ชื่อผู้ใช้ :

รหัสผ่าน :


เปิดประตู "สู่ประชาคมอาเซียน"
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
รายงานการสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่าน เรื่อง สระ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
การพัฒนาทักษะด้านการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ของนักเรียนในโรงเรียน กลุ่มน้ำผุดโพธารามตามรูปแบบ PADITAR MODEL
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จวิชาคณิตศาสตร์ การบวก การลบ การคูณ ทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองไทร
ผลงานวิจัยที่คุรุสภาจะคัดสรรประจำปี 2557


ss
 
DMC2014
การรับนักเรียน

การอบรม OBEC e-office [ เมื่อ 21 ก.ค. 2557]
การแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 [ เมื่อ 17 ก.ค. 2557]
ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการพัฒนาค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ [ เมื่อ 8 ก.ค. 2557]
ขอให้ทุกโรงเรียนกรอกข้อมูลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมไกลกังวล ภายใน 3 กรกฎาคม 2557 เพื่อการจัดสรรให้ครบ 100% [ เมื่อ 2 ก.ค. 2557]
ขอให้ทุกโรงเรียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ [ เมื่อ 25 มิ.ย. 2557]
ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานในการเข้าไปดำเนินการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง แก่โรงเรียน 24 โรง [ เมื่อ 26 มี.ค. 2557]
ส่งรายชื่อประชากรเด็กเกิดปี 2550-2555 ของเขตพื้นที่บริการ สพป.ตรัง เขต 1 [ เมื่อ 24 มี.ค. 2557]
แนวปฏิบัติการโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) [ เมื่อ 24 ธ.ค. 2556]
แนวปฏิบัติเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อน นักเรียนอายุไม่ถึงเกณฑ์ [ เมื่อ 7 พ.ย. 2556]
[โค้ดข่าวประชาสัมพันธ์วางหน้าเว็บของท่าน ดูวิธีที่นี่]
โครงการอบรมวิทยากรสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา [23 ก.ค. 2557]
แสดงความจำนงขอเข้ารับการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา [22 ก.ค. 2557]
การอบรม OBEC e-office [21 ก.ค. 2557]
การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 13 [18 ก.ค. 2557]
การแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 [17 ก.ค. 2557]
แจ้ง เรื่อง การประชุมสัมมนาเครือข่ายองค์คณะบุคคล [17 ก.ค. 2557]
สพป.นครนายก แจ้งประกาสเรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [17 ก.ค. 2557]
สพป.ชุมพร เขต 1 แจ้งประกาศ เรื่อง การเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [17 ก.ค. 2557]
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มีมติเห็นชอบให้เลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน [17 ก.ค. 2557]
ประกาศการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฎิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี พ.ศ.2557 [16 ก.ค. 2557]
ขอเชิญร่วมสวดพระอภิธรรมศพมารดา นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 วันที่ 20 ก.ค.2557 ณ วัดบ้านสวน อ.เมือง จ.พัทลุง [15 ก.ค. 2557]
ส่งแบบเก็บข้อมูลเพิ่มเติมโรงเรียนดีศรีตำบล [10 ก.ค. 2557]
การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระหว่างโรงเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย Yorwor Mathenmatics (YMSC 2014) [10 ก.ค. 2557]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการโครงการแข่งขันทักษะ [10 ก.ค. 2557]
แจ้ง เรื่อง การประชุมสัมมนาเครือข่ายองค์คณะบุคคล 3 องค์คณะ [10 ก.ค. 2557]
ขอเชิญประชุมเตรียมการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 [9 ก.ค. 2557]
ด่วน ส่งรายงานประจำปีสถานศึกษา ปีการศึกษา 2556 [8 ก.ค. 2557]
.
ว่ายน้ำเพื่อชีวิต
นายวินัย ทองรัตน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต1 ประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" ปีการศึกษา 2556 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนฝึกหัดว่ายน้ำ ว่ายน้ำเป็นเอาตัวรอดจากการประสบเหตุทางน้ำ ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2557 ณ สระว่ายน้ำสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง(ทุ่งแจ้ง)....[รายละเอียด]
คัดเลือกต้นแบบสภานักเรียน ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)
นายวินัย ทองรัตน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต1 ประธานคณะกรรมการดำเนินการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อคัดเลือกโรงเรียน ต้นแบบสภานักเเรียน ระดับภูมิภาค(ภาคใต้) ประจำปี 2557 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาดำเนินการกิจกรรมนักเรียน เรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดย สพป.ตรัง เขต1 เป็นศูนย์ การคัดเลือกระดับภาคใต้ วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค จ.ตรัง....[รายละเอียด]
พัฒนาบรรณารักษ์
นายสมมาตร์ สุวรรณทวี รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต1 ประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาบรรณารักษ์และผู้รับผิดชอบห้องสมุดโรงเรียน เพื่อสงเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒาห้องสมุดโรงเรียน ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น เมื่อวัที่ 30 เมษายน 2557 ณ สพป.ตรัง เขต1....[รายละเอียด]
การใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.
นายวินัย ทองรัตน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต1 ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาบรรณารักษ์และผู้รับผิดชอบ งานห้องสมุดโรงเรียน ด้านการใช้โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สพฐ.(รุ่น 2) โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและ พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ในสังกัด ทุกโรง ณ สพป.ตรัง เขต1 วันที่ 27-28 เมษายน 2557....[รายละเอียด]
ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
นายวินัย ทองรัตน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต1 ประธานการประชุมคณะกรรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต1 ครั้งที่ 1/2557 เพื่อสรุปผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ของสถานศึกษาในสังกัด ณ สพป.ตรัง เขต1 วันที่ 25 เมษายน 2557....[รายละเอียด]
วิทยากรแกนนำภาษาอังกฤษ
นายวินัย ทองรัตน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต1 ตรวจเยี่ยมการประชุมคณะวิทยากรแกนนำอบรมภาษาอังกฤษ English IntensiveCourse นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และมัธยมศึกษา ม.1-3 ในสังกัด เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ให้กับคณะวิทยากรอย่างเต็มศักยภาพพร้อมถ่ายทอดสู่นักเรียนต่อไป ณ สพป.ตรัง เขต1 วันที่ 17 เมษายน 2557....[รายละเอียด]

เผยแพร่ข่าวสารสาระดีๆ โปรดนำ username และ password (ตัวเดียวกัน) ด้านล่าง ไปใช้ในช่อง login ที่ Member Login ทางด้านบนซ้ายมือ ดังนี้ หรือสอบถามวิธีการใช้ 085-8887460
- ประชาสัมพันธ์ คือ user : teacher1/ pwd : teacher1
- ผลงานทางวิชาการ คือ user : teacher2/ pwd : teacher2
- นานาสาระน่ารู้ เผยแพร่ความรู้ user : teacher3/ pwd : teacher3
- งานบุญกุศลในสังกัด user : teacher4 / pwd : teacher4

ประชุมสัมมนาการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (CLT)
เมื่อ 17 ก.ค. 2557 อ่าน 94 ครั้ง
[รายละเอียด]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านทุ่งกอ
เมื่อ 16 ก.ค. 2557 อ่าน 280 ครั้ง
[รายละเอียด]
ขอเชิญผู้บริหารและบุคลากรกลุ่มหาดสำราญประชุม
เมื่อ 16 ก.ค. 2557 อ่าน 39 ครั้ง
[รายละเอียด]
ส่งคำสั่ง สพปตรังเขต1 (ตัวจริง) เรื่่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการการเข้าร่วมกรีฑานักเรียนอำเภอย่านตาขาว ประจำปีการศึกษา 2557
เมื่อ 15 ก.ค. 2557 อ่าน 84 ครั้ง
[รายละเอียด]
ขอให้โรงเรียนในกลุ่มสายชลสัมพันธ์ส่งรายการแข่งขันทักษะวิชการ2557
เมื่อ 13 ก.ค. 2557 อ่าน 54 ครั้ง
[รายละเอียด]
ตัวอย่างหนังสือรับรองและใบสมัครนักกรีฑา กรีฑาอำเภอย่านตาขาวเกม
เมื่อ 10 ก.ค. 2557 อ่าน 62 ครั้ง
[รายละเอียด]

เครือข่ายแมงมุม

คลิกอ่านประวัติส่วนตัว
ปฏิทินกิจกรรม ผอ.สพท.ตรัง เขต1
อบรมครูระบบทางไกล
นักเรียนไทยสุขภาพดี
อบรมครูระบบทางไกล
อบรมครูระบบทางไกล
UTQ ONLINE
AMSS++
ARS
KRS
AMSS สพฐ.
e-learning
e-office
ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์
Point Asia
การรับนักเรียน
ระบบติดตามประเมินผลและรายงาน
SMS
สารสนเทศทางการศึกษา 2554
สารสนเทศทางการศึกษา 2554
แผน 4 ปี จังหวัดตรัง
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


พาเที่ยวตรังคะ
เนเจอร์ไมล์
ตรังโซน

แจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสมที่นี่

นิวรรณ ไชยรัตน์
webquest อรุณ ทุ้ยอ้น
ณรัญ จริยวิจิตร
สื่อมัลติมีเดีย อ.พรพนา สมัยรัฐ
Website counter
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

โทร. 0-7557-2029 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th webmaster : siriwan_ri@hotmail.com