพ 1 ฉบับที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ สถานศึกษาสามารถใช้แบบพิมพ์ที่มีอยู่เดิมได้ โดยให้ขึ้นเล่มใหม่ ไม่ควรใช้ต่อจากเล่มเดิมที่เหลือ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและตรวจสอบเอกสาร
    
     สพป.ตรัง เขต 1 จะจัดอบรมการใช้โปรแกรมการพิมพ์แบบ ปพ 1 ตามโปรแกรมของ สพฐ.
โดยจะแจ้งให้ทราบวันอบรมอีกครั้งหนึ่ง  สถานศึกษาดำเนินการเตรียมกรอกข้อมูลนักเรียนตามแบบตัวอย่างที่ส่งมานี้ บันทึกไฟล์นำมาใช้ในวันอบรม

 คำสั่ง ที่ 5/2556
 ตัวอย่างแบบพิมพ์ปพ 1
 คำอธิบายการกรอก
 กรอกข้อมูลนักเรียน


5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ด่วนที่สุด ! การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ประจำปีการศึกษา 2557
ด่วน! ขอให้โรงเรียนจัดการเรียนร่วมทุกโรงเรียน
ด่วนที่สุด! แจ้งกำหนดการนิเทศการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ PBL ชั้น ป.3 วันที่ 27 -29 ส.ค.57 และ 1-2 ก.ย. 57 โรงเรียนเป้าหมาย จำนวน 10 โรงเรียน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 10
ประชาสัมพันธ์การสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 46 ประจำปี 2557 ของโรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา(เอ.ยู.เอ)

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com