ชื่อผู้ใช้ :

รหัสผ่าน :


เปิดประตู "สู่ประชาคมอาเซียน"
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
การศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1
รายงานการสร้างหนังสือส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง Amazing One Day Tour in Trang
Best Practice : ด้านกระบวนการบริหารจัดการเรียนร่วม/เรียนรวม
การแก้โจทย์ปัญหาเรื่องบัญญัติไตรยางศ์โดยการวาดภาพสมุด เล่มเล็ก แบบ POP UP ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครูสุวรรณา วรรณบวร
รูปแบบการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพของข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค 3


ss
 
DMC2014
การรับนักเรียน

รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูลครุภัณฑ์ ปี 2557 [ เมื่อ 30 ก.ย. 2557]
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ปรับปรุงข้อมูล EFA [ เมื่อ 30 ก.ย. 2557]
ขอให้โรงเรียนขนาดเล็กขอเบิกเงินการประชุมครูปลายทาง ในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม [ เมื่อ 26 ก.ย. 2557]
แบบสอบถามการติดตาม ICT โรงเรียน [ เมื่อ 23 ก.ย. 2557]
การติดตามการบริหาร ICT ของโรงเรียนทุกโรง [ เมื่อ 22 ก.ย. 2557]
ด่วนที่สุด!!!! เรียนผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน [ เมื่อ 19 ก.ย. 2557]
การโหลดสื่อ Tablet ป3 (ครู ICT ทุกโรงเรียน) [ เมื่อ 18 ก.ย. 2557]
แบบสอบถามการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) [ เมื่อ 13 ก.ย. 2557]
ขอให้โรงเรียนกรอกข้อมูลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน [ เมื่อ 8 ส.ค. 2557]
โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) [ เมื่อ 28 ก.ค. 2557]
ขอให้ทุกโรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ [ เมื่อ 25 มิ.ย. 2557]
[โค้ดข่าวประชาสัมพันธ์วางหน้าเว็บของท่าน ดูวิธีที่นี่]
ขอให้โรงเรียนกันเลขคำสั่ง [30 ก.ย. 2557]
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูลครุภัณฑ์ ปี 2557 [30 ก.ย. 2557]
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ปรับปรุงข้อมูล EFA [30 ก.ย. 2557]
ด่วนที่สุด ! แจ้งรับเกียรติบัตรรางวัลผ่านการประเมินโรงเรียนต้นแบบการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านฯและห้องสมุดฯดีเด่น ปี 57 ในวันที่ 30 ก.ย. 57 [29 ก.ย. 2557]
เชิญชวนร่วมวางหรีดและสวดพระอภิธรรมศพ บุตรชายของนายกีรสิทธิ์ บัวแดงดี รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 [29 ก.ย. 2557]
ขอให้โรงเรียนขนาดเล็กขอเบิกเงินการประชุมครูปลายทาง ในโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม [26 ก.ย. 2557]
เชิญชวนร่วมวางหรีดและสวดพระอภิธรรมศพ มารดาของนายศรศักดิ์ สีนา ผอ.ร.ร.บ้านทุ่งยาว [26 ก.ย. 2557]
เชิญชวนร่วมวางหรีดและสวดพระอภิธรรมศพ คู่สมรส นายโกวิท วิชัยดิษฐ ผอ.โรงเรียนบ้านทุ่งนา [26 ก.ย. 2557]
การจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2558 ค่าตอบการการจ้างบุคลากรปฏิบัติงาน [24 ก.ย. 2557]
ด่วนที่สุด ! แจ้งโรงเรียนรับเกียรติรับรางวัลการประกวดการจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยการอ่านดีเด่นและห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ปี 2557 ในวันที่ 25 ก.ย. 57 [24 ก.ย. 2557]
แบบสอบถามการติดตาม ICT โรงเรียน [23 ก.ย. 2557]
ด่วนที่สุด! แจ้งโรงเรียนทุ่งรวงทอง ,บ้านยวนโปะ,บ้านห้วยม่วง,บ้านย่านตาขาว,วัดควนวิเศษรับการประเมินเพื่อเป็นต้นแบบฯประจำปี 2557 [23 ก.ย. 2557]
การติดตามการบริหาร ICT ของโรงเรียนทุกโรง [22 ก.ย. 2557]
การจัดงานแสดงมุฑิตาจิตและเชิดชูเกียรติ ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 ซึ่งครบวาระเกษียณอายุราชการ ปี 2557 [22 ก.ย. 2557]
ทุนการศึกษาเพื่อผู้ด้อยโอกาสในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ [22 ก.ย. 2557]
ด่วนที่สุด!!!! เรียนผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียน [19 ก.ย. 2557]
ด่วนที่สุด! แจ้งโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่นและห้องสมุดโรงเรียนดีเด่นประจำปี 2557 ทุกโรงประชุมเสนอ Best Practice [18 ก.ย. 2557]
.
ด่วน..ขอให้โรงเรียนขนาดเล็กที่มีรายชื่อ ไปรับรางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
-....[รายละเอียด]
ด่วน..ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อ ไปรับรางวัลการบริหารจัดการดีเด่น ประจำปี 2557
-....[รายละเอียด]
แจ้งโอนเงินอุดหนุนรายหัวและปัจจัยพื้นฐาน
สพฐ.ได้ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนรายหัวและปัจจัยพื้นฐาน ....[รายละเอียด]
ว่ายน้ำเพื่อชีวิต
นายวินัย ทองรัตน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต1 ประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" ปีการศึกษา 2556 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนฝึกหัดว่ายน้ำ ว่ายน้ำเป็นเอาตัวรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2557 ณ สระว่ายน้ำสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง(ทุ่งแจ้ง)....[รายละเอียด]
คัดเลือกต้นแบบสภานักเรียน ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)
นายวินัย ทองรัตน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต1 ประธานคณะกรรมการดำเนินการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อคัดเลือกโรงเรียน ต้นแบบสภานักเเรียน ระดับภูมิภาค(ภาคใต้) ประจำปี 2557 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาดำเนินการกิจกรรมนักเรียน เรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดย สพป.ตรัง เขต1 เป็นศูนย์ การคัดเลือกระดับภาคใต้ วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค จ.ตรัง....[รายละเอียด]
พัฒนาบรรณารักษ์
นายสมมาตร์ สุวรรณทวี รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต1 ประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาบรรณารักษ์และผู้รับผิดชอบห้องสมุดโรงเรียน เพื่อสงเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒาห้องสมุดโรงเรียน ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น เมื่อวัที่ 30 เมษายน 2557 ณ สพป.ตรัง เขต1....[รายละเอียด]

เผยแพร่ข่าวสารสาระดีๆ โปรดนำ username และ password (ตัวเดียวกัน) ด้านล่าง ไปใช้ในช่อง login ที่ Member Login ทางด้านบนซ้ายมือ ดังนี้ หรือสอบถามวิธีการใช้ 085-8887460
- ประชาสัมพันธ์ คือ user : teacher1/ pwd : teacher1
- ผลงานทางวิชาการ คือ user : teacher2/ pwd : teacher2
- นานาสาระน่ารู้ เผยแพร่ความรู้ user : teacher3/ pwd : teacher3
- งานบุญกุศลในสังกัด user : teacher4 / pwd : teacher4

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนขยายโอกาส
เมื่อ 26 ก.ย. 2557 อ่าน 58 ครั้ง
[รายละเอียด]
มิตรภาพที่ 31 ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จท่านหญิงประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ
เมื่อ 20 ก.ย. 2557 อ่าน 96 ครั้ง
[รายละเอียด]
โรงเรียนบ้านนาทะเล จัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งพ่อ แม่ ผู้ปกครองปฐมวัย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพปฐมวัย ปีการศึกษา 2557
เมื่อ 17 ก.ย. 2557 อ่าน 91 ครั้ง
[รายละเอียด]
มิตรภาพที่ 31 เหรียญทองแดงระดับประเทศ
เมื่อ 17 ก.ย. 2557 อ่าน 144 ครั้ง
[รายละเอียด]
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าบันได เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
เมื่อ 16 ก.ย. 2557 อ่าน 76 ครั้ง
[รายละเอียด]
ประกาศโรงเรียนบ้านหาดเลา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียน
เมื่อ 15 ก.ย. 2557 อ่าน 82 ครั้ง
[รายละเอียด]

เครือข่ายแมงมุม

คลิกอ่านประวัติส่วนตัว
ปฏิทินกิจกรรม ผอ.สพท.ตรัง เขต1
อบรมครูระบบทางไกล
นักเรียนไทยสุขภาพดี
อบรมครูระบบทางไกล
อบรมครูระบบทางไกล
UTQ ONLINE
AMSS++
ARS
KRS
AMSS สพฐ.
e-learning
e-office
ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์
Point Asia
การรับนักเรียน
ระบบติดตามประเมินผลและรายงาน
SMS
สารสนเทศทางการศึกษา 2554
สารสนเทศทางการศึกษา 2554
แผน 4 ปี จังหวัดตรัง
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


พาเที่ยวตรังคะ
เนเจอร์ไมล์
ตรังโซน

แจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสมที่นี่

นิวรรณ ไชยรัตน์
webquest อรุณ ทุ้ยอ้น
ณรัญ จริยวิจิตร
สื่อมัลติมีเดีย อ.พรพนา สมัยรัฐ
Website counter
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

โทร. 0-7557-2029 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th webmaster : siriwan_ri@hotmail.com