กลับหน้าแรก
 
 

รายงานการพัฒนาชุดการสอนเรื่องการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นำเข้าเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2555 โดย อรรถพันธ์ ใจจ้อง
อ่าน [817]

.....

ชื่อผลงาน       รายงานการพัฒนาชุดการสอนเรื่องการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                       สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                       

ผู้ศึกษา           นายอรรถพันธ์   ใจจ้อง

ตำแหน่ง         ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

สังกัด              โรงเรียนวัดไทรทอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

ปีที่ศึกษา         2554

 

                                                                 บทคัดย่อ

                  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนเรื่องการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนเรื่องการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเรื่องการอ่านจับใจความในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนวัดไทรทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 จำนวน 24 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเนื่องจากผู้ศึกษาเป็นครูประจำชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ ชุดการสอนเรื่องการอ่านจับใจความ จำนวน 9  ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการอ่านจับใจความ จำนวน 1 ฉบับ เป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ แบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนเรื่องการอ่านจับใจความ จำนวน 1 ฉบับ  และแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 11 แผน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเปรียบเทียบใช้ทดสอบค่าที  (t-test)  ผลการศึกษาสรุปได้ว่า

                       1.  ชุดการสอนเรื่องการอ่านจับใจความ มีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.67/83.62 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  ที่ตั้งไว้

                       2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอนเรื่องการอ่านจับใจความ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                       3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการสอนเรื่องการอ่านจับใจความ อยู่ในระดับมากที่สุด  (   =  4.55,  S.D.  =  0.64)

 5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
เผยแพร่ผลงาน พ.ต.ก. ของนายปรีชา เส็นฤทธิ์ นิติกรชำนาญการ สพป.ตรัง เขต1
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1โดยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ใช้กระบวนการกลุ่มจากวัสดุเหลือใช้
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่สะกดตรงมาตรากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เน้นการปฏิบัติทดลองของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านไร่หลวง
ผลงานวิชาการเรื่องการพัฒนาความสามารถของการใช้แบบฝึกทักษะการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com