ชื่อผู้ใช้ :

รหัสผ่าน :


เปิดประตู "สู่ประชาคมอาเซียน"
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
การศึกษาพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขต 1
รายงานการสร้างหนังสือส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง Amazing One Day Tour in Trang
Best Practice : ด้านกระบวนการบริหารจัดการเรียนร่วม/เรียนรวม
การแก้โจทย์ปัญหาเรื่องบัญญัติไตรยางศ์โดยการวาดภาพสมุด เล่มเล็ก แบบ POP UP ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครูสุวรรณา วรรณบวร
รูปแบบการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพของข้าราชการตำรวจสังกัดตำรวจภูธรภาค 3


ss
 
DMC2014
การรับนักเรียน

[โค้ดข่าวประชาสัมพันธ์วางหน้าเว็บของท่าน ดูวิธีที่นี่]
ด่วนที่สุด! แจ้งโรงเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านดีเด่นและห้องสมุดโรงเรียนดีเด่นประจำปี 2557 ทุกโรงประชุมเสนอ Best Practice [18 ก.ย. 2557]
ด่วนที่สุด! แจ้งโรงเรียนบ้านทุ่งยาวรับการประเมินเพื่อเป็นต้นแบบห้องสมุดโรงเรียนดีเด่นประจำปี 2557 ( ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ) [18 ก.ย. 2557]
ขอความร่วมมือจำหน่ายดอกพุทธรักษา [18 ก.ย. 2557]
การโหลดสื่อ Tablet ป3 (ครู ICT ทุกโรงเรียน) [18 ก.ย. 2557]
รับสมัครโรงเรียน เข้าโครงการ "ไทยคมมอบอุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมเพื่อการศึกษา [17 ก.ย. 2557]
การขอทุนอุดหนุนวิจัย สพฐ. ปีงบประมาณ 2557 [16 ก.ย. 2557]
ด่วนที่สุด ! แจ้งโรงเรียนบ้านนาป้อ ,บ้านคลองลำปริง, บ้านบางยาง และวัดนานอน รับการประเมินห้องสมุดโรงเรียนดีเด่น ปี 57 ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง [15 ก.ย. 2557]
ด่วนที่สุด ! แจ้งกำหนดการนิเทศติดตามฯการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบ PBL ชั้น ป.3 โรงเรียนวัดแจ้ง ,บ้านกลางนา และวัดช่องเปี่ยมราษฎร์ [15 ก.ย. 2557]
แก้ไขคำสั่งรับโอนบ้านนาทะเล [15 ก.ย. 2557]
การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของข้าราชการครูโครงการเพชรในตม [15 ก.ย. 2557]
แบบสอบถามการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) [13 ก.ย. 2557]
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม [10 ก.ย. 2557]
เชิญบุคลากรอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดกิจกรรมบูรณาการปฐมวัย ตามแนวทางสะเต็มศึกษา [9 ก.ย. 2557]
โครงการสงบนิ่งร่วมจิตต์อธิษฐานและะอ่านสารสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล 2557 [9 ก.ย. 2557]
การจัดประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ.2558 [9 ก.ย. 2557]
ขอเชิญประชุม [9 ก.ย. 2557]
ขอให้ทุกโรงเรียนตรวจสอบข้อมูลรายได้ของผู้ปกครอง เพื่อกรอกในระบบ DMC ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ระบบจะปิด 15 ก.ย.57 [9 ก.ย. 2557]
.
แจ้งโอนเงินอุดหนุนรายหัวและปัจจัยพื้นฐาน
สพฐ.ได้ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนรายหัวและปัจจัยพื้นฐาน ....[รายละเอียด]
ว่ายน้ำเพื่อชีวิต
นายวินัย ทองรัตน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต1 ประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" ปีการศึกษา 2556 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนฝึกหัดว่ายน้ำ ว่ายน้ำเป็นเอาตัวรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2557 ณ สระว่ายน้ำสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง(ทุ่งแจ้ง)....[รายละเอียด]
คัดเลือกต้นแบบสภานักเรียน ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)
นายวินัย ทองรัตน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต1 ประธานคณะกรรมการดำเนินการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อคัดเลือกโรงเรียน ต้นแบบสภานักเเรียน ระดับภูมิภาค(ภาคใต้) ประจำปี 2557 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาดำเนินการกิจกรรมนักเรียน เรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดย สพป.ตรัง เขต1 เป็นศูนย์ การคัดเลือกระดับภาคใต้ วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค จ.ตรัง....[รายละเอียด]
พัฒนาบรรณารักษ์
นายสมมาตร์ สุวรรณทวี รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต1 ประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาบรรณารักษ์และผู้รับผิดชอบห้องสมุดโรงเรียน เพื่อสงเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒาห้องสมุดโรงเรียน ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น เมื่อวัที่ 30 เมษายน 2557 ณ สพป.ตรัง เขต1....[รายละเอียด]
การใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.
นายวินัย ทองรัตน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต1 ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาบรรณารักษ์และผู้รับผิดชอบ งานห้องสมุดโรงเรียน ด้านการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.(รุ่น 2) โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ในสังกัด ทุกโรง ณ สพป.ตรัง เขต1 วันที่ 27-28 เมษายน 2557....[รายละเอียด]
ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
นายวินัย ทองรัตน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต1 ประธานการประชุมคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต1 ครั้งที่ 1/2557 เพื่อสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ของสถานศึกษาในสังกัด ณ สพป.ตรัง เขต1 วันที่ 25 เมษายน 2557....[รายละเอียด]

เผยแพร่ข่าวสารสาระดีๆ โปรดนำ username และ password (ตัวเดียวกัน) ด้านล่าง ไปใช้ในช่อง login ที่ Member Login ทางด้านบนซ้ายมือ ดังนี้ หรือสอบถามวิธีการใช้ 085-8887460
- ประชาสัมพันธ์ คือ user : teacher1/ pwd : teacher1
- ผลงานทางวิชาการ คือ user : teacher2/ pwd : teacher2
- นานาสาระน่ารู้ เผยแพร่ความรู้ user : teacher3/ pwd : teacher3
- งานบุญกุศลในสังกัด user : teacher4 / pwd : teacher4

โรงเรียนบ้านนาทะเล จัดกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งพ่อ แม่ ผู้ปกครองปฐมวัย ตามโครงการพัฒนาศักยภาพปฐมวัย ปีการศึกษา 2557
เมื่อ 17 ก.ย. 2557 อ่าน 24 ครั้ง
[รายละเอียด]
มิตรภาพที่ 31 เหรียญทองแดงระดับประเทศ
เมื่อ 17 ก.ย. 2557 อ่าน 55 ครั้ง
[รายละเอียด]
ประกาศโรงเรียนบ้านท่าบันได เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา
เมื่อ 16 ก.ย. 2557 อ่าน 20 ครั้ง
[รายละเอียด]
ประกาศโรงเรียนบ้านหาดเลา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียน
เมื่อ 15 ก.ย. 2557 อ่าน 30 ครั้ง
[รายละเอียด]
โรงเรียนบ้านนาทะเล ขอขอบพระคุณ คณะจากอำเภอหาดสำราญ
เมื่อ 15 ก.ย. 2557 อ่าน 46 ครั้ง
[รายละเอียด]
ขอเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
เมื่อ 13 ก.ย. 2557 อ่าน 97 ครั้ง
[รายละเอียด]

เครือข่ายแมงมุม

คลิกอ่านประวัติส่วนตัว
ปฏิทินกิจกรรม ผอ.สพท.ตรัง เขต1
อบรมครูระบบทางไกล
นักเรียนไทยสุขภาพดี
อบรมครูระบบทางไกล
อบรมครูระบบทางไกล
UTQ ONLINE
AMSS++
ARS
KRS
AMSS สพฐ.
e-learning
e-office
ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์
Point Asia
การรับนักเรียน
ระบบติดตามประเมินผลและรายงาน
SMS
สารสนเทศทางการศึกษา 2554
สารสนเทศทางการศึกษา 2554
แผน 4 ปี จังหวัดตรัง
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


พาเที่ยวตรังคะ
เนเจอร์ไมล์
ตรังโซน

แจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสมที่นี่

นิวรรณ ไชยรัตน์
webquest อรุณ ทุ้ยอ้น
ณรัญ จริยวิจิตร
สื่อมัลติมีเดีย อ.พรพนา สมัยรัฐ
Website counter
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

โทร. 0-7557-2029 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th webmaster : siriwan_ri@hotmail.com