กลับหน้าแรก
 
 

พัฒนาการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด สาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
นำเข้าเมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2555 โดย ผลงานวิชาการ สพท.ตรัง เขต 1
อ่าน [1397]

ชื่อผู้วิจัย นางวรรดี ชัยเพชร ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม อำเภอปะเหลียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ ปีที่วิจัย ๒๕๕๔ .....

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์๑)เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะพัฒนาการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกดสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ๘๐/๘๐ ๒)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกดสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ก่อนและหลังการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ ๓)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่๑ ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะพัฒนาการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม จำนวน ๒๑ คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย แบบฝึกเสริมทักษะเรื่องพัฒนาการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกด มีเนื้อหา ๔ เรื่อง ได้แก่ คำที่สะกดด้วยมาตราแม่กง คำที่สะกดด้วยมาตราแม่กม คำที่สะกดด้วยมาตราแม่เกย และคำที่สะกดด้วยมาตราแม่เกอว แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน ๑๘ แผน แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพัฒนาการอ่านและเขียนคำมาตราตัวสะกด เป็นแบบปรนัย ๓ ตัวเลือก จำนวน ๓๐ ข้อและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะ เป็นแบบประมาณค่า ๕ ระดับ จำนวน ๑๐ ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) หาค่าประสิทธิภาพ(( ) และการทดสอบ ( t – test ) ผลการวิจัยโดยสรุปมี ดังนี้ ๑. แบบฝึกเสริมทักษะพัฒนาการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกดที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๓.๕๗ / ๘๒.๘๖ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ๘๐/๘๐ ๒. นักเรียนที่เรียนโดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะพัฒนาการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกดมีความสามารถในการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกดหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.๐๑ ๓. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะพัฒนาการอ่านและการเขียนคำมาตราตัวสะกดระดับมากที่สุด5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รายงานการใช้ชุดฝึกเมโลเดียนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตสากล วิชาศิลปะ ศ 14101 (สาระที่ 2 ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รายงานผลการใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงเพื่อพัฒนาความ เชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 โรงเรียนบ้านไร่พรุ
การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม โดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะตาม แนวคิดใช้สมองเป็นฐานของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดโพธาราม
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านท่าคลอง ปีการศึกษา 2555

      อ่านข่าวในหมวดเดียวกันทั้งหมด

สถิติการเยี่ยมชม

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 0-7557-2030 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th / webmaster : siriwan_ri@hotmail.com