ชื่อผู้ใช้ :

รหัสผ่าน :


เปิดประตู "สู่ประชาคมอาเซียน"
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รายงานการใช้ชุดฝึกเมโลเดียนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านโน้ตสากล วิชาศิลปะ ศ 14101 (สาระที่ 2 ดนตรี) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
รายงานผลการใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลงเพื่อพัฒนาความ เชื่อมั่นในตนเองของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 โรงเรียนบ้านไร่พรุ
การพัฒนาพฤติกรรมทางสังคม โดยใช้กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะตาม แนวคิดใช้สมองเป็นฐานของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนวัดโพธาราม
รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านท่าคลอง ปีการศึกษา 2555
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อเผอิญ โวหาร บิดา คุณครูผกามาศ(ตั๊ก) ดำปิน นายอาคม(ติ๊ก) ดำปิน (บุตรเขย) ครูโรงเรียนบ้านคลองเต็ง และบิดานางนงนุช(ตึก
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพมารดา ของนางนิตยา ศรมณี ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่หวั่นติ่น ก้องกุล มารดานายวินัย ก้องกุล ครูโรงเรียนบ้านนาโตง มารดานายอุดมศักดิ์ ก้องกุล ครูเกษียรราชการ และ แม่


ss
 
งานศิลปหัตถกรรม
DMC2014

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี [ เมื่อ 24 ต.ค. 2557]
ข้อมูลสารสนเทศปี 2556 [ เมื่อ 17 ต.ค. 2557]
ตัวอย่างประมาณราคาปรับปรุงซ่อมแซม [ เมื่อ 10 ต.ค. 2557]
แจ้งโรงเรียนขนาดเล็กรับเงินจัดประชุมครูปลายทาง [ เมื่อ 10 ต.ค. 2557]
ข้อมูลทางการศึกษา 2557 [ เมื่อ 8 ต.ค. 2557]
โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ [ เมื่อ 6 ต.ค. 2557]
การซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ชั้น ป.3 ทุกโรงเรียนรวมทั้งสังกัดเอกชน ยังสามารถส่งซ่อมได้จนถึง 31 ตุลาคม 2557 นี้เท่านั้น [ เมื่อ 4 ต.ค. 2557]
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูลครุภัณฑ์ ปี 2557 [ เมื่อ 30 ก.ย. 2557]
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ปรับปรุงข้อมูล EFA [ เมื่อ 30 ก.ย. 2557]
การโหลดสื่อ Tablet ป3 (ครู ICT ทุกโรงเรียน) [ เมื่อ 18 ก.ย. 2557]
โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student Assessment หรือ PISA) [ เมื่อ 28 ก.ค. 2557]
[โค้ดข่าวประชาสัมพันธ์วางหน้าเว็บของท่าน ดูวิธีที่นี่]
ด่วนที่สุด ให้รร.ขนาดเล็กทุกโรง กรอกแบบรายงานการใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม [30 ต.ค. 2557]
การเปลี่ยนตัว/เพิ่มเติม นักเรียน/ครูผู้ฝึกสอน ในการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 [29 ต.ค. 2557]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการดูฟรี มีความรู้ สำหรับสถานศึกษา [29 ต.ค. 2557]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้านเพื่อความมั่นคงของชาติ [29 ต.ค. 2557]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนในการเผยแพร่และจำหน่ายเพลงพระราชนิพนธ์ [29 ต.ค. 2557]
ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการ ออกร้าน ในงานเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ประจำปี 2557 [29 ต.ค. 2557]
เรียน โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรง [28 ต.ค. 2557]
โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน [28 ต.ค. 2557]
อนุมัติเบิกจ่ายเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2557 [28 ต.ค. 2557]
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี [24 ต.ค. 2557]
การดำเนินงานและการรายงานผลโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา [21 ต.ค. 2557]
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา [20 ต.ค. 2557]
การต่อสัญญาจ้าง [18 ต.ค. 2557]
การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนพนักงานราชการ [17 ต.ค. 2557]
ข้อมูลสารสนเทศปี 2556 [17 ต.ค. 2557]
การประชุมสัมมนาผู้บริหาร สพป.ตรัง เขต 1/ผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 [17 ต.ค. 2557]
ร่วมชิงแชมป์เยาวชน ICT ระดับประเทศชิงทุนการศึกษาและเข้าแคมป์เยาวชน [16 ต.ค. 2557]
.
ด่วน..ขอให้โรงเรียนขนาดเล็กที่มีรายชื่อ ไปรับรางวัลโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
-....[รายละเอียด]
ด่วน..ขอให้โรงเรียนที่มีรายชื่อ ไปรับรางวัลการบริหารจัดการดีเด่น ประจำปี 2557
-....[รายละเอียด]
แจ้งโอนเงินอุดหนุนรายหัวและปัจจัยพื้นฐาน
สพฐ.ได้ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนรายหัวและปัจจัยพื้นฐาน ....[รายละเอียด]
ว่ายน้ำเพื่อชีวิต

ламода
นายวินัย ทองรัตน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต1 ประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมภาคฤดูร้อน "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" ปีการศึกษา 2556 ....[รายละเอียด]

คัดเลือกต้นแบบสภานักเรียน ระดับภูมิภาค (ภาคใต้)
นายวินัย ทองรัตน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต1 ประธานคณะกรรมการดำเนินการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อคัดเลือกโรงเรียน ต้นแบบสภานักเเรียน ระดับภูมิภาค(ภาคใต้) ประจำปี 2557 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาดำเนินการกิจกรรมนักเรียน เรียนรู้การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดย สพป.ตรัง เขต1 เป็นศูนย์ การคัดเลือกระดับภาคใต้ วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค จ.ตรัง....[รายละเอียด]
พัฒนาบรรณารักษ์
นายสมมาตร์ สุวรรณทวี รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต1 ประธานการประชุมเชิงปฎิบัติการ พัฒนาบรรณารักษ์และผู้รับผิดชอบห้องสมุดโรงเรียน เพื่อสงเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒาห้องสมุดโรงเรียน ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น เมื่อวัที่ 30 เมษายน 2557 ณ สพป.ตรัง เขต1....[รายละเอียด]

เผยแพร่ข่าวสารสาระดีๆ โปรดนำ username และ password (ตัวเดียวกัน) ด้านล่าง ไปใช้ในช่อง login ที่ Member Login ทางด้านบนซ้ายมือ ดังนี้ หรือสอบถามวิธีการใช้ 085-8887460
- ประชาสัมพันธ์ คือ user : teacher1/ pwd : teacher1
- ผลงานทางวิชาการ คือ user : teacher2/ pwd : teacher2
- นานาสาระน่ารู้ เผยแพร่ความรู้ user : teacher3/ pwd : teacher3
- งานบุญกุศลในสังกัด user : teacher4 / pwd : teacher4

ประกาศโรงเรียนหาดทรายทอง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
เมื่อ 23 ต.ค. 2557 อ่าน 156 ครั้ง
[รายละเอียด]
โปรแกรมการแข่งขันกีฬาโรงเรียนขยายโอกาสปรับแล้ว
เมื่อ 22 ต.ค. 2557 อ่าน 72 ครั้ง
[รายละเอียด]
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อเผอิญ โวหาร บิดา คุณครูผกามาศ(ตั๊ก) ดำปิน นายอาคม(ติ๊ก) ดำปิน (บุตรเขย) ครูโรงเรียนบ้านคลองเต็ง และบิดานางนงนุช(ตึก) ป
เมื่อ 21 ต.ค. 2557 อ่าน 69 ครั้ง
[รายละเอียด]
โรงเรียนบ้านนาทะเล ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง วิทยาศาสตร์
เมื่อ 21 ต.ค. 2557 อ่าน 308 ครั้ง
[รายละเอียด]
ขอเชิญร่วมงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่ลำดวน ชัยเพ็ชร มารดาคุณครูวรรดี ชัยเพชร ครูโรงเรียนบ้านทุ่งมะขามป้อม และผอ.พิเชฐ เอกอุดมพงษ์ (บุตรเขย)
เมื่อ 18 ต.ค. 2557 อ่าน 98 ครั้ง
[รายละเอียด]
ประกาศ โรงเรียนหาดทรายทอง ขยายเวลารับสมัคร ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ
เมื่อ 16 ต.ค. 2557 อ่าน 134 ครั้ง
[รายละเอียด]

เครือข่ายแมงมุม

คลิกอ่านประวัติส่วนตัว
ปฏิทินกิจกรรม ผอ.สพท.ตรัง เขต1
อบรมครูระบบทางไกล
ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์
อบรมครูระบบทางไกล
อบรมครูระบบทางไกล
UTQ ONLINE
AMSS++
ARS
KRS
AMSS สพฐ.
E-Office สพฐ
e-learning
e-office
ข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์
Point Asia
การรับนักเรียน
ระบบติดตามประเมินผลและรายงาน
SMS
สารสนเทศ 2556
แผน 4 ปี จังหวัดตรัง
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


พาเที่ยวตรังคะ
เนเจอร์ไมล์
ตรังโซน

แจ้งเว็บไซต์ไม่เหมาะสมที่นี่

นิวรรณ ไชยรัตน์
webquest อรุณ ทุ้ยอ้น
ณรัญ จริยวิจิตร
สื่อมัลติมีเดีย อ.พรพนา สมัยรัฐ
Website counter
 
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1
ถนนตรัง-ปะเหลียน อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000

โทร. 0-7557-2029 โทรสาร 0-7522-4947
E-mail : trang1@obec.go.th webmaster : siriwan_ri@hotmail.com