ชื่อผู้ใช้ :

รหัสผ่าน :


เปิดประตู "สู่ประชาคมอาเซียน"
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ผลงานทุนวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยของ สกสค.ปี 2557
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น
นายดนัยนันท์ ขุนสาเร๊ะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผมเด็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2
รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ชุด รู้รักษ์โลก
การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง การเขียนกลอนสี่และคำขวัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านยวนโปะ อ
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณเปลี่ยน เพชรรัตน์ บิดานายวันชัย เพชรรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านคลองเต็ง และพ่อตานางบุษาา เพชรรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านคลองเต็ง
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ นายพรภวิษย์ บุญวิชัย บุตรชายของคุณครูชุลีพร บุญวิชัย ครูโรงเรียนวัดมงคลสถาน
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อเจือ กาญจนาสน์ บิดานายจรงค์ กาญจนาสน์ ครูโรงเรียนไทรงาม และพ่อตานางชาคิณี กาญจนาสน์ ครูโรงเรียนบ้านคลองลำปริง


ss
 
กรอกข้อมูล DMC2013
ลงทะเบียนแท็บเล็ต
การรับนักเรียน

โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) [ เมื่อ 10 เม.ย. 2557]
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ [ เมื่อ 3 เม.ย. 2557]
การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลสิ้นปีการศึกษา 2556 [ เมื่อ 1 เม.ย. 2557]
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ [ เมื่อ 31 มี.ค. 2557]
ขอรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานในการเข้าไปดำเนินการติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง แก่โรงเรียน 24 โรง [ เมื่อ 26 มี.ค. 2557]
ส่งรายชื่อประชากรเด็กเกิดปี 2550-2555 ของเขตพื้นที่บริการ สพป.ตรัง เขต 1 [ เมื่อ 24 มี.ค. 2557]
แนวปฏิบัติการโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) [ เมื่อ 24 ธ.ค. 2556]
แนวปฏิบัติเรื่องการดำเนินการเกี่ยวกับนักเรียนซ้ำซ้อน นักเรียนอายุไม่ถึงเกณฑ์ [ เมื่อ 7 พ.ย. 2556]
แนวปฏิบัติการย้ายนักเรียนผ่านระบบ DMC 2013 [ เมื่อ 21 มิ.ย. 2556]
[โค้ดข่าวประชาสัมพันธ์วางหน้าเว็บของท่าน ดูวิธีที่นี่]
สกสค.ประกาศผลการคัดเลือกทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปี 2557 [23 เม.ย. 2557]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม [23 เม.ย. 2557]
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนา "มิติการพัฒนาครูในศตวรรษที่ 21" [23 เม.ย. 2557]
ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม [23 เม.ย. 2557]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม [23 เม.ย. 2557]
ด่วนที่สุด ประมาณราคาค่าวัสดุ และค่าแรง ประจำปีงบประมาณ 2557 [22 เม.ย. 2557]
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือวิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ [22 เม.ย. 2557]
แจ้งการโอนเงินค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ พัทลุง) [22 เม.ย. 2557]
แจ้งการโอนเงินการศึกษาบุตร [22 เม.ย. 2557]
เชิญประธานกลุ่มโรงเรียนประชุม [11 เม.ย. 2557]
การจัดทำแผนการเรียนรู้บูรณาการปรัชญญาของเศรษฐกิจพอเพียง [11 เม.ย. 2557]
การพัฒนาบรรณารักษ์และผู้รับผิดชอบห้องสมุดโรงเรียน [11 เม.ย. 2557]
ด่วนที่สุด รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียน [10 เม.ย. 2557]
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) [10 เม.ย. 2557]
ขอข้อมูลธุรการโรงเรียน พี่เลี้ยงเด็กพิการ อัตราจ้างนักการภารโรง [9 เม.ย. 2557]
ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2557(รอบระดับประเทศ) [9 เม.ย. 2557]
แจ้งการโอนเงินค่าตอบแทนวิทยากรอิสลาม [9 เม.ย. 2557]
.
วิทยากรแกนนำภาษาอังกฤษ
นายวินัย ทองรัตน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต1 ตรวจเยี่ยมการประชุมคณะวิทยากรแกนนำอบรมภาษาอังกฤษ English IntensiveCourse นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และมัธยมศึกษา ม.1-3 ในสังกัด เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ให้กับคณะวิทยากรอย่างเต็มศักยภาพพร้อมถ่ายทอดสู่นักเรียนต่อไป ณ สพป.ตรัง เขต1 วันที่ 17 เมษายน 2557....[รายละเอียด]
วันพระยารัษฏานุประดิษฐ์
นายพยุงศักดิ์ กัญจนโรจน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต1 นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันพระยารัษฏานุประดิษฐ์ฯ ประจำปี 2557 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์ฯ อ.เมือง จ.ตรัง เพื่อ น้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของผู้ที่ได้สร้างคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ให้กับจังหวัดตรัง วันที่ 10 เมษายน 2557....[รายละเอียด]
มอบวุฒิบัตร
นายวินัย ทองรัตน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต1 ประธานพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนจบหลักสูตร การศึกษาปฐมวัย และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านห้วยม่วง อ.ปะเหลียน จ.ตรัง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ในระดับที่สูงขี้น เป็นเยาวชนพลเมืองดีพร้อมพัฒนาประเทศชาติให้เจริญสืบไป โดย นางสาวจันทร์เพ็ญ ศิริกาญจน์ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยม่วง กล่าวรายงาน วันที่ 27 มีนาคม 2557....[รายละเอียด]
ศึกษาดูงาน
นายวินัย ทองรัตน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เพื่อ ศึกษาดูงาน ในหัวข้อเรื่อง "ระบบการบริหารจัดการของสำนักงาน" เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิด การทำงาน นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานบุคลากรของสำนักงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในทุก ๆ ด้าน โดย นายนิวรณ์ แสงวิสุทธิ์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต1 รับผิดชอบงานกลุ่มส่งเสริมฯเอกชน กล่าวรายงานข้อมูล ณ สพป.ตรัง เขต1 วันที่ 31 มีนาคม 2557....[รายละเอียด]
"วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และ "วันข้าราชการพลเรือน"
นายสมศักดิ์ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นำข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ประชาชนและนักเรียน นักศึกษา ชาวจังหวัดตรัง ร่วมประกอบพิธี "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" โดยนายพีรพล จริงจิตร รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 นำข้าราชการในสังกัด สพป.ตรัง เขต 1 ร่วมพิธีดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง วันที่ 31 มีนาคม 2557....[รายละเอียด]
นาฎศิลป์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน
นายวินัย ทองรัตน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต1 ประธานพิธีเปิดการอบรมนาฎศิลป์ภาคฤดูร้อน ตามโครงการใช้นาฎศิลป์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนและสังคม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลอบายมุข มีโรงเรียนเข้าร่วม จำนวน 10 โรง ณ โรงเรียนวัดโหละคล้า อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง วันที่ 28 มีนาคม 2557....[รายละเอียด]

เผยแพร่ข่าวสารสาระดีๆ โปรดนำ username และ password (ตัวเดียวกัน) ด้านล่าง ไปใช้ในช่อง login ที่ Member Login ทางด้านบนซ้ายมือ ดังนี้ หรือสอบถามวิธีการใช้ 085-8887460
- ประชาสัมพันธ์ คือ user : teacher1/ pwd : teacher1
- ผลงานทางวิชาการ คือ user : teacher2/ pwd : teacher2
- นานาสาระน่ารู้ เผยแพร่ความรู้ user : teacher3/ pwd : teacher3
- งานบุญกุศลในสังกัด user : teacher4 / pwd : teacher4

โรงเรียนอนุบาลตรังร่วมการแข่งขันกีฬา "อนุบาลประสานใจ" อนุบาล 14 จังวัดภาคใต้ ณ จังหวัดชุมพร
เมื่อ 8 เม.ย. 2557 อ่าน 92 ครั้ง
[รายละเอียด]
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนหาดทรายทองผ่านการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล(โดยไม่มีเงื่อนไข)
เมื่อ 3 เม.ย. 2557 อ่าน 127 ครั้ง
[รายละเอียด]
โรงเรียนบ้านปะเหลียน "จัดกิจกรรมวันแสงเทียนส่องหล้า ประจำปีการศึกษา 2556"
เมื่อ 1 เม.ย. 2557 อ่าน 212 ครั้ง
[รายละเอียด]
โรงเรียนบ้านนาโตงผ่านการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล(โดยไม่มีเงื่อนไข)
เมื่อ 1 เม.ย. 2557 อ่าน 182 ครั้ง
[รายละเอียด]
โรงเรียนวัดขุนสิทธิ์ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาเอกทั่วไป
เมื่อ 31 มี.ค. 2557 อ่าน 245 ครั้ง
[รายละเอียด]
โรงเรียนอนุบาลตรังต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู ร.ร.บ้านคลองแงะ(ชาติบุณวิทยาคาร) ต.พังลา อ.สะเดาจ.สงขลา ศึกษาดูงาน
เมื่อ 29 มี.ค. 2557 อ่าน 173 ครั้ง
[รายละเอียด]

เครือข่ายแมงมุม

คลิกอ่านประวัติส่วนตัว
ปฏิทินกิจกรรม ผอ.สพท.ตรัง เขต1
อบรมครูระบบทางไกล
นักเรียนไทยสุขภาพดี
อบรมครูระบบทางไกล
อบรมครูระบบทางไกล
UTQ ONLINE
AMSS++
ARS
KRS
AMSS สพฐ.
e-learning
e-office
ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์
Point Asia
การรับนักเรียน
ระบบติดตามประเมินผลและรายงาน
SMS
สารสนเทศทางการศึกษา 2554
สารสนเทศทางการศึกษา 2554
แผน 4 ปี จังหวัดตรัง
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


พาเที่ยวตรังคะ
เนเจอร์ไมล์
ตรังโซน

แจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสมที่นี่

นิวรรณ ไชยรัตน์
webquest อรุณ ทุ้ยอ้น
ณรัญ จริยวิจิตร
สื่อมัลติมีเดีย อ.พรพนา สมัยรัฐ
Website counter
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

โทร. 0-7557-2029 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th webmaster : siriwan_ri@hotmail.com