ชื่อผู้ใช้ :

รหัสผ่าน :


เปิดประตู "สู่ประชาคมอาเซียน"
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
การแก้โจทย์ปัญหาเรื่องบัญญัติไตรยางศ์โดยการวาดภาพสมุด เล่มเล็ก แบบ POP UP ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครูสุวรรณา วรรณบวร
รูปแบบการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพของข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค 3
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของ ข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค 5
การพัฒนาตัวบ่งชี้ความพร้อมการบริหารจัดการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคใต้
บทคัดย่อ รายงานการใช้หนังสือนิทานคติธรรมประกอบการเล่นบทบาทสมมติ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม


ss
 
DMC2014
การรับนักเรียน

แต่งตั้งคณะกรรมการฯงานศิลปหัตกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฉบับแก้ไข [ เมื่อ 21 ส.ค. 2557]
แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมการปรับปรุงข้อมูลในระบบ DMC [ เมื่อ 20 ส.ค. 2557]
แก้ไขประกาศกลุ่มการศึกษาพิเศษ [ เมื่อ 19 ส.ค. 2557]
แก้ไขสถานที่แข่งขันกลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน [ เมื่อ 18 ส.ค. 2557]
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 [ เมื่อ 18 ส.ค. 2557]
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64 [ เมื่อ 17 ส.ค. 2557]
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนแข่งขันทักษะงา่นศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา [ เมื่อ 15 ส.ค. 2557]
แจ้งโรงเรียนลงทะเบียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคใต้ ครั้งที่ 64 [ เมื่อ 13 ส.ค. 2557]
ขอให้โรงเรียนกรอกข้อมูลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน [ เมื่อ 8 ส.ค. 2557]
กรอกข้อมูลเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้จัดสรรงบประมาณปี 2558 [ เมื่อ 7 ส.ค. 2557]
กรอกรายชื่อเพื่อรับเกียรติบัตรการอบรม OBEC e-office [ เมื่อ 5 ส.ค. 2557]
โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) [ เมื่อ 28 ก.ค. 2557]
ขอให้ทุกโรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ [ เมื่อ 25 มิ.ย. 2557]
[โค้ดข่าวประชาสัมพันธ์วางหน้าเว็บของท่าน ดูวิธีที่นี่]
เชิญประชุมทางไกลด้วยระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์ [2 ก.ย. 2557]
ด่วนที่สุด ! การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ประจำปีการศึกษา 2557 [27 ส.ค. 2557]
ด่วน! ขอให้โรงเรียนจัดการเรียนร่วมทุกโรงเรียน [27 ส.ค. 2557]
ด่วนที่สุด! แจ้งกำหนดการนิเทศการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ PBL ชั้น ป.3 วันที่ 27 -29 ส.ค.57 และ 1-2 ก.ย. 57 โรงเรียนเป้าหมาย จำนวน 10 โรงเรียน [26 ส.ค. 2557]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา ภาค 10 [26 ส.ค. 2557]
ประชาสัมพันธ์การสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 46 ประจำปี 2557 ของโรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา(เอ.ยู.เอ) [26 ส.ค. 2557]
ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ [26 ส.ค. 2557]
โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ [25 ส.ค. 2557]
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดวันเข้าเฝ้าฯ รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556 [25 ส.ค. 2557]
ด่วนที่สุด ! แจ้งกำหนดการนิเทศติดตามฯการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ PBL ชั้น ป.3 ของครูกลุ่มย่านตาขาวฯและกลุ่มปะเหลียน [24 ส.ค. 2557]
แก้ไขประกาศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มัธยมต้น และ กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ [22 ส.ค. 2557]
ส่งตารางการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป.ตรัง เขต 1 [22 ส.ค. 2557]
ด่วน โรงเรียนกรอกรายชื่อนักเรียนชั้น ป.6 ม.3 สำหรับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2557 [21 ส.ค. 2557]
ปรับปรุงประกาศ [21 ส.ค. 2557]
ขอเชิญประชุม [21 ส.ค. 2557]
แต่งตั้งคณะกรรมการฯงานศิลปหัตกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฉบับแก้ไข [21 ส.ค. 2557]
การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา [21 ส.ค. 2557]
.
แจ้งโอนเงินอุดหนุนรายหัวและปัจจัยพื้นฐาน
สพฐ.ได้ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนรายหัวและปัจจัยพื้นฐาน ....[รายละเอียด]
ว่ายน้ำเพื่อชีวิต
นายวินัย ทองรัตน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต1 ประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" ปีการศึกษา 2556 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนฝึกหัดว่ายน้ำ ว่ายน้ำเป็นเอาตัวรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2557 ณ สระว่ายน้ำสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง(ทุ่งแจ้ง)....[รายละเอียด]
คัดเลือกต้นแบบสภานักเรียน ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)
นายวินัย ทองรัตน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต1 ประธานคณะกรรมการดำเนินการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อคัดเลือกโรงเรียน ต้นแบบสภานักเเรียน ระดับภูมิภาค(ภาคใต้) ประจำปี 2557 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาดำเนินการกิจกรรมนักเรียน เรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดย สพป.ตรัง เขต1 เป็นศูนย์ การคัดเลือกระดับภาคใต้ วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค จ.ตรัง....[รายละเอียด]
พัฒนาบรรณารักษ์
นายสมมาตร์ สุวรรณทวี รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต1 ประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาบรรณารักษ์และผู้รับผิดชอบห้องสมุดโรงเรียน เพื่อสงเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒาห้องสมุดโรงเรียน ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น เมื่อวัที่ 30 เมษายน 2557 ณ สพป.ตรัง เขต1....[รายละเอียด]
การใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.
นายวินัย ทองรัตน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต1 ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาบรรณารักษ์และผู้รับผิดชอบ งานห้องสมุดโรงเรียน ด้านการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.(รุ่น 2) โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ในสังกัด ทุกโรง ณ สพป.ตรัง เขต1 วันที่ 27-28 เมษายน 2557....[รายละเอียด]
ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
นายวินัย ทองรัตน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต1 ประธานการประชุมคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต1 ครั้งที่ 1/2557 เพื่อสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ของสถานศึกษาในสังกัด ณ สพป.ตรัง เขต1 วันที่ 25 เมษายน 2557....[รายละเอียด]

เผยแพร่ข่าวสารสาระดีๆ โปรดนำ username และ password (ตัวเดียวกัน) ด้านล่าง ไปใช้ในช่อง login ที่ Member Login ทางด้านบนซ้ายมือ ดังนี้ หรือสอบถามวิธีการใช้ 085-8887460
- ประชาสัมพันธ์ คือ user : teacher1/ pwd : teacher1
- ผลงานทางวิชาการ คือ user : teacher2/ pwd : teacher2
- นานาสาระน่ารู้ เผยแพร่ความรู้ user : teacher3/ pwd : teacher3
- งานบุญกุศลในสังกัด user : teacher4 / pwd : teacher4

แก้ไขคำสั่งครั้งที่ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขัน กีฬา โรงเรียนเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประจำปี พ.ศ. 2557
เมื่อ 1 ก.ย. 2557 อ่าน 37 ครั้ง
[รายละเอียด]
ขอเชิญผู้บริหารประชุม (โรงเรียนขยายโอกาส)
เมื่อ 27 ส.ค. 2557 อ่าน 82 ครั้ง
[รายละเอียด]
รายงานการสร้างหนังสือส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง Amazing One Day Tour in Trang
เมื่อ 26 ส.ค. 2557 อ่าน 65 ครั้ง
[รายละเอียด]
แต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศระดับประถมศึกษาฉบับแก้ไข
เมื่อ 22 ส.ค. 2557 อ่าน 110 ครั้ง
[รายละเอียด]
แต่งตั้งคณะกรรมการการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศระดับประถมศึกษาฉบับแก้ไข
เมื่อ 22 ส.ค. 2557 อ่าน 47 ครั้ง
[รายละเอียด]
คำสั่ง กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ฉบับปรับปรุง1
เมื่อ 21 ส.ค. 2557 อ่าน 85 ครั้ง
[รายละเอียด]

เครือข่ายแมงมุม

คลิกอ่านประวัติส่วนตัว
ปฏิทินกิจกรรม ผอ.สพท.ตรัง เขต1
อบรมครูระบบทางไกล
นักเรียนไทยสุขภาพดี
อบรมครูระบบทางไกล
อบรมครูระบบทางไกล
UTQ ONLINE
AMSS++
ARS
KRS
AMSS สพฐ.
e-learning
e-office
ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์
Point Asia
การรับนักเรียน
ระบบติดตามประเมินผลและรายงาน
SMS
สารสนเทศทางการศึกษา 2554
สารสนเทศทางการศึกษา 2554
แผน 4 ปี จังหวัดตรัง
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


พาเที่ยวตรังคะ
เนเจอร์ไมล์
ตรังโซน

แจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสมที่นี่

นิวรรณ ไชยรัตน์
webquest อรุณ ทุ้ยอ้น
ณรัญ จริยวิจิตร
สื่อมัลติมีเดีย อ.พรพนา สมัยรัฐ
Website counter
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

โทร. 0-7557-2029 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th webmaster : siriwan_ri@hotmail.com