ชื่อผู้ใช้ :

รหัสผ่าน :


เปิดประตู "สู่ประชาคมอาเซียน"
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
รายงานการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง ย้อนรอยพระพุทธศาสนา รายวิชา ส13101 สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านไทรงาม
การพัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษชุด Pleng’s story ประกอบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านวัง
การพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1โดยการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ใช้กระบวนการกลุ่มจากวัสดุเหลือใช้
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำที่สะกดตรงมาตรากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่เน้นการปฏิบัติทดลองของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านไร่หลวง


ss
 
งานศิลปหัตถกรรม
งานกีฬาวันครู

ประกาศตำแหน่งว่าง ผอ.และ รอง ผอ.รร. [ เมื่อ 11 ธ.ค. 2557]
เชิญชมการแข่งขันและร่วมเป็นกำลังใจในการฝึกซ้อมนักกีฬาวอลเลย์บอล [ เมื่อ 11 ธ.ค. 2557]
รายงานการประชุมผู้บริหาร [ เมื่อ 11 ธ.ค. 2557]
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การแข่งขันกีฬาฟุตบอล [ เมื่อ 11 ธ.ค. 2557]
ด่วน...แจ้งโรงเรียนขนาดเล็กในโครงการจัดการศึกษาทางไกลเฉลิมพระเกียรติทุกโรงและโรงเรียนที่สนใจทุกสังกัด [ เมื่อ 4 ธ.ค. 2557]
โปรแกรมแข่งขันกีฬาวันครู 2558 [ เมื่อ 28 พ.ย. 2557]
รับย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ [ เมื่อ 26 พ.ย. 2557]
ดาวน์โหลดแบบฝึกพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ [ เมื่อ 25 พ.ย. 2557]
ขอเชิญร่วมงาน"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี 2557 [ เมื่อ 20 พ.ย. 2557]
ประชาสัมพันธ์โครงการของ Microsoft [ เมื่อ 18 พ.ย. 2557]
เปลี่ยนแปลงกำหนดการนิเทศ ติดตามประเมินผลโครงการอาหารกลางวัน ปี 2557 [ เมื่อ 14 พ.ย. 2557]
การแข่งกีฬาวันครู 2558 [ เมื่อ 13 พ.ย. 2557]
การแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง "เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558 [ เมื่อ 10 พ.ย. 2557]
ให้โรงเรียนที่มีรายชื่อ ส่งเอกสารการจัดซื้องบสื่อส่งเสริมคุณธรรม 12 ประการ [ เมื่อ 5 พ.ย. 2557]
[โค้ดข่าวประชาสัมพันธ์วางหน้าเว็บของท่าน ดูวิธีที่นี่]
ระบบ e-Office สพป.ตรัง เขต 1 [11 ธ.ค. 2557]
ประกาศตำแหน่งว่าง ผอ.และ รอง ผอ.รร. [11 ธ.ค. 2557]
เชิญชมการแข่งขันและร่วมเป็นกำลังใจในการฝึกซ้อมนักกีฬาวอลเลย์บอล [11 ธ.ค. 2557]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน [11 ธ.ค. 2557]
ขอให้ทุกโรงเรียนให้ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ด่วน วันนี้ [11 ธ.ค. 2557]
รายงานการประชุมผู้บริหาร [11 ธ.ค. 2557]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งมินิมาราธอน คืนความสุขให้กับประชาชน [11 ธ.ค. 2557]
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การแข่งขันกีฬาฟุตบอล [11 ธ.ค. 2557]
ขอข้อมูลการจ้างครูวิทย์-คณิต [9 ธ.ค. 2557]
แจ้งการโอนเงินการค่ารักษาพยาบาลและค่าการศึกษาบุตร [8 ธ.ค. 2557]
เรื่อง รายชื่อโรงเรียน จัดสนามสอบ จำนวนห้องสอบ การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 [6 ธ.ค. 2557]
ด่วน...แจ้งโรงเรียนขนาดเล็กในโครงการจัดการศึกษาทางไกลเฉลิมพระเกียรติทุกโรงและโรงเรียนที่สนใจทุกสังกัด [4 ธ.ค. 2557]
แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 [3 ธ.ค. 2557]
จัดสรรวัสดุฝึกที่มีความจำเป็นในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่64 ปีการศึกษา 2557 [3 ธ.ค. 2557]
การประกวดโครงงานวิทยาศาตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 [3 ธ.ค. 2557]
username และ password ในการสมัครสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2558 [3 ธ.ค. 2557]
การสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียน หัวหน้าสนามสอบทุกสนามสอบ (ผอ.โรงเรียนที่เป็นสนามสอบ) [3 ธ.ค. 2557]
.
ด่วน..ขอให้โรงเรียนขนาดเล็กที่มีรายชื่อ ไปรับรางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
-....[รายละเอียด]
ด่วน..ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อ ไปรับรางวัลการบริหารจัดการดีเด่น ประจำปี 2557
-....[รายละเอียด]
ว่ายน้ำเพื่อชีวิต

ламода
นายวินัย ทองรัตน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต1 ประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" ปีการศึกษา 2556 ....[รายละเอียด]

คัดเลือกต้นแบบสภานักเรียน ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)
นายวินัย ทองรัตน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต1 ประธานคณะกรรมการดำเนินการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อคัดเลือกโรงเรียน ต้นแบบสภานักเเรียน ระดับภูมิภาค(ภาคใต้) ประจำปี 2557 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาดำเนินการกิจกรรมนักเรียน เรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดย สพป.ตรัง เขต1 เป็นศูนย์ การคัดเลือกระดับภาคใต้ วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค จ.ตรัง....[รายละเอียด]
พัฒนาบรรณารักษ์
นายสมมาตร์ สุวรรณทวี รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต1 ประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาบรรณารักษ์และผู้รับผิดชอบห้องสมุดโรงเรียน เพื่อสงเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒาห้องสมุดโรงเรียน ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น เมื่อวัที่ 30 เมษายน 2557 ณ สพป.ตรัง เขต1....[รายละเอียด]
การใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.
นายวินัย ทองรัตน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต1 ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาบรรณารักษ์และผู้รับผิดชอบ งานห้องสมุดโรงเรียน ด้านการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.(รุ่น 2) โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ในสังกัด ทุกโรง ณ สพป.ตรัง เขต1 วันที่ 27-28 เมษายน 2557....[รายละเอียด]

เผยแพร่ข่าวสารสาระดีๆ โปรดนำ username และ password (ตัวเดียวกัน) ด้านล่าง ไปใช้ในช่อง login ที่ Member Login ทางด้านบนซ้ายมือ ดังนี้ หรือสอบถามวิธีการใช้ 085-8887460
- ประชาสัมพันธ์ คือ user : teacher1/ pwd : teacher1
- ผลงานทางวิชาการ คือ user : teacher2/ pwd : teacher2
- นานาสาระน่ารู้ เผยแพร่ความรู้ user : teacher3/ pwd : teacher3
- งานบุญกุศลในสังกัด user : teacher4 / pwd : teacher4

ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพบิดาของครูขนิษฐา นาคพล
เมื่อ 22 ธ.ค. 2557 อ่าน 31 ครั้ง
[รายละเอียด]

เมื่อ 12 ธ.ค. 2557 อ่าน 37 ครั้ง
[รายละเอียด]
เชิญประชุม ผอ.กลุ่มโรงเรียนย่านตาขาว-ทุ่งกระบือ
เมื่อ 11 ธ.ค. 2557 อ่าน 24 ครั้ง
[รายละเอียด]
โรงเรียนบ้านควนโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุบซ่อมแซมอาคารเรียน
เมื่อ 11 ธ.ค. 2557 อ่าน 24 ครั้ง
[รายละเอียด]
โรงเรียนวัดไทรงาม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติการสอนและสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูสอนภาษาอังกฤษ
เมื่อ 10 ธ.ค. 2557 อ่าน 78 ครั้ง
[รายละเอียด]
โรงเรียนบ้านนาทะเล ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป 1 ก และอาคารเรียนแบบ สปช 105/29
เมื่อ 9 ธ.ค. 2557 อ่าน 66 ครั้ง
[รายละเอียด]

 

คลิกอ่านประวัติส่วนตัว
ปฏิทินกิจกรรม ผอ.สพท.ตรัง เขต1
อบรมครูระบบทางไกล
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
อบรมครูระบบทางไกล
อบรมครูระบบทางไกล
UTQ ONLINE
AMSS++
ARS
KRS
AMSS สพฐ.
E-Office สพฐ
e-office
SMS
สารสนเทศ 2556
แผน 4 ปี จังหวัดตรัง
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


พาเที่ยวตรังคะ
เนเจอร์ไมล์
ตรังโซน

แจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสมที่นี่

นิวรรณ ไชยรัตน์
webquest อรุณ ทุ้ยอ้น
ณรัญ จริยวิจิตร
สื่อมัลติมีเดีย อ.พรพนา สมัยรัฐ
Website counter
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

โทร. 0-7557-2029 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th webmaster : siriwan_ri@hotmail.com